...
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - จิตวิทยา - เทคโนโลยี - สหวิทยาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ

...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 (2019) กรกฎาคม - กันยายน 2562

Published: 15 ตุลาคม 2562

รายการบทความ

ปกวารสาร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดการความรู้สู่การบริหารองค์การที่เป็นเลิศ
(Knowledge Management to the Organization Management that is Excellent)

เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการแบบสอดแทรก โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(The Development of Teachers’ Potential on Integrated Learning Management (Infusion) in English Language at Choomchon Dongmuengkai School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)

ภัทยา ปินะโต, ไชยา ภาวะบุตร, ชรินดา พิมพบุตร

การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Development of the Teachers’ Potential in the Production of Electronic Books at Radsamakkee School under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2)

วิทวัส อินอุเทน, สายันต์ บุญใบ, สุรพล บุญมีทองอยู่

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียน โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Development of Teachers in Organized Activities Interpolated With 12 Core Values for Students in Nong Waeng Witthayanukul School Under the Office of Secondary Educational Service Area 22)

เปมิกา ขันภิบาล, ธวัชชัย ไพใหล, สุรพล บุญมีทองอยู่

การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Evalution of Public Mind Development Project of Students in Schools Under the Office of Educational Service Area 23)

ยุวดี คำเงิน, วัฒนา สุวรรณไตรย์, วรกัญญาพิไล แกระหัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Factors Affecting success in Academic Administration of School Administrators under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1)

ปวีณา คำชมภู, ธวัชชัย ไพใหล, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ

สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Conditions, Problems and Guidelines for Developing Budgeting Management in Schools Under the Office of Secondary Education Area 23)

ดรัณภพ เย็นวัฒนา, ธวัชชัย ไพใหล, ประภัสร สุภาสอน

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของการทำวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร
(Administrative Factors Affecting The Success of The Classroom Action Research under The Office of The Basic Education Commission in Sakon Nakhon Province)

จุฑามาศ อิศระภิญโญ, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ระภีพรรณ ร้อยพิลา

การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
(Development of Teachers’ Potential on Producing And Utilizing Instructional Media for Early Childhood at Child Development Centers Under Ban Tong Sub-District Administrative Organization, Seka District, Bueng Kan Province)

ทัสสะ สุรเดชาวงศ์, วัฒนา สุวรรณไตรย์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร

สภาพ ปัญหาและผลสำเร็จในการดำเนินงานการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(Operational Conditions, Problems and Success on the Enhancement of the 12 Values in Schools under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area)

วุฒิพงษ์ เชื้อคมตา, ธวัชชัย ไพใหล, ระภีพรรณ ร้อยพิลา

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The Instructional Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Academic Administration in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3)

พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ, ธวัชชัย ไพใหล, สุรพล บุญมีทองอยู่

การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
(Development of Guideline for coaching supervision of school Under Roi Et primary Education service Area 2 office)

อิสริญาภรณ์ โชคแสน, สุรศักดิ์ คำคง

การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(Program Development Teacher Development And Learning From Practice For School of Udonthani Primary Educational Service Area Office 3)

วันทนีย์ ห้าวหาญ, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Blended online Leaning Area of Occupation and Technology Leaning Strand on presentation with PowerPoint Program for Prahomsuksa 6 Students)

ทัศนีย์ พิมพ์ดี, นคร ละลอกน้ำ, ฐิติชัย รักบำรุง

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(A Study of a Performance Satisfaction of the Teacher under the Jurisdiction of the Office of Samutsakorn Primary Education Service Area)

ยุดา มาตขาว, ไพวุฒิ ลังกา

รูปแบบภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
(A Model of Instructional Leadership Styles of School Administrators under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1)

ฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์, นพรัตน์ ชัยเรือง, จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ

การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
(A Study of Morale of Teachers and Educational Personnel In Phasicharoen District Bangkok)

ประกิจ ชอบรู้, จุลดิศ คัญทัพ

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือที่เกิดประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
(A Development of Administration Effective Cooperation Model under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office)

สุดตา วงศ์นรา, สุรินทร์ ภูสิงห์, ประมุข ศรีชัยวงษ์, สิริศักดิ์ อาจวิชัย

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(Need Assessment for Student Discipline Development in Responsibility at Schools Under Pathum Thani Provincial Aministrative Organization )

จิรายุ คำพิมพ์, ประยุทธ ชูสอน

แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(The Ways to develop of the School Supervision by the Professional Learning Community (PLC), Secondary of Educational Service Area Office Region 21)

วรรณภา ธรรมขันธ์, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานครู โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
(Components of Performance Management Information Systems for Teachers in the Highland school in the wilderness )

สุขสันต์ สอนนวล, ประเวศ เวชชะ, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(Factors Affecting Academic Affairs Administration Effectiveness of Schools in Singburi Province Under the Secondary Educational Service Area Office 5 )

เกษแก้ว เจริญเกตุ, ภารดี อนันต์นาวี, สถาพร พฤฑฒิกุล

วัฒนธรรมของโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
(The Schools Culture and job Motivation of Teachers Affecting School Effectiveness Under The Chonburi Primary Educational Service Area Office 2)

อาทิตยา ชนะมาร, ภารดี อนันต์นาวี, สถาพร พฤฑฒิกุล

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Practice Package Reading and Thinking Critical for students in Prathom Suksa 2)

เจตนา บุรีรัตน์, อรัญ ซุยกระเดื่อง, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์

ถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด

ไชยา ภาวะบุตร, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ละม้าย กิตติพร

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปแบบการเขียนบทความ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 73

เมื่อวานนี้: 203

จำนวนครั้งการเข้าชม: 98,443


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093