...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 (2563) เมษายน - มิถุนายน 2563

Published: 28 มิถุนายน 2563

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


วิสัยทัศน์การเรียนรู้สำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21
(Learning Vision For Thai People in 21st Century)

ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
(Sikan Pienthunyakorn)

การศึกษาบนโลกดิจิทัล
(Digital Education)

สุมัทนา หาญสุริย์
(Sumattana Hansuri)

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(A study of Evaluation of the White School Project Drug free and cautious Under the Office of Secondary Educational Service Areas Area 28)

สุขสำราญ ทนนศักดิ์, ไพวุฒิ ลังกา
(Suksamran Tanonsak, Phaiwut Langka)

ปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูด้วย PLC ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
(Problems on the Implementation of Teachers’ Development Project with Professional Learning Community (PLC) of the Schools under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area)

อโณชา พลวงนอก, เพ็ญนภา สุขเสริม
(Anocha Pluangnok, Pennapa Sukserm)

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
(Problems and Suggestions on the Administration of Non-formal and Informal Education under Chaiyaphum Provincial the Non-formal and Informal Education)

สุวัชรากร ทัดเที่ยงนิกร, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Suwatcharakorn Tudtiengnikorn, Surin Phusing)

สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จในการดำเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(State, Problem and Success of Relationship between Communities of Secondary Schools Attached to the Secondary Educational Service Area Office 21)

กิตติยา วงชาชม, สายันต์ บุญใบ, ฤทัยทรพย์ ดอกคำ
(Kittiya Wongchachom, Sayan Boonbai, Ruethaisap Dokkham)

องค์ประกอบภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The 21st Century Leadership Factors of Administrators in Schools Under the Basic Education Commission)

ปรเมศร์ กลิ่นหอม, มิตภาณี พุ่มกล่อม, พาที เกศธนากร
(Poramet Klinhom, Mitparnee Pumklom, Patee Gasthanakorn)

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี
(State, Problems Conduction and effective of Child Development Centers of Local Administrative Organizations in Udon thani Province)

ชวพล วจีสิงห์, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, รัชฎาพร พิมพิชัย
(Chawapon Wajeesing, Sikan Pienthunyakorn, Rutcadaporn Pimpichai)

สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Competency Administrator of Savanna khet Teacher Training College Lao People’s Democratic Republic)

ดวงตาวัน จันทะคอนคำ, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, วรกัญญาพิไล แกระหัน
(Duangtavan Chantakhonekham, Sikan Pienthunyakorn, Worakanyapailai Kaerahan)

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
(The Study of Learning Management in Primary Schools Under Pathumthani Primary educational service area office 1)

กนกพร พอกพูน, ประมุข ชูสอน
(Kanokporn Porkpoon, Pramook Chusorn)

สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
(Conditions and Problems of General Administration in Schools under Office of Nakhon Phanom Primary Educational)

ประมูล สุวรรณมาโจ, ละม้าย กิตติพร, สุรพล บุญมีทองอยู่
(Pramool Suwannamajo, Lamai Kitiporn, Surapol Boonmeethongyoo)

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำทางเทคโนโลยีของครูโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(Guidelines for Development Attribute technology Leader of Teacher at Samkhok School Under the Pathum Thani Provincial Administration Organization)

รสสุคนธ์ ท้วมอุปถัมภ์, ประมุข ชูสอน
(Rossukon Thoumuppatham, Pramook Chusorn)

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร
(Conditions, Problems and Effectiveness of Early of Childhood Management of the Child Development Centers under the Tambon Municipality in Sakon Nakhon Province.)

พยุง สายคำภา, ไชยา ภาวะบุตร, ประภัสร สุภาสอน
(Payung Sakhampa, Chaiya Pawabutra, Prapat Supasorn)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
(Factors Influencing Innovative Organization of Educational Institution under the Secondary Educational Service Area Office 6, Chachoengsao Province)

พิษณุ ศรีกระกูล, สุชาดา นันทะไชย, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(Pisanu sikragoon , Assoc.Prof.Dr. Suchada Nanthachai, Assoc.Prof. Dr.Wisut Wichitputchraporn)

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยและความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครพนม
(The Relationship between Operational Conditions of Early Childhood Education and Success in Early Childhood Education Management of Private Schools in Nakhon Phanom Province)

เมธี อินาลา, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Maytee Inala, Sikan Pienthanyakorn, Vijittra Vonganusith)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
(Transformational Leadership and Instructional Leadership of School Administrators Effecting School Effectiveness under The Secondary Educational Service Area Office 31)

สิเรมอร ทองสมนึก, สถาพร พฤฑฒิกุล, ภารดี อนันต์นาวี
(Sirem-On tongsomnuek, Sataporn Pruettikul, Paradee Anannawee)

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(Satisfaction of Parents on Enrolling Their Children to Study at Wat Pa Ngiu School Under Pathum Thani Provincial Administrative Organization)

ทิพากร บุญแก้ว, ประมุข ชูสอน
(Tipakon Bunkeaw, Pramook Chusorn)

ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Working Motivation Factors of Personnel Affecting Operational Effectiveness of Primary Schools in Kaysone Phomvihane District, Savanna khet Province, the Lao People’s Democratic Republic)

