...
...
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2566
หน้า: 103-112
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 55
Download: 132
Download PDF
การพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนท่านนาจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
Teacher Development In Video Production For Learning thannachan Wittaya School Under The Kalasin Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
อภิชาติ ภูเต้าสูง, คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล ปารีชา มารี เคน
Author
Apichat pootaosung, Komsan Khajornpanyapaisan, Parisha Marie Ken

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนรู้  2) ศึกษาแนวทางพัฒนาครูการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 3) ศึกษาผลการพัฒนาครู ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนท่านาจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ แบบประเมิน แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหานำเสนอ แบบพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนท่านาจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และทักษะในการผลิตสื่อและเจตคติที่ดีต่อการผลิตสื่อวีดิทัศน์  2. แนวทางพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนท่านาจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประกอบด้วย การศึกษาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 3. ผลการพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนท่านาจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ครูมีความเข้าใจในการผลิตสื่อวีดิทัศน์มีความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพิ่มขึ้น และเจตคติที่ดีต่อการผลิตสื่อวีดิทัศน์ระดับมาก

Abstract

This research Objectives 1) To study the condition of teacher development in video media production for learning 2) To study the guidelines for teacher development for video media production 3) To study the results of teacher development in video media production for learning Thanachan Wittaya School Under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1, using action research. The research group consisted of 14 participants and informants. The data collection tools were interview form, test form, observation form, attitude measurement, assessment form, questionnaire. The quantitative data analysis was done using percentage data analysis. and qualitative data using the method of summarizing the content analysis to be presented in a descriptive form The results showed that  1. The results of a study on the condition of teacher development in video media for learning Thanachan Wittaya School Under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1, it was found that the teachers lacked knowledge and understanding about the video media production process. and skills in media production and good attitude towards video media production. 2. Guidelines for teachers developing in video media production for learning. Thanachan Wittaya School Under the Office of Kalasin Elementary Education Service Area 1, it was found that the study of workshop manuals and supervision. 3. Teacher development results in video media production for learning. Thanachan Wittaya School Under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1, it was found that teachers had an understanding of video media production. Have the ability and skills to produce video media and good attitude towards video production at a high level

คำสำคัญ

การพัฒนาครู, การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

Keyword

Teacher Development, Video Production for Learning

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093