...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 43 (2566) เมษายน - มิถุนายน 2566

Published: 27 มิถุนายน 2566

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(Organization Culture Factors Affecting the Effectiveness of School Administration Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom)

สุกัญญา ล่ำสัน, ไชยา ภาวะบุตร, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Sukanya Lumsan, Chaiya Pawabutra, Vijittra Vonganusita)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
(Transformational Leadership Affecting the Learning Organization in Kanchanaburi Secondary Educational Service Area Office)

อธิวัฒน์ เสนาทับ, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค, พิชญาภา ยืนยาว
(Atiwat Senathub, Theerawut Tadatantichoke, Pitchayapa Yuenyaw)

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
(Strategic management affecting the operation of child development centers under local administrative organization in Nakhon Pathom)

พรสุดา พจน์ธนกรกุล, ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง พิชญาภา ยืนยาว
(Ponsuda Pottanakorngul, Nuttawan Pumdeeying, Pitchayapa Yuenyaw)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Instructional Leadership of School Administrators Affecting Performance Effectiveness of Teacher Functional Competency in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

มนัสวี ยาทองไชย, จินดา ลาโพธิ์, ธวัชชัย ไพใหล
(Manatsawee Yathongchai, Jinda Lapho, Tawatchai Pailai)

แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี
(The Guidelines for the Small Schools Administration in Digital Era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani Province)

ปัทมาภรณ์ ธรรมฐิติพงษ์, ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์, นันธวัช นุนารถ
(Pattamaporn Thammathitipong, Paponsan Potipitak, Nunthawat Nunart)

ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบทบาทครูยุคดิจิทัลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(Technology Leadership of school administrators affecting roles of teachers in digital age Under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1)

เสกสิทธิ์ สนสมบัติ, ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, พิชญาภา ยืนยาว
(Seksit Sonsombat, Nuttawan Pumdeeying, Pitchayapa Yuenyaw)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการลูกเสือของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
(Factors Affecting the Boy Scout Affairs Management Under Uthai Thani Primary Educational Service Area Office 2)

ภควัต มันตะสูตร, สายทิตย์ ยะฟู, ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
(Pakawat Mantasut, Saythit Yafu, Paponsan Potipituk)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(Leadership of Administrators Affecting Teacher Performance in Schools Under Udon Thani Primary Educational Service Office 1)

อุนนดา โชติไสว, สุมัทนา หาญสุริย์, ธวัชชัย ไพใหล
(Aunnada Chotsawai, Sumattana Hansuri, Tawatchai Pailai)

ผลการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญโรงเรียนบ้านหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
(The results of the development of learning resource management for Mon community at Ban Nong Du School Pa Sang District, Lamphun Province)

จตุรงค์ เดชะวงศ์, สำเนา หมื่นแจ่ม, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
(Jaturong Dachawong, Samnao Muenjaem, Chakparun Wichaakkharawit)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(Factors Affecting the Administrators’ Performance According to Professional Ethics Under Chainat Primary Educational Service)

นิรมล บุญวาส, ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ, สายทิตย์ ยะฟู
(Niramol Boonwas, Thitinan Duangsuwan, Saythit Yafu)

ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารมืออาชีพของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(Digital Leadership for Professional Administrators of Schools in Muang District under Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1)

ลลิตา จิ๋วโต, พิภพ วชังเงิน
(Lalita Jiewto, Pipob vachungngern)

การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(A Study and Guideline for Educational Resources Management of Public School Affiliation Office of the Vocational Education Commission in Northeast)

ศิริลักษณ์ แซ่อุ่น, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, รัชฎาพร งอยภูธร
(Siriluk Sea-un, Saksit Rittilun, Rachadaphon Ngoipoothon)

ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Administrative Skills of School Administrators Affecting Performance Effectiveness According to Teachers’ Functional Competency in Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

อรรถสิทธิ์ สิงห์คำ, ธวัชชัย ไพใหล, บดินทร์ นารถโคษา
(Auttasit Singkham, Tawatchai pailai, Bodin Nardkosa)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(Leadership of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness of Primary Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3)

ทวิชชัย ต้นภูบาล, จินดา ลาโพธิ์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์
(Tawitchai Tonphuban, jinda Lapho, Ploenpit Thammarat)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Learning Resources Management in Schools under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 3)

กรกนก พุดน้อย, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ระภีพรรณ ร้อยพิลา
(Kornkanok Putnoi, Sawat Photiwat, Rapeepan Roypila)

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(The Super Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of School Administration Under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon)

ชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม, เพ็ญผกา ปัญจนะ, เพลินพิศ ธรรมรัตน์
(Charintip Wongthum, Penphaka Panjana, Ploenpit Thummarat)

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Administrative Skills of School Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

สุนิสา สงัดศรี, ไชยา ภาวะบุตร, บดินทร์ นารถโคษา
(Sunisa Sangudsri, Chaiya Pawabutra, Bodin Nardkosa)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(Administrative Factors Affecting the Administrative Effectiveness in Schools Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom)

สุรชัย พรมปากดี, จินดา ลาโพธิ์, ธวัชชัย ไพใหล
(Surachai Phrompakdee, Jinda Lapho, Tawatchai Pailai)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Relationship Between Academic Leadership of the School Administrators and the Effectiveness of Academic Administration in Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

ธีร์ธนพัชร ร้อยดาพันธ์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, สายันต์ บุญใบ
(Theethanaphat Roidaphan, Yaovaluk Sutacort, Sayan Boonbai)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Desirable Characteristics of Administrators Affecting the Effectiveness of Welfare Education Schools under the Special Education Bureau in the Northeast Region )

