...
กำหนดการเผยแพร่
กำหนดการเผยแพร่: 4 ฉบับ/ปี
  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม เผยแพร่ เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน เผยแพร่ กรกฎาคม
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน เผยแพร่ ตุลาคม
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม เผยแพร่ มกราคม

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093