...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 (2563) กรกฎาคม - กันยายน 2563

Published: 29 กันยายน 2563

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guidelines to Develop Internal Quality Assurance Operations According to the PDCA Quality Cycle of Child Development Center under Local Government Organization Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

ณัฐชยา จิวประเสริฐ, พรเทพ รู้แผน
(Nutchaya Jiwprasert, Pornthep Rupan)

การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(The Needs Assessment and the Development of the Students Caring and Support Operation Systems In School of Secondary Educational Service Area Office 3, Ministry of Education)

ฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์, นริสานันท์ แมนผดุง, ปฤษณา ชนะวรรษ
(Litthichai Poosamang, narisanan Manphadung, Pritsana Chanawrat)

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
(Effectiveness of Personnel Management in Schools under the Local Administrative Organization in Sakon Nakhon Province)

สงกรานต์ ตะโคดม, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ประภัสร สุภาสอน
(Songkran Takhodom, Sikan Pienthunyakorn, Prapat Supasorn)

การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค Jigsaw ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาวินัยในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of the Packages for Training the Computer Skills Using Problem Based Learning and Jigsaw Technique Which Affected Matthayom Suksa 2 Students’ Problem Solving Ability, Self-discipline, and Learning Acheivement)

หิรัญทรัพย์ เพียเสนา, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Hiransap Piasena, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนาชุดฝึกมัลติมีเดียการออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยวิธีการสอนแบบ Google SketchUp ร่วมกับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และเทคนิค TGT ที่ส่งผลต่อ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of Multimedia Packages for Designing the 3D Model Using Google SketchUp, STEM Education, and TGT that Affected Matthayom Suksa 2 Students’ Creative Thinking, Skills in Using Technology, and Learning Achievement)

อนุชา แสนราช, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Anucha Saenrach, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเอกชนกลุ่มโรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น
(Environmental Management for Private Charity Schools in Buddhist Temples in Khon Kaen Province)

ณิชกมล คำคนซื่อ, นิยดา เปี่ยมพืชนะ
(Nichakhamkon Chumkonchau, Niyada Piampuchana)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The relationship between the path theory leader to the goal and administration effectiveness in school under the office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1)

วรุจ วรดล, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Waruj woradon, Sikan Pienthunyakorn, Yaovalak Sutacort)

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนมัธยมสงฆ์ตอนปลาย วัดไชยะพูมาราม นะคอนไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Development of Teachers Potential in Learning Management Through Active Learning Monk High School Chaiyaphumaran Temple in Kaysonephomvihane City Savannakhet Province Lao People’s Democratic Republic )

พระสอละสิน ใสสะหวัน, ไชยา ภาวะบุตร, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Phra Sorlasine Saysavanh, Chaiya Pawabutra, Yaovalak Sutacort)

รูปแบบการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนยอดนิยมในเขตภาคเหนือตอนบน
(Administrative Model for Popular Private Kindergarten School in the Upper Northern Region)

สรษ แก้วคำฟู, สุวดี อุปปินใจ, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช
(Saros Kaewkhamfu, Suwadee Ouppinjai, Somkiet Tunkaew, Phoonchai Yawirach)

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(Innovative Leadership of School Director Affecting Internal Quality Assurance Implementation According to the 2018 Educational Standards of the Basic Education of Schools In Nonthaburi Province Under the Secondary Education Service Area Office 3)

ธันย์ชนก ประยงค์กลิ่น, สนั่น ประจงจิตร, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
(Thanchanok Prayongklin, Sanan Prachongchit, Kanda Sakulthanasakdi Moore)

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Relationship between Information Technology Utilization and Administrative Effectiveness in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

บุษรา บุญตะหล้า, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
(Bussara Buntala, Sikan Pienthunyakorn, Ruethaisap Dokkham)

การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมืองหัวหิน
(School-Based Administration and Management of Schools Under Hua Hin Municipality)

สุพิชา คงเจริญ, สนั่น ประจงจิตร, วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง
(Supicha Khongcharoen, Sanan Prachongchit, Wanwisa Suebnusorn Klaijumlang)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Administrative Factors Affecting Administrative Success of Moral Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2)

ธนายุทธ ช่อมะลิ, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ชรินดา พิมพบุตร
(Thanayut Chomali, Ploenpit Thummarat, Charinda Pimpabud)

สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(Conditions and Problems of Information Technology Utilization for Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3)

จีรวุฒิ คล่องแคล่ว,ไชยา ภาวะบุตร, ชรินดา พิมพบุตร
(Jeerawut Klongkleaw, Chaiya Pawabutra, Charinda Pimpabud)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(Creative and Productive Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of Schools Large And Extra Large-Sized Under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2)

กมลเนตร มียอด, อัจฉรา นิยมาภา, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
(Kamonned Meeyod, Achara Niyamabha, Kanda Sakulthanasakdi Moore)

ปัจจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Administrative Factors Based on Good Governance Principles Affecting School Effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office 23)

พงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, สุรัตน์ ดวงชาทม, ประภัสร สุภาสอน
(Phongphiphat Narinruk, Surat Duangchatom, Prapat Supasorn)

การดำเนินการนิเทศภายในเชิงระบบของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(A Systematic Internal Supervision Operation of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 28)

ปริศนา กระสังข์, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง, ประกาศิต อนุภาพแสนยากร, อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
(Prissana Krasang, Surasak Srikrajang, Prakasit Anupabsaenyakorn, Udompun Pitprasert)

