...
...
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2566
หน้า: 41-51
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 194
Download: 136
Download PDF
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Digital Leadership of Administrators Affecting School Effectiveness Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
ผู้แต่ง
กันตชาติ กุดนอก, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ไชยา ภาวะบุตร
Author
Kantachart Kudnok, Penphaka Panjana, Chaiya Pawabutra

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 342 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 91 คน และครูผู้สอน 251 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหาร มีค่าอำนาจจำแนก .492 - .843 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .977 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก .516 - .773 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .965 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy=.629) 6. ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 58.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.27376 7. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เสนอแนะไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล 2) ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3) ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Abstract

The purposes of this research aimed to examine, compare, identify the relationship, determine the predictive power, and establish guidelines for developing administrators’ digital leadership affecting school effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. The sample consisted of 91 school administrators, and 251 teachers, yielding a total of 342 participants from schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in the academic year 2021. The sample size was calculated by using Krejcie and Morgan Table, and multi-stage random sampling. The tools for data collection were sets of 5-rating scale questionnaires, including a set on the digital leadership of school administrators with the discriminative power ranging from .492 to .843 and the reliability of .977, and a set on the school effectiveness with the discriminative power ranging from .516 to .773, and the reliability of .965. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was done through t-test for Independent Samples, One–Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. The findings were as follows: 1. The school administrators’ digital leadership was overall at a high level. 2. The school effectiveness was overall at a high level. 3. The comparison results revealed that the digital leadership of school administrators as perceived by participants, classified by positions, school sizes, and work experience, was different at the .01 level of significance overall. 4. The comparison results revealed that the school effectiveness as perceived by participants, classified by positions, school sizes, and work experience, was at the .01 level of significance overall. 5. The relationship between the digital leadership of school administrators and the school effectiveness had a positive relationship with a moderate level (rxy=.629) at the .01 level of significance. 6. The three aspects of the digital leadership of school administrators consisting of Supporting Technology Use in Measurement and Evaluation, Supporting Learning and Teaching with Digital Technology, and Ethics for Technology Use, could predict the school effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 with the predictive power of 58.60 percent and the standard error of estimate of ±0.27376. 7. The proposed guidelines for developing the digital leadership of school administrators affecting school effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 consisted of three aspects: Supporting Technology Use in Measurement and Evaluation, Supporting Learning and Teaching with Digital Technology, and Ethics for Technology Use.

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน, ประสิทธิผลของโรงเรียน

Keyword

Digital Leadership of School Administrators, School Effectiveness

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093