...
...
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2566
หน้า: 144-153
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 83
Download: 137
Download PDF
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Secondary School Administration Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
ผู้แต่ง
ตวงสิทธิ์ พรหมมา, จินดา ลาโพธิ์, ไชยา ภาวะบุตร
Author
Tuangsit Prommar, Jinda Lapho, Chaiya Pawabutra

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ศึกษาความสัมพันธ์ ศึกษาอำนาจพยากรณ์ และแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 329 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .26 -0.86 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .9720 และด้านประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกค่าระหว่าง .40 - .89 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .9841 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F–test (One–Way ANOVA) t-test ชนิด Independent Samples และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person’s Product Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีวิเคราะห์ Stepwise ผลการวิจัย พบว่า 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ และภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน คือ ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำแบบสั่งการ โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ 3) ภาวะผู้นำแบบสั่งการ

Abstract

The purposes of this research were to examine, compare, the leadership of administrators and the effectiveness of secondary school administration by the school administrators and teachers, find out the predictive power and establish the guidelines to improve the leadership of administrators affecting the effectiveness of secondary school administration under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom The samples of 329 school administrators and teachers in the academic year 2021. The instrument for data collection was a 5-rating scale questionnaire. Data were analyzed through percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis testing used was t - test, F – test (One way ANOVA), Pearson Product - Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings were as follows: 1. The leadership of administrators and the effectiveness of secondary school administration as perceived by school administrators and teachers, as whole was at a high level.  2. The leadership of administrators as perceived by school administrators and teachers, classified by status, as a whole were not different. considering each aspect, it was found that are different It was statistically significant at the .01 level in command leadership. and transformational leadership, classified by work experience and school sizes, as a whole were not different. 3. The effectiveness of secondary school administration as perceived by school administrators and teachers, classified by status, and work experience as a whole were not different. classified by status, as a whole were not different. When considering each aspect, it was found that budget management and personnel management There was a statistically significant difference at the .01 level. 4. The Leadership of Administrators and the effectiveness of secondary school administration by school administrators and teachers, had a positive relationship at a statistical significance level of .01 5. The leadership of administrators had the predictive power toward the effectiveness of secondary school administration as achievement-Oriented Leadership, transformational leadership and command leadership, at a statistical significance level of .01 6. The researcher proposed the guidelines for improving the instructional the Leadership of Administrators under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon It consists of 3 aspects as follows: 1) Achievement-Oriented Leadership 2) Transformational Leadership and 3) Command-Based Leadership

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร, ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

Keyword

The Leadership of Administrators, The effectiveness of secondary school administration

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093