...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 44 (2566) กรกฎาคม - กันยายน 2566

Published: 22 กันยายน 2566

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


รูปแบบการบริหารวิชาการที่ประสบผลสำเร็จ : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
(Successful Academic Administration Model : A Case Study of Damrong Rachanusorn Kindergarten under the Office of Sisaket Primary Educational Service Area 4)

จิณณวัตร ปะโคทัง, เยี่ยม ธรรมบุตร, ภัทรพล นาจาน, มนต์ตรี ธนะคุณ
(Jinawatara Pakotang, Yeam Thammabutara, Phataraphon Najan, Montree Thanakun)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
(Factors Affecting Being Professional Learning Community of Schools Under The Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 2)

ศรุดา พูลมี, สายทิตย์ ยะฟู, ทินกร ชอัมพงษ์
(Saruda Poolmee, Saythit Yafu, Thinnakorn Chaumpong)

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
(Need Assessment for Development of Digital School Administrators’ Competency Under the Surin Primary Educational Service Area Office 3)

พิชญาภรณ์ จะนันท์, ศุภธนกฤษ ยอดสละ
(Pitchayaporn Janan, Suphatanakris Yordsala)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Academic Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness of Learning Management in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

อรรถพล ประเสริฐสังข์, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ประภัสร สุภาสอน
(Autthaphon Prasoetsang, Penphaka Panjana, Prapat Supasorn)

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
(Innovative Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of the Subdistrict School Administration Quality under the Primary Educational Service Area Office in Sakon Nakhon Province)

อภิชาติ มุงธิสาร, เพ็ญผกา ปัญจนะ, บดินทร์ นารถโคษา
(Aphichat Mungtisarn, Penphaga Panjana, Bordin Nadkosa)

สภาพ และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
(Situations and Need of Teamwork Development for Teachers in Schools under Roi-Ed Primary Educational Service Area Office 3)

คมกฤษณ์ วิเศษอุด, รชฏ สุวรรณกูฏ
(Khomkit Wisatud, Rachata Suvannagoot)

ทัศนคติของนิสิตสาขาการเงินและการธนาคารในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางธุรกิจ 1 ผ่านห้องเรียนออนไลน์ช่วงการระบาดของโรคโควิด -19
(Attitudes of finance and investment students in studying English for Business Communication1 through online classroom during covid-19 pandemic)

อัศวเทพ อากาศวิภาต, ชาคร ชีวาเกียรติยิ่งยง
(Ausawatap Akartwipart, Chakorn Cheewakiatyingyong)

ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(Needs Assessment and Guidelines for Developing the Effectiveness of Supply Administration in Schools Under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office)

ว่าที่ร้อยตรีทัดชัย วงค์คำจันทร์, สุมัทนา หาญสุริย์, รัชฎาพร งอยภูธร
(Acting Sub Lt. Thatchai Wongkhamjan, Sumattana Hansuti, Ratchadaporn Ngoipoothon)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational )

พรธิดา สำเภาทอง, ธวัชชัย ไพใหล, รัชฎาพร งอยภูธร
(Porntida Sampaotong, Tawatchai Pailai, Rutchadaporn Ngoiphutorn)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
(Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Academic Administration in Secondary Schools under the Secondar)

พิมพิลาลัย รักษ์โคตร, สายันต์ บุญใบ, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Phimphilalai Rakkhot, Sayan Boonba, Penphaka Panjana)

ความต้องการจําเป็นและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Need Assessment and Development Guidelines Operational Student Support System of Schools to Expand Educational Opportunities Under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1 )

เชาวลิต ยิ้มแย้ม, สายันต์ บุญใบ, ชรินดา พิมพบุตร
(Chaowalit Yimyam, Sayan Boonbai, Charinda Pimpabut)

แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(Guidelines for Development of School Administrator Skills in the 21st Century at Schools Under the Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1)

วัชรศักดิ์ คุ้มศรี, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา
(Watcharasak Khumsree, Wisut Wichitputcharporn, Achara Niyamabha)

การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
(A Study of Innovative Leadership Elements of School Administrators under The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2)

วิชุฎา ไชยสำแดง, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
(Wichuda Chaisamdaeng, Wisut Wichitputchraporn, Kanda Sakulthanasakdi Moore)

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
(The Role of School Administrators in Promoting Administration Student Council of Secondary Schools Under The Phitsanulok Uttaradit Secondary Education Service Area Office)

ษุรพีฐ์ บุญคง, อดุลย์ วังศรีคู
(Suraphi Boonkong, Adul Wangsrikoon)

การศึกษาการใช้อำนาจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(The Study of Using the Power of School Administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3)

เบ็ญจรัตน์ นันททรัพย์, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, สุพจน์ ดวงเนตร
(Benjarat Nantasab, Saksit Rittilun, Supot Duangnet)

การศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(The Study of The Administrative Skills of School Administrators in The 21st Century Under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3)

อภิสิทธิ์ นันททรัพย์, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, สุพจน์ ดวงเนตร
(Apisit Nantasab, Saksit Rittilun, Supot Duangnet)

รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส บนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
(Development Of Curriculum Management Model to Promote Vocational Skills for Schools to Expand Opportunities in Hill Tribe Under the Chiangrai Primary Educational Service Area Office)

