...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 (2565) มกราคม - มีนาคม 2565

Published: 28 มีนาคม 2565

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Administrative Factors Affecting the Success of Student Centered Learning Management of Primary School Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

วริษา เจียวิริยบุญญา, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Warisa Jiawiriyaboonya, Ploenpit Thummarat, Penphaka Panjana)

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(The Relationship between Job Satisfaction of Teachers and School Effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office 23)

วุฒิชัย โภคะชัย, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, สุมัทนา หาญสุริย์
(Wutthichai Phokhachai, Sikarn Pientunyakorn, Sumattana Hansuri)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนวินัยนุกูล
(Development of Management Strategies of Private School: A Case Study of Vinainukul School)

ปติพงศ์ สิริปทุมานนท์, พิชญาภา ยืนยาว, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
(Patipong Siripatumanon, Pitchayapa Yuenyaw, Theerawoot Thadatontichok)

การวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(Research and Development of Sufficient Economy’s Learning Source to Improve the Career Skill of Students at Banyangnamkladtai School Phetchaburi Educational Service Area Office 1)

พยุงศักดิ์ นิลประดับ, กาญจนา บุญส่ง
(Payungsak Nilpradub, Kanchana Boonsong)

ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(Administrative Skills of School Administrators in the 21st Century Influencing School Effectiveness Under the Secondary Educational Service Area Office 21)

สัตตบุษย์ โพธิรุท, ไชยา ภาวะบุตร, รัชฎาพร งอยภูธร
(Sattaboot Photirut, Chaiya Pawabutra, Rutchadaporn Ngoipoothon)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Administrational Factors Affecting Success Of The Educational Quality Assurance Operation Of Schools Under The Secondary Educational Service Area Office 23)

อนุพงศ์ ไชยบุตร, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Anupong Chaiyabud, Ploenpit Thummarat, Vijittra Vonganusithn)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตปทุมเบญจาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
(The Relationship Between The Digital Leadership Of School Administrators And The Teamwork Practices Of Secondary School Teachers Of Saha Pathumbencha Consortium Under The Secondaryeducational Service Area Office 4)

มณีวรรณ เหมือนนาค, สุดารัตน์ สารสว่าง, สุชาดา นันทะไชย
(Maneewan Muannak, Sudarat Sarnswang, Suchada Nanthachai)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
(Administrative Factors Influencing Effectiveness of Small Sized Schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office)

อรอุมา ไมยวงค์, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Onuma Sripratoomwong, Sikan Pienthunyakorn, Yaovalak Sutacort)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(The Leadership of School Administrators Affecting the Teachers’ Performance under the Secondary Education Service Area Office 22)

สุธิกานต์ บริเอก, วัฒนา สุวรรณไตรย์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
(Sutikan Boriaek, Watana Suwannatrai, Ruethaisap DokKhom)

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(The Leadership Between Teachers’ Performance and The Effectiveness Based on Educational Standard On Students’ Quality In Schools Under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 2)

กมลชนก ศรีสุดา, วัฒนา สุวรรณไตรย์, ภิญโญ ทองเหลา
(Kamonchanok Srisuda, Watana Suwannatrai, Pinyo Thonglao)

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลานสัก 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
(Academic Administration for the 21st Century Student Quality Development of Principals in the Lansak Group 1 Schools under the Uthai Thani Primary Educational Service Area Office 2)

เนตรนลิน อยู่ประจักษ์, อัจฉรา นิยมาภา, สนั่น ประจงจิตร
(Netnalin Yuprajak, Achara Niyambha, Sanan Prachongchit)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
(Administrative Factors Affecting Success in Academic administration of School under the Office of Primary Educational in Nakhon Phanom Province)

ณัฐดนัย วงษาเนาว์, ไชยา ภาวะบุตร, รัชฎาพร งอยภูธร
(Natdanai Wongsanao, Chaiya Pawabutra, Rutchadapohn Ngoiphuthorn )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Factors Affecting the Implementation of Student Development Activities in Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

อิทธิเดช ปราศัยงาม, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ธวัชชัย ไพใหล
(Ithidej Prasaingam, Yaovalak Sutacort, Tawatchai Pailai)

การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสัตตบงกช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
(Academic Administration of School Administrators Affecting Quality of the Digital Era students of the Sattabongkot Schools Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani)

ลลิตวดี ระดาบุตร, อัจฉรา นิยมาภา, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
(Lalitavadee Radabut, Achara Niyamabha, Kanda Sakulthanasakdi Moore)

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานการณ์ ชีวิตวิถีใหม่ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
(Digital Leadership of Directors Affecting Academic Affairs Administration in the New Normal Period in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Buriram)

ฤทธิกร โยธสิงห์, อัจฉรา นิยมาภา, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(Ritthikorn Yothasing, Assoc.Prof. Dr.Achara Niyamabha, Wisut Wichitputchraporn)

การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
(Proposed Guidelines for Development of Digital Intelligence Leadership of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2)

สุภาภรณ์ เพ็งพุฒ, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา
(Supaporn Pengputh, Wisut Wichitputchraporn, Achara Niyamabha)

