...
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

นายปัญญา มหาชัย (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

กองบรรณาธิการ (บุคคลภายนอก)

ดร.ประภัสร สุภาสอน (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร)

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3)

ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร)

ดร.ชีวิน อ่อนละออ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น)

ดร.จักรกฤษณ์ แก้วลา (นักวิชาการอิสระ)

กองบรรณาธิการ (บุคคลภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ (คณะครุศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (คณะครุศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ (คณะครุศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ (คณะครุศาสตร์)

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม (คณะครุศาสตร์)

ดร.ละม้าย กิตติพร (คณะครุศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ต้นฉบับ

นางสาวนุชรา กุลยะ

นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

นางสาววนิดา จันทร์หอม

ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 1

วันนี้: 73

เมื่อวานนี้: 428

จำนวนครั้งการเข้าชม: 13,953


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093