...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (2019) มกราคม - มีนาคม 2562

Published: 15 กรกฎาคม 2562

รายการบทความ

หน้าปกเล่ม

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

สารบัญ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู
(State of Tasks of Teachers, Characteristics and Teacher Professional Standards)

ทัศนา ประสานตรี

ความท้าทายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
(The challenges for Basic Educational Administration of Local Administrative Organization toward to Country Reform Strategies)

ปัทมา จันทพันธ์

การพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อมกอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(A Development of Student Leadership at Bansomkok School under the Office of Buengkan Primary Educational Service Area)

รชตะ มุลเมือง, สายันต์ บุญใบ, วรกัญญาพิไล แกระหัน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(The Development of Learning Resources at AnubanSrisuttho School Under the Office of Udon Thani Primary Educational Service Area 3)

อุดมศักดิ์ บุตรอินทร์, สายันต์ บุญใบ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
(State Problem and Solution Guideline Academic Affairs Administration in School Under the Office of Nakhon Phanom Province)

เขมิกา ครโสภา, ไชยา ภาวะบุตร, ระภีพรรณ ร้อยพิลา

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองใส พรเจริญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(The Development of Learning Resources to Support Learning Management in the 21st Century at Nongsaipornjareunwitthaya School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)

ญาณิศา ดวงสีทอง, ไชยา ภาวะบุตร, ประภัสร สุภาสอน

การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(The Development of Teachers’ Competence in Producing and Using Multimedia for English Learning Management at Ban Tonphueng School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)

ธีปะกร ศรีจันทร์, วัฒนา สุวรรณไตรย์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Teacher Development on Learning Management Emphasizing Critical Thinking at NongWeang Witthayanukul School under The Office of Secondary Educational Service Area 22)

มณฑิตา สุตัญตั้งใจ, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, สุรพล บุญมีทองอยู่

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Management Factors Affecting the Success of Distance Learning Information Technology of Schools under the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 2)

ดิเรก ภาโสม, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, สุรพล บุญมีทองอยู่

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในโรงเรียน บ้านห้วยกอกหนองเค็มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Development of Teachers’ Potential on The STEM Education Learning Managing at Ban HuaikokNongkhem School Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

แจ่มใส แสงวงศ์, สุรัตน์ ดวงชาทม, ประภัสร สุภาสอน

สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
(Conditions, Problems and Operational Success of Little Scientist’s HouseProject in Thai Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area)

กมลรัตน์ ธิราวรรณ, ธวัชชัย ไพใหล, วรกัญญาพิไล แกระหัน

ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(Factors of Teachers’ Work Motivation Affecting Primary School Effectiveness under the Office of Buengkan Primary Educational Service Area)

ทิศชากร แสนสุริวงค์, ละม้าย กิตติพร, วีระวัฒน์ ดวงใจ

การพัฒนาการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Solving. Analytical Thinking and Learning Achievements Set of Skill Packages by Using 7E Learning Cycle Model. with 4MAT Technique for Prathom sueksa 6 Students)

ปิยะภรณ์ ภาคทอง, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The Development of Computer-Assisted Instruction based on 4MAT Model and the Sufficiency Economy Affects the Analytical Thinking, Responsibilities and Learning Achievements for Mattayomsuksa 1 Students)

ณัฐวัตร เขียวดี, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์

การพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะแบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Cooperative Behavior, Analytical Thinking and Learning Achievements in Learning Science Using the 4 Mat Practical Skill Packages With Cooperative Learning for Primary 5 students)

ณพิชญา แสงมะณี, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Problems and Suggestions on the Performance in Accordance with Teacher Professional Standards of Teachers under the Institute of Vocational Education: Northeastern Region)

ธนาเสฏฐ์ จรรยา, ปณิธาน วรรณวัลย์

ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(Problems and Guideline for Development of Academic Administration in Opportunity Expansion School under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1)

ธีรพัทธ คาดสนิท, สิริศักดิ์ อาจวิชัย

ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชายขอบ
(Leadership Soft Skills Indicators of School Border for Administrators)

คมกริช บุญพรม, ประยุทธ ชูสอน

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(The School Administrators’ Competencies in School based on the Professional Standards of the Teacher Council in the schools under the Secondary Educational Service Are Office 30)

อนุเทพ กุศลคุ้ม, สุรินทร์ ภูสิงห์

ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
(The Problem of Using the Basic Education Core Curriculum b.e. 2551 of Schools Under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6)

ศิรินภา เค้านาวัง, สุรินทร์ ภูสิงห์

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(A Study of Teachers’ Roles on Teaching and Learning Management in the 21st Century of the Schools under Chaiyaphum Provincial Administration Organization)

มานะ แม่เขียว, ปณิธาน วรรณวัลย์

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล
(A Development Model of Educational Administration for School Upgrading to World - Class Standard)

พนม พงษ์ไพบูลย์, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์

Book Review “Foundations of Educational Leadership: Developing Excellent and Equitable Schools” By Jeffrey S. Brooks and Anthony H. Normore

ไชยา ภาวะบุตร, พระจันดา เคนสักดา

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

รูปแบบการเขียนบทความ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 253

เมื่อวานนี้: 203

จำนวนครั้งการเข้าชม: 3,867


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093