ณัฐวงศ์ อิ้มพัฒน์, ไชยา ภาวะบุตร, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Nattawong Imphat, Chaiya Pawabutra, Yaovaluk Sutacort)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(Desirable Characteristics of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness in Schools Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom)

อรอนงค์ เทียบอุดม, สายันต์ บุญใบ, ประภัสร สุภาสอน
(Orn - anong Thiab - udom, Sayan Boonbai, Prapat Suphason)

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(Work Motivation of Teachers Affecting the Effectiveness of Professional Learning Communities in Schools under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office)

สุจิรา ถาปันแก้ว, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ชรินดา พิมพบุตร
(Sujira Thapunkaew, Sawat Phothiwat, Charinda Phimphabut)

สภาพความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
(States, Needs and Guidelines for School Administration Development by the principles of Good Governance under the Secondary Educational Service Area Office Chaiyaphum)

อรอุมา เกลี้ยงกลม, วานิช ประเสริฐพร
(Onauma Kliangklom, Vanich Prasertphorn)

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยกระบวนการ การกำกับตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Developing Activity Program to Enhance Online Social Media Literacy by Self-regulation for High School Students)

นัฐติกา แก่นจันทร์, ลักขณา สริวัฒน์
(Nattika Kaenchan, Lukkana Sariwat)

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(Development Guidelines for Personnel Management of the Provincial Educational Offices)

ศยามล กองสุทธิผล, พรเทพ รู้แผน
(Sayamon Kongsutipon, Pornthep Rupan)

การศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
(The Study of The Management of An Environment That Is Conducive to The Learning of Learners In Educational Institutions Under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1)

วันวิสาข์ อังคะณา, ธีระ ภูดี, ปาริชา มารี เคน
(Wanwisa Angkana, Theera Phudee, Parisha Marie Cain)

แนวทางการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
(The Guidelines for Administration of Professional Learning Community of School under the Nakhonsawan Primary Education Service Area Office 1)

กุลนาถ สิทธิกูล, ธีรพจน์ แนบเนียน, สาธร ทรัพย์รวงทอง
(Kunlanart Sittikool, Teerapot Neabnean, Satorn Subruangthong)

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(Guidelines For Participation of The Students’ Parents in The Operating Of The Child Development Center Under Local Government Organization In Wachirabaramee District, Phichit Province)

สุลัดดา มะลิลา, สายทิตย์ ยะฟู, สาธร ทรัพย์รวงทอง
(Suladda Malila, Saithit Yafu, Satorn Subruangthong)

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(Best Practices of Moral School Management of OBEC in Songphinong District, Suphanburi Province)

สุวิชาดา คล้ายสุบรรณ, พิชญาภา ยืนยาว, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
(Suwichada Kraysuban, Pitchayapa Yuenyaw, Theerawoot Thadatontichok)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
(Administrative Factors Affecting Being Professional Learning Community in the Digital Age of Schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2)

สุภาวดี ศิริมา, อาคม อึ่งพวง
(Supawadee Sirima, Arkom Eungpuang)

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(Guidelines for Competency Development of Educational Institution Administrators Under Khon Kaen Vocational Education)

กิตติศักดิ์ ทิพบุญชู, วานิช ประเสริฐพร
(Kittisak Tipboonchu, Vanich Prasertphorn)

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเป็นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(Learning Management Administration Model for Developing the 21st Century Skills by Professional Learning Communities-Based Bannamphuhinlad School Khonsan District Chaiyaphum Province)

ธมญณรรษฆ์ นิตยกุลเศรษฐ์
(Thamonyanut Nittayakulset)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง น้ำพริกปูสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล
(The School Curriculum Development using Local Wisdom of Selective Course on “Crab Herbal Chilli Paste Sauce” for Earning Income While Studying of Student, Ban Nong Kha Nong Ku Polo School)

ปลื้มจิต ปะเสระกัง
(Pluemjit Paserakang)

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือ
(An Academics Competency Development Model of the Principals Under the Northern Municipality)

ภูริชัย ต่ายเกิด, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง, วินัย ทองภูบาล
(Phurichai Taikert, Suphap Phoorungruang, Winai Thongpuban)

การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(The Development of Reading Comprehension and Writing English for Communication of 6th Grade Students Based on Communicative Language Teaching and Collaborative Learning Approach)

สุภาวดี กาญจนเกต, สุมัทนา หาญสุริย์, จุฬาพร พลรักษ์, นาฏยาพร บุญเรือง
(Supawadee Kanjanakate, Sumattana Hansuri, Julaporn ponluk, Nattayabhon Boonruang)

ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
(Factor of Executive Characteristics That Affecting the Effectiveness of Vocational College in Phitsanulok Provincial Vocational Education Office)

กรศิลป์ ชมพูชัย, นิคม นาคอ้าย
(Kornsin Chompuchai, Nikom Nak-ai)

การเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย
(A Comparison of Mobilizing Resources for Education in England and Australia)

พัชราภา ตันติชูเวช, พิณสุดา สิริธรังศรี, ประสพสุข ฤทธิเดช, สรรเสริญ สุวรรณ์, ดวงกมล ดังโพนทอง, ยอดขวัญ ผดุงมิตรุ, อารีรัตน์ รักชาติประเสริฐ
(Patcharapa Tantichuwet, Pinsuda Siridhrungsri, Prasopsuk Rittidet,Sanrasern Suwan, Duangkamol Dangphonthong, Yordkhwan Phadoongmit, Areerat Runkchartprasert)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093