สุกขะ ลาชะพน, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ระภีพรรณ ร้อยพิลา
(Soukha Lasaphon, Sikarn Pienthunyakorn, Rapeepan Roypila)

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(The Development of a Management Model for the Administration of Small Sized-Schools by the Good Governance)

บุญส่ง โซยรัมย์, นิพนธ์ วรรณเวช, มิตภาณี พุ่มกล่อม
(Boonsong Sourum, Nipon Wonnawed, Mitparnee Pumklom)

แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(Guidelines for development Self-Discipline of Students at Samkhok School Under the Pathum Thani Provincial Administration Organization)

ชลทิตย์ ตั้งวิจิตร, ประมุข ชูสอน
(Chonlatit Tungvigid, Dr.Pramook Chusorn)

สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(States, Problems and Developments Guidelines of the student supporting system in school under the office of secondary educational service area 21)

วุฒิพงษ์ พันทิวา, ไชยา ภาวะบุตร, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Wuttipong Pantiwa, Chaiya Pawabutra, Yaovalak Sutacort3)

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินผลตามสภาพจริง สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(Teacher competency development in the Authentic Evaluation Learning for schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 3)

ภัทราพร ประภาศรี, ธัญญธร ศรีวิเชียร
(Phattraporn Prapasri, Tanyatorn Sriwichian)

การศึกษาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(A study on Moral School Project Operation of Basic Education Schools In Phranakhon Si Ayutthaya Province)

พงษ์พันธ์ ติยะบุตร, พรเทพ รู้แผน
(Pongpan Tiyabut, Porntep Rupan)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(Factors Affecting Effectiveness of Academic Affairs Administration of Phrapariyattidhamma School in General Education Division, Group 10 Under the National Office of Buddhism)

พระจรัสชัย ปญฺญาวชิโร (ทองปิว), สายันต์ บุญใบ, วรกัญญาพิไล แกระหัน
(Phra Charatchai Paññavajiro (Thongpiu), Sayan Boonbai, Worakanyaphilai Kaerahan)

ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(Problems on Academic Administration of Expansion Schools Under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office)

ชูเกียรติ แสงเฟือง, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Chukiat Seangfueang, Dr.Surin Phusing)

การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง
(The Guidelines for Competence Development of Teachers in the Child Development Center Under the Local Administrative Organization in Angthong Province)

ภัทราพร มหาพรหม, พรเทพ รู้แผน
(Phattraporn Mahaphrom, Porntep Rupan)

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านแม่ขะปู อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามกระบวนการ PDCA
(The study of Academic Administration of Ban Mae Kha Poo School Samoeng District Chiang Mai Province Based on PDCA Process)

เกศรา ตุ่มคำ, สนิท หาจัตุรัส
(Kedsara Tumkham, Dr.Sanit Hajaturat)

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบนพื้นที่สูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(Academic Management of High Land School Belong Under Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3)

กุลธร ดอนแก้ว, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
(Kuntorn DonKaew, Chakparun Wichaakkharawit)

การศึกษาสภาพการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
(A Study of the state of promoting research in the classroom in Schools Under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3)

พงศกร ไชยดำ, ไพรวัลย์ โคตรรตะ, สุวิมล โพธิ์กลิ่น
(Pongsakorn Chaiyadam, Paiwan Kotta, Suwimol Pokrin)

การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาฮี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The Development of Teachers’ Potential in Utilizing Information Technology for Learning Managementat Bannahee School Under Sakhon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3)

ธีรพงษ์ แก้วฝ่าย, ธวัชชัย ไพใหล, ชรินดา พิมพบุตร
(Theerapong Kaewfai, Tawatchai Pailai, Charinda Pimpabutr3)

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Program for Creative Leadership Development for Educators under the Local Administrative Organization in the Northeastern Region)

พิมพ์ศนิตา จึงสุทธิวงษ์, ไชยา ภาวะบุตร, ธวัชไชย ไพใหล
(Pimsanita Jungsutthiwong, Chaiya Pawabutra, Tawatchai Pailai)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Transformational Leadership of School Administrators Affecting School Effectiveness Under the Office of Secondary Educational Service Area 22)

ธนากร คุ้มนายอ, ไชยา ภาวะบุตร, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Tanakorn Khumnayor, Chaiya Pawabutra, Vijitra Vonganusith)

แนวทางการส่งเสริมการมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับครูโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(Guidelines for Promote Innovative Leadership of Teacher at Samkhok School Under the Pathum Thani Provincial Administration Organization)

ยินดี ฮานาฟี, ดร.ประมุข ชูสอน
(Yindee Hanafee Pramook Chusorn)

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
(A Study of Academic Administration of the Secondary Schools In Muang District, Pathumthani Province)

กรรณิกา โกสันเทียะ, จุลดิศ คัญทัพ
(Kannika kosanthia, Juladis Khanthap)

สภาพและปัญหาการดำเนินงานพัสดุผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(Conditions and Problems of Procurement Operation through Information System in Schools Under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office)

ชุติมา สรรพโส, สายันต์ บุญใบ, วีระวัฒน์ ดวงใจ
(Chutima Suppaso, Sayan Boonbai, Weerawat Duangjai)

The Leadership Skills Handbook

ไชยา ภาวะบุตร
(Chaiya Pawabutra)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 2

วันนี้: 250

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,689


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093