วรากร พิศดาร, พูนชัย ยาวิราช, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, ไพรภ รัตนชูวงศ์
(Warakon pitsadan, Phoonchai Yawirac, Somkiet Tunkaew, Pairop Rattanachuwong)

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
(The Satisfaction of Parents Towards the Management of The School Under the Secondary Educational Service Area Office Ubon Ratchathani Amnat Charoen)

จารุพรรณ พิมพานิช, ธิดารันตน์ จันทะหิน, พงษ์ธร สิงห์พันธ์
(Jarupan Pimpanich, Thidarat Jantahin, Pongthorn Singpan)

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Transformational Leadership Guidelines Development of Special Education Center Administrators Under The Office of Special Education Administration Northeastern Region)

อภิสิทธิ์ วงศ์รำพันธ์, ศุภธนกฤษ ยอดสละ, พนา จินดาศรี
(Aphisith Wongrampan, Suphatanakris Yordsara, Phana Jindasri)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(The Instructional Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Sakon Nakhon primary Educational Service Area Office 2)

สมพงษ์ วิเศษจันทร์, สุรัตน์ ดวงชาทม, บดินทร์ นารถโคษา
(Sompong Visetchan, Srat Doungchatom, Bodin Nardkosa)

ปัจจัยคัดสรรทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Selected Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

ดิเรก ลิภา, ธวัชชัย ไพใหล, ภิญโญ ทองเหลา
(Direk Lipha,Tawatchai Pailai, .Pinyo Thonglao)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(Administrative Factors Affecting the Effectiveness of School Administration in the Charity Schools in Buddhist Temples in the Northeastern Region 3 under the Office of the Private Education Commission)

พระมหาทรงพล พลธโร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, สุมัทนา หาญสุริย์
(PhramahaSongphon Pharatharo, Watana Suwannatrai, Sumattana Hansuri)

ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Needs and Guidelines for Developing Information Technology Utilization for Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2)

สิทธิชัย สีมี, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ภัทรดร จั้นวันดี
(Sittichai Seemee, Sawat Pothivat, Pataradron Junwandee)

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(Administrators Based on Good Governance Affecting the Personnel Management in Schools Under The Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon )

เพลงไพลิน สินธนันชัย, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, รัชฎาพร งอยภูธร
(Plengpailin Sintananchai, Sikan Pienthunyakorn, Rutchadapohn Ngoiphuthorn)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Leadership of administrators affecting teacher performance in School Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area office 1)

กนกวรรณ ปาระคะ, สุรัตน์ ดวงชาทม, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
(Kanokwan Parakha, Surat Duangchatom, Ruthaisap Dokkham)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
(The Relationship Between Digital Leadership of Administrators and the Effectiveness of General Administration in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan)

สุพิชา คิดค้า, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ผกาพรรณ วะนานาม
(Supicha Khitkha, Yaowaluk Sutacort, Pakapan Wananam)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
(The Relationship between School Administrators’ Creative Leadership and Effectiveness of the Schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4)

ศักดิ์สิทธิ์ เหลาเกิ้มหุ่ง, วานิช ประเสริฐ
(Saksit Laokermhung, Vanich Prasertphorn)

แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครสวรรค์
(Guidelines for the Work Operating Satisfaction Development of Pre-School Teachers of Private School under the Office of the Private Education Commission Nakhon Sawan Province)

ปัทมา นามโลมา, ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน, ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
(Pattama Namloma, Teeppipat Santawan, Thitinan Duangsuwan)

แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
(The Guidelines of the Small Schools Administration under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 2)

สังวาลย์ สายตา, ธีรพจน์ แนบเนียน, สาธร ทรัพย์รวงทอง
(Sangwan Saita, Teerapot Neabnean, Satorn Subruangthong)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่องร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of Project-based Learning Activities entitled Creating a Happy Society to Promote Democratic Citizenship Characteristics of Grade Tenth Students)

อาทิตย์ ชัยเทพา, รัชชานนท์ อินทรพฤกษ์, กิตติมา วาระสิทธิ์, วิภาดา โสภาภิญ, ชัยรัตน์ โตศิลา
(Artit Chaithepha, Ratchanon Intarapruk, Kittima Warasit, Wiphada Sophaphin, Chairat Tosila)

ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
(Needs and Guidelines for Developing Administration Based on Good Governance Principles in Schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4)

นิรุติ ไมตรี, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ปัทมา จันทพันธ์
(Nirut Maitri, Yaowaluk Sutacort, Pattama chantaphan)

ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Needs and Guidelines for Developing Transformational Leadership in the New Normal of the school director under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2)

วงศกร เพียรชนะ, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ทัศนา ประสานตรี
(wongsakon peanchana, Penphaka Panjana, Tatsana Prasantree)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
(Transformational Leadership of Administrators Affecting the Core Competency of Teachers in Opportunity Expansion Schools Under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1)

พิชญา สุมณฑา, ธีระวัฒน์ มอนไธสง
(Pitchaya Sumonta, Teerawat Montaisong)

การเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Enhance Public Mind of the Students in the Music Program at Sakon Nakhon Rajabhat University)

สายันต์ บุญใบ
(Sayan Boonbai)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093