...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (2564) มกราคม - มีนาคม 2564

Published: 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านภาษาไทยของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Development of a Training Curriculum for Promoting Creativity in Thai Language for the Thai Major Students Sakon Nakhon Rajabhat University)

จินดา ลาโพธิ์
(Jinda Lapho)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Academic Leadership of Teachers Affecting the Learning Organization of Schools Under the Office of Secondary Education Service Area 22)

สุชาติ พันธ์ก้อม, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ระภีพรรณ ร้อยพิลา
(Suchat Pankom, Ploenpit Thummarat, Rapeepan Roypila)

ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ในจังหวัดขอนแก่นสังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
(Needs of Personnel Administration of Private Early Childhood School Administrators in Khon Kaen Province under the Private Education Promotion Group, Khon Kaen Provincial Education Office)

สุปรียา ไชยชาติ, วานิช ประเสริฐพร
(Supreeya Chaiyachat, Vanich Prasertphorn)

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
(A study of Technological Leadership of School Administrator in the Digital Era under the Secondary Educational Service Area Office 29)

ธัญณิชา สุขวงค์, นเรศ ขันธะรี, สุวิมล โพธิ์กลิ่น
(Tannicha Sukwong, Naret Khantharee, Suwimon Phoklin)

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Administrative Based on Good Governance of the Effectiveness in Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)

พรรณิภา ไชยศรี, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ภิญโญ ทองเหลา
(Phannipha Chaiyasri, Ploenpit Thummarat, Pinyo Thonglao)

การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Teamwork Affecting School Effectiveness in Schools under The Office of Secondary Educational Service Area 22)

สิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม, สายันต์ บุญใบ, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Sitthisak Pechyim, Sayan Boonbai, Yaovalak Sutacort)

การสื่อสารกับความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(The Communication and Public Relations of School Under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2)

นันทิยา พันธุ์มาตร, มัทนา วังถนอมศักดิ์
(Nantiya Phanmart, Mattana Wangthanomsak)

แบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(The Transformational and Creative Leadership of The Head of The Department Affecting the Learning Management’s Behavior of Teachers Using Student-centered Affiliated with Secondary Education Service Area Office 2)

นัยนา มุสิตัง, กล้า ทองขาว
(Naiyana Musitung, Kla Thongkao)

การพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Development of Teachers’ Potential to Enhance Student Discipline at Ban Huaikok Nongkhem School under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 1)

เบญจภรณ์ จิรมหาศาล, วัฒนา สุวรรณไตรย์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Benjaporn Jiamahasal, Watana Suwannatrai, Theprungson Chantarungsri)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Instructional Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness of Internal Quality Assurance of School Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

ปิยพร บุญใบ, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
(Piyaporn Boonbai, Ploenpit Thummarat, Ruethaisap Dokkham)

สภาพการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของข้าราชการครู ในสังกัดห้องการกรรมาธิการศึกษาสงฆ์แขวงจำปาสัก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Operating Conditions of the Student-Centered Learning Management of Teachers Under the Sangha Educational Commission of Champasak Province, Laos PDR)

พระศรเพชร มีนาลาวง, นิรมิต ชาวระนอง, พงษ์ธร สิงห์พันธ์
(Monk Sonephet Minalavong, Niramit Chouranong, Pongthorn Singpan)

สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
(Conditions and Effectiveness of School Budget Management Under Secondary Educational Service Area Office 22)

รักษณาลี สุริหาร, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, วรกัญญาพิไล แกระหัน
(Raksanalee Surihan, Ploenpit Thummarat, Worakanyapilai Kaerahan)

การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(The Development Guideline for Mentoring Internal Supervision for School Primary Educational Service Area Office Buengkan)

วลัยลักษณ์ เที่ยงธรรม, ไพบูลย์ ลิ้มมณี
(Walailuck Theangtum, Paiboon Limmanee)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
(The Relationship between Behavioral Leadership of School Administrators and The Motivation in The Performance of The Teacher under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 1)

นารินทิพย์ สิงห์งอย, ธวัชชัย ไพใหล, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Narinthip Singngoy, Thawatchai Pailai, Vijittra Vonganusith)

สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตตรวจราชการที่ 11
(States and Problems for Developing Supply Management In Secondary School Under the Inspection Area 11)

