...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 42 (2566) มกราคม - มีนาคม 2566
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 42 (2566) มกราคม - มีนาคม 2566

Published: 27 มีนาคม 2566

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Learning Management of Educational Institutions in the Digital age using Social Networks)

จิณณวัตร ปะโคทัง, ธีระ รุญเจริญ
(Jinawatara Pakotung, Teera Runcharoen)

โครงการศึกษากระบวนการดูแลนิสิตครูมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
(University of Phayao Study Process Student Care Project to Support the Implementation of Educational Opportunities for Students in Remote Areas as Young Teachers to Improve The Quality of Community Schools)

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, ศานิตย์ ศรีคุณ
(Thidawan Unkong, Sanit Srikhun)

การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกัน ในโรงเรียนเพลินพัฒนา
(The Process of Creating a Safety Culture of Anti-Bullying in Plearnpattana School)

พัชราภา ตันติชูเวช, สุมิตร สุวรรณ
(Patcharapa Tantichuwet, Sumit Suwan)

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
(Work-Related Stress Factors of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness Under Primary Schools in Sakon Nakhon Province)

ปภาลักษณ์ โสมแผ้ว, ศิกานต์ เพียร์ธัญญกรณ์, สุมัทนา หาญสุริย์
(Papaluck Somphaew, Sikan Pienthunyakorn, Sumattana Hansuri)

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Digital Leadership of Administrators Affecting School Effectiveness Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

กันตชาติ กุดนอก, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ไชยา ภาวะบุตร
(Kantachart Kudnok, Penphaka Panjana, Chaiya Pawabutra)

สมรรถนะประจำสายงานของครูที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Teachers’ Functional Competency Affecting Professional Learning Communities in Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

กิตติพงษ์ ด่างเกษี, เพ็ญผกา ปัญจนะ, วัฒนา สุวรรณไตรย์
(Kittipong Dangkesee, Penphaka Panjana, Watana Suwannatrai)

การใช้อำนาจทางการบริหารที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(The Exercise of Administrative Powers Affecting Morale in Work Performance of Teachers Under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office)

ชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ชรินดา พิมพบุตร
(Chacrist Lertdechajiranon, Sawat Phothiwat, Charinda Phimphabut)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Administrative Factors Affecting the Core Competencies of Teachers under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

กิตติศักดิ์ ซ้ายสุพรรณ, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ชรินดา พิมพบุตร
(Kittisak Saisuphan, Penphaka Punjana, Charinda Pimpabud)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(The Relationship Between Participative Administration and Basic Educational Standards Under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 3)

ชาคริต ทรายทอง, สาโรจน์ เผ่าวงศากุล, นิพนธ์ วรรณเวช
(Chakrit Saithong, Saroch Pauwongsakul, Nipon Wonnawed)

แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(The Guidelines for Using Information Technology of School Management in the Digital Era under the Chai Nat Primary Educational Service Area Office)

ศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม, ทินกร ชอัมพงษ์, ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
(Sirintip Wongpom, Thinnakorn Cha-umpong, Paponsan Potipituk)

การพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนท่านนาจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
(Teacher Development In Video Production For Learning thannachan Wittaya School Under The Kalasin Primary Educational Service Area Office 1)

อภิชาติ ภูเต้าสูง, คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล ปารีชา มารี เคน
(Apichat pootaosung, Komsan Khajornpanyapaisan, Parisha Marie Ken)

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(Roles Of School Administrators In Professional Learning Communities Administration Of Basic Educational Schools Under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2)

ชัยวัฒน์ แสงทอง, นิพนธ์ วรรณเวช, สาโรจน์ เผ่าวงศากุล
(Chaiwat Sangthong, Nipon Wonnawed, Saroch Pauwongsakul)

ปัจจัยความสำเร็จในการนำนโยบายด้านการกระจายอำนาจไปปฏิบัติสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Success Factors on Decentralization Policy Implementation in Local Administrative Organizations of Subdistrict Administrative Organizations in Kui Buri District in Prachuap Khiri Khan Province)

กิตติพจน์ รัศมี, ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, รัฐ กันภัย
(kittiphod Rutsmee, Supanut Subnawin, Radh kuphai)

แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(Guidelines For Academic Administration in Expansion Opportunity Schools Under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2)

นิภา มหาโชติ, สาโรจน์ เผ่าวงศากุล, นิพนธ์ วรรณเวช
(Nipha Mahachot, Saroch Pauwongsakul, Nipon Wonnawed)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Secondary School Administration Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom)

ตวงสิทธิ์ พรหมมา, จินดา ลาโพธิ์, ไชยา ภาวะบุตร
(Tuangsit Prommar, Jinda Lapho, Chaiya Pawabutra)

ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(Selected Factors Affecting the Operational Effectiveness of Student Assistance System in Secondary Schools under Nakhon Phanom Secondary Educational Service Area Office)

ธนากร อุมะวรรณ, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
(Tanakorn Umawan, Yaovalak Sutacort, Sikan Pienthunyakorn)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Relationship Between the Participative Management and the Administrative Effectiveness in Small-Sized Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

