...
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ที่ปรึกษา
 • นายปัญญา มหาชัย (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
กองบรรณาธิการ
บุคคลภายนอก
 • ดร.ประภัสร สุภาสอน (ข้าราชการบำนาญ)
 • ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3)
 • ดร.ชีวิน อ่อนละออ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น)
 • ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี (ข้าราชการบำนาญ)
 • ดร.จักรกฤษณ์ แก้วลา (นักวิชาการอิสระ)
บุคคลภายใน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ (คณะครุศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล (คณะครุศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ (คณะครุศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ (คณะครุศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ลาโพธิ์ (คณะครุศาสตร์)
 • อาจารย์ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม (คณะครุศาสตร์)
 • อาจารย์ ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ (คณะครุศาสตร์)
 • อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร (คณะครุศาสตร์)
 • อาจารย์ ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ (คณะครุศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093