...
...
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2566
หน้า: 31-40
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 108
Download: 136
Download PDF
ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Work-Related Stress Factors of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness Under Primary Schools in Sakon Nakhon Province
ผู้แต่ง
ปภาลักษณ์ โสมแผ้ว, ศิกานต์ เพียร์ธัญญกรณ์, สุมัทนา หาญสุริย์
Author
Papaluck Somphaew, Sikan Pienthunyakorn, Sumattana Hansuri

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์ และหาแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 279 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 213 คน และผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงจำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ คุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .305 - .851 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .946 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารงานโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .210 - .961 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .893 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พบว่า จำแนกตามเพศ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน พบว่า จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 5. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 6. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านลักษณะงานสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 6.50 7. แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน เสนอแนะไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ ได้แก่ ผู้บริหารกำหนดโครงสร้างในการบริหาร 2) ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 3) ด้านลักษณะงาน ได้แก่ จัดลำดับของความสำคัญของงานให้เหมาะสม

Abstract

The purposes of this correlational research were to examine, compare, determine the relationship, identify the predictive power, and establish guidelines for improving the levels of work-related stress factors of affecting the administrative effectiveness of primary schools in sakon nakhon province. The sample group, obtained through stratified random sampling, consisted of 279 administrations in sakon nakhon primary educational service area office 1-3. Divided in 213 male administrations and 66 female administrations in the academic year 2021. The tools for data collection were questionnaires and a structured interview, comprising a whole of questionnaires on work-related stress factors of administrators values ranging from .305 to .851 and the reliability of .964 and the administrative effectiveness of primary schools in sakon nakhon province values ranging from .210 to .961 and the reliability of .893. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis.  The findings were as follows: 1. Work-related stress factors of administrators was overall at a moderate level. 2. The administrative effectiveness under the primary schools in sakon nakhon province was overall at a moderate level. 3. Work-related stress factors of administrator comparisons according to the administrator opinion classified by administrator gender and the offices of sakon nakhon primary educational service areas 1-3. Overall, the difference was no statistically significant difference. However, the overall differences of school sizes, experiences were statistically significant at the .05 level. 4. The administrative effectiveness of administrator comparisons according to the administrator opinion classified by administrator genders, experiences, and the offices of sakon nakhon primary educational service areas 1-3. The differences were statistically significant at the .01 level. However, the overall differences of school sizes were no statistically significant difference. 5. Work-related stress factors of administrator and the administrative effectiveness under the primary schools had the positive relationship at a low level at significantly significant different at the .01 level. 6. The three aspects of work-related stress factors of administrator consisting of the roles in the organization, and the relationship of person in the organization statistically significant at the .01 level. Moreover, the types of works statistically significant at the .05 level could predict the administrative effectiveness under the primary schools in sakon nakhon province with the predictive power of 6.50 percent 7. The proposed guidelines for improving work-related stress factors of administrator affecting the administrative effectiveness under primary schools consisted of three aspects: 1) the roles in the organization. School administrators should have clear the structures of managing works; 2) the relationship of person in the organization. School administrators should accept and change the opinions with the others in school; 3) the types of work. School administrators should prioritize a suitable essential working for worker

คำสำคัญ

ความเครียด, ประสิทธิผลการบริหารงาน

Keyword

Stress factor, Administrative Effectiveness

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093