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
(Administrative Effectiveness of World-Class Standard Primary Schools under the Regional Education Office No. 11)

วิชุดา เมาบุดดา, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Wichuda Maobudda, Sikan Pienthunyakorn, Theprungsan Chantarungsri)

บทบาทครูในยุคดิจิทัลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(Teacher Roles in the Digital Age at Schools Under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 1)

ภัทราพร ผาสุก, อัจฉรา นิยมาภา, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(Pattraporn Phasuk, Achara Niyamabha, Wisut Wichitpatthapron)

การบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ต้นแบบ: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร
(The Management of the Moral Schools Project of OBEC Model: A Case Study of Schools in Sakon Nakhon Province)

พระมหารถศรี อินธิสิทธิ์ (ติกฺขปญฺโญ), วัฒนา สุวรรณไตรย์, ชรินดา พิมพบุตร
(Phramaha Rodtthasri Inthisit (Thigkhapanyo), Watana Suwannatrai, Charinda Pimpabud)

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
(The Development of Academic Administration Model Based on the Concept of Learning Management to Enhances Life Skills in The 21st Century of Primary School Students)

นัทธนันท์ สุชาตตระกูล, ไพรภ รัตนชูวงศ์, พูนชัย ยาวิราช, สมบูรณ์ อริยา
(Nattanan Suchattrakun, Pairop Rattanachuwong, Phoonchai Yawirach, Somboon Ariya)

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
(Developing emotional intelligence using creative activities)

จุฬาพร พลรักษ์
(Julaporn Ponluk)

ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
(Need Assessment for Good Governance of Vocational Education Administrator under Nakhon Ratchasima Vocational Education institutions)

ณัฐพล ชัยน้อย, วานิช ประเสริฐพร
(Natthapon Chainoi, Vanuch Prasertporn)

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ ของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
(Administration Innovation and Education Provision for Educational Quality Assurance of Pongpattanawittayakhom)

รุจิรา กองจันทร์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช, ไพรภ รัตนชูวงศ์
(Ruchira Kongchan, Somkiet Tunkaew, Phoonchai Yawirach, Pairop Rattanachuwong)

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(The Development of Guidelines the Operations White School Management for Non-Drug and Trafficking in School Under The Office of Secondary Educational Service Area 23)

ธีรพงษ์ ชูพันธุ์, กาญจน์ เรืองมนตรี
(Theeraphong Chupan, Karn Ruangmontri)

ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(Elderly Person’s Need of Social Welfare Service: A Case Study of Chaiyaphum Municipality, Mueang District, Chaiyaphum Province)

เพ็ญนภา สุขเสริม, อภิรักษ์ ชาญศึก
(Pennapa Sukserm, Apirak Chansuek)

การบริหารงานแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(The Educational Guidance Administration of Secondary Schools of the Educational Service Area Office 28)

สุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง, ประกาศิต อานุภาพแสนยากร, อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
(Supawadee Sabsomboon, Surasak Srikrajang, Udompun Pitprasert, Prakasit Anupabsaenyakorn)

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนสบเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
(The Management of Early Childhood Educattion by Parent Involvement In Soppoeng Witthaya School Mae Tang District Chiang Mai Province)

โชติกา เหมืองอุ่น, ประวัติ พื้นผาสุข
(Chotikar Muangoun, Prawat Puenphasook)

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ของโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(Development the Promotion of Parent’s Participation in Managing Ban Klang School, Mae Salong Nok Sub-District, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province)

พิมพ์พิชมญซุ์ สุภายอง, ประวัติ พื้นผาสุข
(Pimpitchamon Supayong, Prawat Puenphasook)

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(Learning Resource Management of Highland Ethnic Groups at Ban Pang Mayao School in Chiang Dao District, Chiang Mai Province)

ศุภมาส เสนธรรม, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
(Supamas Sentham, Chakparun Wichaakkharawit)

การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(A Study of Context and Guidelines for the Academic Administration in Accordance with the Philosophy of the Sufficiency Economy of Banpangmayao School, Chiangdao District, Chiang Mai Province)

สุปราณี จีนใจ, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
(Supranee Jinjai, Chakparun Wichaakkharawit)

อนาคตภาพโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2561 – 2570)
(The Scenario of Nakprasith School Wat Bangchangnua Foundation In the Next Decade (2018 - 2027))

เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง, นพดล เจนอักษร, มัทนา วังถนอมศักดิ์
(Kruawan Phaophung, Nopadol Chenaksara, Mattana Wangthanomsak)

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและฝึกอบรมจิตลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ
(The Ddevelopment of Integrated Curriculum And Training for Mental Citizenship in Democracy for Preschool Children With the Participation of the Child Development Center Sub-district Administration Organization Chaiyaphum)

เพียงแข ภูผายาง, ชวนพิศ รักษาพวก, บรรจบ บุญจันทร์, ดุสิต วิพรรณะ, นราศักดิ์ ภูผายาง
(Piangkae Poophayang, Chuanpit Ruksapuak, Banjob Boonjun, Dusit Piwanna, Narasak Poophayang)

ผู้นำที่ทรงพลัง
(Book Review Resonant Leadership)

ไชยา ภาวะบุตร
(Chaiya Pawabutra)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 55

เมื่อวานนี้: 320

จำนวนครั้งการเข้าชม: 212,952


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093