...
วารสารย้อนหลัง
...
ตุลาคม - ธันวาคม 2565
ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 (2565)

Published: 19 ธันวาคม 2565


...
กรกฎาคม - กันยายน 2565
ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 (2565)

Published: 5 ตุลาคม 2565


...
เมษายน - มิถุนายน 2565
ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 (2565)

Published: 25 มิถุนายน 2565


...
มกราคม - มีนาคม 2565
ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 (2565)

Published: 28 มีนาคม 2565


...
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 (2564)

Published: 30 ธันวาคม 2564สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036