...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 (2562) ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Published: 29 ธันวาคม 2562

รายการบทความ

ปกวารสาร
(-)

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Desirable Values Development of the Students at Dongmafaiwittaya School under the Office of Secondary Educational Service Area 23)

สุวิทย์ เขตชมภู, วัฒนา สุวรรณไตรย์, วีระวัฒน์ ดวงใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The relationship between transformational leadership and personnel management of School Administrators in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3)

วิไลลักษณ์ สีดา, ธวัชชัย ไพใหล, ละม้าย กิตติพร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(The Desirable Characteristics of Professional Administrators in Schools Under the Office of Bueng Kan Primary Educational Service Area )

เลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย, ไชยา ภาวะบุตร, ชรินดา พิมพบุตร

สภาพและปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Conditions and Problems of Student Affairs Operations in Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 23)

สถาพร เดชโฮม, สุรัตน์ ดวงชาทม, วีระวัฒน์ ดวงใจ

ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(The Operational Effectiveness of the Moral Schools of OBEC under the Office of Secondary Educational Service Area 23)

จักรี วงศ์อักษร, สายันต์ บุญใบ, รัชฎาพร พิมพิชัย

ปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
(Stress Factors in Working of administrators Affecting the School Effectiveness in Secondary school under The Regional Education Office Number 11)

พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี

การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
(The Development of Child Care Teachers in Implementing the National Standard of Child Center at Child Development Centers under Sang Kho Sub-district Administration Organization, Phu Phan District, Sakon Nakhon Province)

สุธาศินีย์ คันธรินทร์, ปรีชา คัมภีรปกรณ์, รัชฎาพร พิมพิชัย

สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(Conditions, Problems and Effectiveness of Academic Affairs Administration of Phrapariyattidhamma Schools in General Education Division Group 8 under the National Office of Buddhism)

พระภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป (วงค์ศรีลา), ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ชรินดา พิมพบุตร

สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(Conditions, Problems and Administrative Effectiveness of Temples in Sakon Nakhon Province under the ‎National Office of Buddhism)

พระมหากฤษณะ จารุวณฺโณ (วงษ์พรม), ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์*

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประสิทธิผลของการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
(Relationship Between Stakeholder Satisfaction and Instructional Effectiveness in the Border Patrol Police Schools under Border Patrol Police Division 23)

ดาบตำรวจคเชนทร์ ผลจันทร์, สายันต์ บุญใบ, วีระวัฒน์ ดวงใจ

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Science Process Skills on Topic Rate of Chemical Reaction by using The Cooperative Learning STAD Technique with KWDL Technique for Matthayomsuksa 5 Students)

ปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์, พรกมล สาฆ้อง, ถาดทอง ปานศุภวัชร

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(The Policy Proposal in Bi-study Curriculum Develop of Secondary School Under The Secondary Educational Service Area Office 36)

มงคล ครุฑนาค, สุวดี อุปปินใจ, พูนชัย ยาวิราช

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น (5L) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสืบค้นและทักษะการเสนอ ในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ (IS2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The 5 Ladders Active Learning Approach (5L) for Learning Achievement Development of Matthayomsuksa 2 Students by Using Inquiry and Presentation Skills in Communication and Presentation Course (IS2))

บูรณา วรรณอุต, วิชิต เทพประสิทธิ์, เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย
(The Development approach of Transformational Leadership Competency of Private School Administrators in Chiang Rai Province)

ศุภนาฎ พิมพ์เงิน, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(Educational Administration Strategies for Enhancing Learning Achievement (O-NET) Schools under The Secondary Educational Service Area Office 20)

ทรงเดช สอนใจ

การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุดรธานี
(Developing Guidelines Management of Child Development Center under Sub - district Administrative Organization in Udonthani)

อัญชลี หลักชัย, บุญชม ศรีสะอาด

แนวทางการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
(Approaches for Efficiently Budgeting Administration of School Under the Pathumthani Primary Education Service Area Office 1)

สุทธิพงษ์ สดชื่น, อัจฉรา นิยมาภา, สุชาดา นันทะไชย

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภูมิภาคกลาง
(Factors Affecting Educational Administration According to Guidelines Partnership Schools In Schools Under Provincial Administrative Organization in Central Region)

ฟุกกล้าว ทิวากร, จุมพจน์ วนิชกุล, พาที เกศธนากร

การพัฒนาภาวะผู้นำเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(A Development of Technology Leadership for Students Master of Education Program in Educational Administration Nakhonratchasima Rajabhat University)

บรรจบ บุญจันทร์

การพัฒนารูปแบบคุณธรรม จริยธรรม สู่โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
(The development of morality and ethics model to the school of morality and ethics Chetuphon Commercial College )

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, ภัทรรินทร์ ศิริรัตน์

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
(A Model and Guidelines for Developing Continuing Education Curriculum With in Basic Education, Vocational Education and Higher Education under the Regional Education Office No. 11 )

ระภีพรรณ ร้อยพิลา

ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
(Factors affecting the study of Bachelor degree Chetuphon Commercial College Bangkok Vocational Institute)

ภัทรรินทร์ ศิริรัตน์, ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
(Guidelines for Development of Competencies in Using Information Technology of Secondary School Teachers in Pathum Thani Province)

เพชรรัตน์ วงค์คำ, ประยุทธ ชูสอน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(Participation in Parental Learning Activeties Primary School Under the Ministry of Pathum Thani)

ธีรวัฒน์ อนันบุตร, จุลดิศ คัญทัพ

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอดอนเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(Transformation Leadership of Primary School Teachers in don Chedi District Under the Office of Suphan Buri Primary Educational Service Area 2)

มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์, ประยุทธ ชูสอน

การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบชี้แนะสะท้อนคิด สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(Developing Guideline of Reflective Coaching Supervision In School Under Secondary Educational Service Area Office 26)

จารุวรรณ์ ชนะพันธ์, การันต์ กิจระการ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
(The Management of tv Distant Learniing (dltv) Via Satellite in the Small-Sized Schools Under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area 1)

สิริพร บุญมา, นิยดา เปี่ยมพืชนะ

การศึกษาแนวทางการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : ภาคเหนือ
(The Study on Guidelines for Upgrading Child Care Centers to Meet the National Quality Standard : Northern Region)

ทิพยาภรณ์ มานะจุติ, อภิญญา มนูญศิลป์, ศิริมาศ โกศัลพิพัฒน์

ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อ ในหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
(The secondary students’ needs and expectations toward the Bachelor of Education in Elementary Education Nakhon Phanom University)

รชฏ สุวรรณกูฏ

-
(Digital Transformation in Action)

ไชยา ภาวะบุตร

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปแบบการเขียนบทความ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 62

เมื่อวานนี้: 102

จำนวนครั้งการเข้าชม: 103,748


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093