...
...
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2566
หน้า: 185-194
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 78
Download: 132
Download PDF
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
Factor Affecting the Professional Learning Community of School Under Chainat Primary Educational Service Area Office
ผู้แต่ง
นพรัตน์ ชัยมงคล, สายทิตย์ ยะฟู, นันธวัช นุนารถ
Author
Nopparat Chaimomgkol, Saythit Yafu, Nuntawat Nunart

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.89 และ 0.73 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2. ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ส่งผลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก (rxy =0.63) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านโครงสร้างและระบบการทำงาน ด้านบรรยากาศในการทำงาน และด้านการจูงใจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 0.66 สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 43 สร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y’= 1.07 + 0.23(X3) + 0.28(X1) + 0.13(X2) + 0.10(X5) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.29(Z3) + 0.27(Z1) + 0.18(Z2) + 0.10(Z5)

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the level of the factors affecting professional learning community of school 2) to study the level of professional learning community of school 3) to study the relationship between factors affecting the professional learning community of school and 4) to create the prediction equations of factors affecting professional learning community of School. The sample consisted of 320 school directors and teacher. The research factors affecting professional learning community of school tool used was 5 point rating scale questionnaire, with a reliability coefficient of 0.89 and 0.73. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1. Overall, the factor affecting professional learning community of School was at high level. 2. Overall, the level of the professional learning community of school was at high level.  3. The relationship between the factors affecting professional learning community of School and professional learning community was the positive relationship at high level (rxy =0.63) with statistically significant at .01. 4. By using multiple regression analysis, the factors affecting professional learning community of School were instructional leadership, structure and system of work, working climate and motivation at the .01 level of significance. The cumulative correlation coefficient was at 0.66. The prediction of professional learning community of School was 43 percent and can be written in a prediction equation as follows: The predicting equation of raw scores was: Y’= 1.07 + 0.23(X3) + 0.28(X1) + 0.13(X2) + 0.10(X5) The predicting equation of standard scores was: Z = 0.29(Z3) + 0.27(Z1) + 0.18(Z2) + 0.10(Z5)

คำสำคัญ

ปัจจัยที่ส่งผล, การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ปัจจัยที่ส่งต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Keyword

Factor Affecting, Professional Learning Community, Factor Affecting Professional Learning Community

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093