...
...
เผยแพร่: 27 มี.ค. 2566
หน้า: 256-264
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 70
Download: 132
Download PDF
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of Relationship Building in School Communities under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office
ผู้แต่ง
ลำแพน มหาวงศ์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
Author
Lomepan Mahawong, Sawat Pothivat, Yaowaluk Sutacort

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 3) ค้นหาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนและสมการพยากรณ์ 4) หาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จำนวน 333 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 45 คน ครูผู้สอน จำนวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประมาณค่า จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น .971 ด้านที่ 2 ประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .827 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product – Moment Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มี 3 ตัวแปร คือ ภาวะผู้นำแบบดิจิทัล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ ภาวะผู้นำแบบสุนทรีย์สนทนา มีสมการพยากรณ์ คือ Y′ = 1.684 + .201 (X3) + .226 (X2) + .166 (X4) Z′ = .260 (X3) + .257 (X2) + .206 (X4) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±.23848 4. แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  คือ 1) ภาวะผู้นำแบบดิจิทัล องค์กรมีความจำเป็นจะต้องปรับวัฒนธรรมและวิธีการบริหาร มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารและผู้บริหารต้องสนับสนุนให้บุคลากรกล้าที่จะทำอะไรต่างที่แตกต่าง 2) ผู้บริหารต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการพบปะ พูดคุยกับชุมชน สามารถพูดโน้มน้าวให้บุคลากรคล้อยตามได้ พูดดี พูดจาไพเราะ พูดจาสุภาพ พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน และต้องมีการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ภาวะผู้นำแบบสุนทรียสนทนา และ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามยุคตามสมัย มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารนำองค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องทำกิจกรรมใหม่ ๆ ทำโครงการใหม่ ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม บริบทรอบตัว ที่เห็นด้วยตา และต้องนำเอาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน

Abstract

The purposes of this research were to 1) examine the level of school administrators’ leadership and the effectiveness of relationship building in school communities, 2) analyze the relationship between school administrators’ leadership and the effectiveness of relationship building in school communities, 3) to determine the school administrators’ leadership which could be a good predictor on the effectiveness of relationship building in school communities and a predictive equation, 4) establish guidelines for developing school administrators' leadership that could be a good predictor of the effectiveness of relationship building in school communities under Sakon Nakhon Educational Service Area Office. The sample consisted of 45 school administrators and 288 teachers, yielding a total of 333 participants from schools under Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office. The research instrument for data collection was a rating scale questionnaire containing two aspects: Aspect 1: school administrators’ leadership, with the reliability of .971; Aspect 2: effectiveness of relationship building in communities, with the reliability of .827. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using Pearson's product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis.  The findings were as follows: 1. The school administrators’ leadership and the effectiveness of relationship building in school communities were overall at a high level. 2. The school administrators’ leadership and the effectiveness of relationship building in school communities had a positive relationship at the .01 level of significance. 3. The components of school administrators’ leadership which were good predictors of the effectiveness of relationship building in school communities consisted of Digital Leadership, Transformational Leadership, and Conversational Leadership, with the standard error estimation of ±.23848. The multiple regression analysis equations could be written as raw scores and standard scores: Y′ = 1.684 + .210 (X2) + .226 (X4) + .166 (X3)  Z′ = .260 (Z2) + .257 (Z4) + .206 (Z3) 4. Three aspects of school administrators’ leadership were able to predict the effectiveness of relationship building in school communities, and recognized as needing improvement: 1) Digital Leadership, organizations must adjust their culture and administrative methods, construct new bodies of knowledge by utilizing information technologies for communication, and encourage personnel to take risks and attempt new things, 2) Conversational Leadership, administrators must build good human relations, communicate and connect with school communities, have ability to influence personnel, use positive, courteous, and modest verbal communication, and build a body of knowledge through the new processes, and 3) Transformational Leadership, administrators must change themselves responding to the latest developments, adopt components of transformational leadership as part of their administration, create new activities, and projects according to the changes in societies, make adjustments to practices that can be visually perceived in terms of concrete, abstract, and surrounding contexts, and apply new things for operations.

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

Keyword

Leadership of School Administrators, Relationship Building in School Communities

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093