กลยุทธ์การส่งเสริมคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Strategies of Promoting Professional School Administrators’ Characteristics of Secondary Schools Under the Provincial Administration Organization in the Northeastern Region)

ทรงพล นามปัญญา, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง, ประดิษฐ ศิลาบุตร, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
(Songpol Nampanya, Pongsak Thongphanchang, Pradit Silabut, Surasak Srikrachang)

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(The Relationship between Behaviors of School Administrators and Teacher Performance under the Udon Thani Primary Educational Service Area Office 3)

ธนพล สะพังเงิน, วัฒนา สุวรรณไตรย์, จินดา ลาโพธิ์
(Thanapon Sapung-ngen, Watana Suwannatrai, Jinda Lapho)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(The Instructional Leadership of School Affecting the Effectiveness of Academic Administration Under Buengkan Primary Educational Service Area)

สรรเพชญ ไตรยงค์, ธวัชชัย ไพใหล, รัชฎาพร งอยภูธร
(Sanphet Traiyong, Thawatchai Pailai, Ratchadaporn Ngoipoothon)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการทำงานของครู ในเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร
(Relationship Between Behavior Leadership and Work Motivation of Teachers In Yannawa District, Under The Bangkok Metropolitan Administration)

อรจิรา สว่างแจ้ง, สนั่น ประจงจิตร, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(Onjira Sawangjang, Sanan Prachongchit, Wisut Wichitputcharaporn)

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนทวิภาษาของสถานศึกษานำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
(Guidelines Instructional Management for the Mother Tongue-based Bilingual Education Program of Pilot Schools in the Education Innovation Area, Chiang Mai Province)

จารุวรรณ กาบซ้อน, อัจฉรา นิยมาภา, สนั่น ประจงจิตร
(Charuwan Kapson, Achara Niyamabha, Sanan Prachongchit)

การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(A Guideline Study of the Creative Leadership Development of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 22)

เอกรินทร์ ไชยแสง, คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
(Ekkarin Chaiyasaeng, Komsan Khajornpanyapaisan)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี โดยใช้วิธีการสอนแบบ STEM Education ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาที่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(Development of activity Package learning based on Chemistry using STEM Education in conjunction Metacognitive strategy affecting Scientific process skills, Critical thinking skills and Learning achievements in Mathayom 6)

พิมพร อุ่นแก้ว, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Phimphorn unkaew, Marsri Klangpraphan Somkiat Palajit)

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพ โดยการเรียนตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสุขในการเรียน และความรับผิดชอบ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(Development of Drawing Exercises Based on Davies’ Instructional Principles with Experiential Learning Technique Affecting Creative Thinking, Happiness in Learning, Learning Responsibility in Visual Arts Subject for Prathomsuksa 1)

แพรวนภา อินทสิทธิ์, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Praewnapa Intasit, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาภาวะผู้นำด้านศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธาตุพนม
(Action Research: Ordinance Leadership Development in Buddist for Mathayomsuksa 6 Students at Thatphanom School)

พระมหาวีระยุทธ ใจทัด, พูนสิน ประคำมินทร์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Weerayuth Jaitad, Poonsin Prakammin, Somkiat Palajit)

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
(Relationship between Teacher Competencies and Internal Quality Assurance at Schools under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani)

กนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี, สนั่น ประจงจิตร, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(Kanokpon Dabpimsri, Sanan Prachongchit, Wisut Wichitputchraporn)

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
(Developing A Program to School Administrators’ Skills in Century 21st Under Yasothon Primary Education Service Area Office 1)

กฤษณพล หนองสิม, ธัชชัย จิตรนันท์
(Kritsanapon Nongsim, Thatchai Chittranun)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The Development of Network Management Strategies for Small Sized Primary Schools in The Office of The Basic Education Commission)

ปรวรรณ อ่ำช่วย, ดวงใจ ชนะสิทธิ์, อรพรรณ ตู้จินดา
(Porawan Amchuay, Duangjai Chanasit, Oraphan Toujinda)

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในยุคดิจิทัล
(Relationship Between Management Skills of School Principles and Work Effectiveness Of Teachers in The Digital Era)

มัลลิกา ถามูล, สนั่น ประจงจิตร, อัจฉรา นิยมาภา
(Manlika Thamoon, Sanan Prachongchit, Achara Niyamabha)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(Administrative Factors Affecting Effectiveness of Schools Under the Bueng Kan Primary Educational Service Area Office)

จักรพงษ์ วงศ์สุวรรณ, สุรัตน์ ดวงชาทม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Jakkapong wongsuwan, Surat duangchatom, Vijittra Vonganusith)

การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(The Development of Guidelines of Working Motivation of Teachers Under The Secondary Educational Service Area Office 24)

เกศสุดา ศรีหาโคตร, สุรเชต น้อยฤทธิ์
(Kessuda Srihakhot, Surachet Noirid)

การบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ
(The Management of Model Schools for Education Management of Dual Education Model: Case Study of Best Practices in Schools)

บดินทร์ นารถโคษา
(Bodin Nardkosa)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน กลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(The Factors Affecting The Performance of The Teacher’s School Charity Temple in Northeastern Region)

ดารานาถ ทองม้วน, ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
(Daranaat Thongmuan, PakornChai suphat)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036