สุวัช มูลเมืองแสน, สายันต์ บุญใบ, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Suwat Moonmuangsean, Sayan Boonbai, Yaovalak Sutacort)

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร
(A Study of Administrator’s Creative Leadership in Private School Mukdahan Province)

เฉลิมพล เอกพันธุ์, ธีระ ภูดี
(chalermpol Ekapan, Teera Prudee)

การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายใน: กรณีศึกษาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(The Development of Internal Control Operation: The case study of Nongwangwittayanukul School Under the Secondary Educational Service Area Office 22)

พัชรี คำภักดี, ธีระ ภูดี
(Phatcharee Khampakdee, Teera Phudee)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(Transformational Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of District Non-Formal and Informal Education Centers in the Upper Northeastern Provincial Cluster 2)

ปิยะ ดาบชัย, สุรัตน์ ดวงชาทม, ภิญโญ ทองเหลา
(Piya Dabchai, Surat Duangchatom, Pinyo Tonglao)

ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
(The Technological and Information Leadership and Effectiveness of Schools under the Local Administrative Organization (LAO) in Sakon Nakhon Province)

นิศาชล บำรุงภักดี, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Nisasol Bumrungpukdee, Ploenpit Thummarat, Thaprangsan Jantharangsee)

การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบชี้แนะสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(The Developing Guideline for Supervision and Coaching for School Primary Educational Service Area Office Buengkan)

จันทร์แสง เที่ยงธรรม, ไพบูลย์ ลิ้มมณี
(Junseang Theangtum, Paiboon Limmanee)

การสร้างเสริมภาวะผู้นำในนักศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(Enhancing Student Leadership through the Desirable Graduates in the 21st Century Case Study of Prince of Songkla University Hatyai Campus)

กนิกนันต์ กล้าหาญ, วสันต์ อติศัพท์, โอภาส เกาไศยาภรณ์
(Kaniknun Klahan, Wasant Atisabda, Ophat Kaosaiyaporn)

ระบบการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(The educational management system of province under provincial administration)

วรรณชัย รังษี, วรกาญจน์ สุขสดเขียว
(Wannachai Rangsi, Vorakarn Suksodkiew)

แนวทางเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
(A guideline for enhancing the professional learning community in schools Under the municipality of Phra Nakhon Si Ayutthaya)

อิสริยา หนูจ้อย, ธีรวัฒน์ มอนไธสง
(Isariya Nuchoy, Teerawat Montaisong)

การบริหารจัดการงานสวนป่าในโรงเรียน
(Management of forest garden in schools)

อรณิชชา คชนา, มัทนา วังถนอมศักดิ์
(Onitcha Kochana, Mattana Wangthanomsak)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเครือสารสาสน์
(Factors Affecting Organizational Loyalty of Teachers and Educational Personnel Sarasas Affiliated Schools)

ปรีณาพรรณ ทัพมาลี, กล้า ทองขาว
(Preenapun Thabmali, Kla Thongkao)

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
(Guidelines for the development of personnel management of educational institutions under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2)

ชรินทร์ทิพย์ แสนสีมนต์, อุรสา พรหมทา
(Charinthip Saenseemon, U-rasa Promta)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ กรณีศึกษา: โครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู)
(Guidelines for Learning Management Based on King's Philosophy by Professional Learning Community Case study: Training project Complete Teacher Development (Teachers’ Coupon))

สมัคร เยาวกรณ์, รัชฎาพร งอยภูธร
(Samak Yaowakorn, Rutchadaporn Ngoipoothon)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Paticipattion of Stakeholder in educational management of schools under The secondary educational service area office 22)

เพ็ญประภา สมพงษ์, สุรัตน์ ดวงชาทม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Phenprapha Somphong, Surat Duangchatom, Vijittra Vonganusith)

การศึกษาแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(A Study of Guidelines for Strengthening the Culture of Quality of Private Schools Under the Office of Education of Phranakhon Si Ayutthaya Province.)

ศิริพงษ์ ตรัสศรี, ธีระวัฒน์ มอนไธสง
(Siripong Trussri, Teerawat Montaisong )

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(The Relationship between Teacher Competency and Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Secondary Educational Service Area Office 23)

ภัทรสุดา เกิดแสง, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Patsuda Kirdsaeng, Ploenpit Thummarat, Thaprangsan Jantharangsee)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 167

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 282,982


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093