บุษบา เคะนะอ่อน, ธวัชชัย ไพใหล, บดินทร์ นารถโคษา
(Budsaba Kenaoon, Tawatchai Pailai, Bodin Nardkosa)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Teacher Performance in Primary Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

พรทิพา สีหาคุณ, จินดา ลาโพธิ์, สุรัตน์ ดวงชาทม
(Porntipa Sihakun, Jinda Lapho, Surat Duagchatom)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(Factor Affecting the Professional Learning Community of School Under Chainat Primary Educational Service Area Office)

นพรัตน์ ชัยมงคล, สายทิตย์ ยะฟู, นันธวัช นุนารถ
(Nopparat Chaimomgkol, Saythit Yafu, Nuntawat Nunart)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 3 สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(Factors Affecting Academic Administration of General Buddhist Scriptural School Group 3 Under National Office of Buddhism)

บงกช สิทธิบรวงษ์, สายทิตย์ ยะฟู, ธีรพจน์ แนบเนียน
(Bongkoch Sittiborawong, Saythit Yafu, Teeraphot Naebnean)

การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
(Administrators’ Power Usage Affecting Teachers’ Morale in Educational Institutions Under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2)

โสภาพรรณ ภู่ขันเงิน, พิชญาภา ยืนยาว, ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
(Sopapan Phookanngern, Pitchayapa Yuenyaw, Nuttawan Pumdeeying)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(The Relationship between School Administrators’ Transformational Leadership and the Effectiveness Of Teacher Performance Under Udon Thani Primary Educational Service Area Office )

อานนท์ แสนภูวา, ธวัชชัย ไพใหล, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Budsaba Kenaoni, Tawatchai Pailai, Yaovalak Sutacort)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสหวิทยาเขต ราชนิเวศน์มฤคทายวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
(Transformational Leadership of Education Administrators Perceived of the Teacher in Schools Under Ratchaniwet Maruekhathaiyawan Sub Area in the Secondary Educational Service Area Office Phetchaburi)

ศุภเกียรติ จันต๊ะยอด, รัตนา กาญจนพันธุ์
(Supkiat Jantayod, Ratana Kanjanaphan)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(The Instructional leadership of Administrators for 4.0 Era Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in School Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom)

อัญสิชา แสนภูมี, จินดา ลาโพธิ์, ไชยา ภาวะบุตร
(Ansicha Sanpoomee, Jinda Lapho, Chaiya Pawabutra)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
(Creative Leadership of School Administrators perceived of teachers in Suphankanlaya Consortium Schools under the Office of Suphanburi Secondary Educational Service Area)

ภานุวัฒน์ บ่อพิมาย, รัตนา กาญจนพันธุ์
(Panuwat Borphimai, Ratana Karnjanapun)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Relationship between Participatory Management and the Effectiveness of School Administration Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

วัชรากร ชวดกลางลา, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, สุมัทนา หาญสุริย์
(Watcharakorn Chudglangla, Ploenpit Thummarat, Sumattana Hansuri)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of Relationship Building in School Communities under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office)

ลำแพน มหาวงศ์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Lomepan Mahawong, Sawat Pothivat, Yaowaluk Sutacort)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(The Relationship Between Conflict Management of School Administrators and School Effectiveness Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2)

อภิสรา ศรีบุศยกุล, เพลินศ ธรรมรัตน์, ภิญโญ ทองเหลา
(Apissara Sribussayakul, Ploenpit Thummarat, Pinyo Tonglao)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(The Development Model to Strengthen Teachers Learning Management for Encouraging the Students Critical Thinking in Bannongsonghongnonghaewnonsri School Udonthani Primary Educational Service Area Office 3)

ศรีนวล ศรีหริ่ง
(SrinuaL Sriring)

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(The Guidelines for Developing Working Motivation of Teachers in the Educational Opportunity Expansion Schools under Chainat Primary Educational Service Area Office)

ชนาภา จันทรานุสรณ์, สายทิตย์ ยะฟู, ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
(Chanapa Chantranusorn, Saythit Yafu, Teeppipat Suntawan)

การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค (TGT)
(The Development of Mathematics Problem Solving Ability for Primary 4 Students Through Open Approach With Tgt Technique)

สุมัทนา หาญสุริย์, ญาณกร ภาวะบุตร, นาฏยาพร บุญเรือง, จุฬาพร พลรักษ์
(Sumattana Hansuri, Yanakorn Pawabutra, Nattayabhon Boonruang, Julaporn Ponluk)

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์
(Teacher Competency Development for Upgrading The Achievement of Khiansa Pittayakom School Khiansa District Surat Thani Province)

ณิชกุล ชุ่มแก้ว, บรรจง เจริญสุข, ญานิศา บุญจิตร์
(Nichakun Chumkeaw, Bunjong Jaroensuk, Yanisa Boonjit)

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
(Guidelines For Educational Administration According to The Philosophy Of Sufficiency Economy Muang Maha Sara Kham Municipality School)

ธิดารัตน์ มาตย์แท่น, อุรสา พรหมทา
(Thidarat Mattan, U-rasa Promta)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(-)


รูปแบบการเขียนบทความ
(341-342)


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(-)สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093