...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 (2565) กรกฎาคม - กันยายน 2565
...
ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 (2565) กรกฎาคม - กันยายน 2565

Published: 5 ตุลาคม 2565

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(The Model of School Management toward Excellence: The Case Study in Sakon Nakhon Phatthanasuksa School under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon)

ไพวุฒิ ลังกา
(Phaiwut Langka)

คุณลักษณะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
(Administrators’ Characteristics in the 21st Century of the Administrators in Basic Education Schools under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area)

จตุพร ชาขุนทด, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Jatuporn Chakhuntod, Surin Phusing)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(The Relationship between Administrators’ Transformational Leadership and Work Performance Based on the Teacher Professional Standards in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office)

กชพร ช่างพันธ์, ธวัชชัย ไพใหล, วรกัญญาพิไล แกระหัน
(Kochapohn Changpan, Tawatchai Pailai, Worakanyapilai Kaerahan)

สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
(Administrators’ Competencies Affecting the Effectiveness of Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1)

กิตติพันธ์ อาษาพันธ์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Kittiphan Arsaphan, Sawat Pothivat, Vijitra Vonganusith)

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
(Recommendations For Developing the Implementation of Internal Quality Assurance In School Under the Office of Chaiyaphum Secondary Educational Service Area)

จิระวดี ยุพงษ์ฉาย, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Jirawadee Yupongchai, Surin Phusing)

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
(The Role of School Administrators In Promoting Morality And Ethics Of Students Under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6)

เจือจิตร บุญมานอก, ปณิธาน วรรณวัลย์
(Juajit Bunmanok, Panithan Wannawan)

การบริหารตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
(Administration Based On The Standards Of Child Development Centers Under Nakhonratchasima Local Government Organization )

สถาพร บุญวังทอง, ปณิธาน วรรณวัลย์
(Sathaporn Boonwangthong, Panithan Wannawan)

บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
(Role Of School Administrators in Promoting Educational Technology of Schools Under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1)

สรัญญา แสนศรี, ปณิธาน วรรณวัลย์
(Saranya Saensri, Panithan Wannawan)

ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดพลังสุขภาพจิต
(The Priority Needs for Developing Students Support System of Large-Sized Secondary Schools in Suphanburi Province Based on The Concept of Students’ Resilience Quotient)

นรารัตน์ หงษ์สกุล, พงษ์ลิขิต เพชรผล
(Nararat Hongsakul, Ponglikit Petpon)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Administrators’ Creative Leadership Affecting School Effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

พีระภัทร พิมพ์คำ, สุรัตน์ ดวงชาทม, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Peerapat Pimkham, Surat Duangchatom, Yaovalak Sutacort)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(The Instructional Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

อภิชัย คำบุราณ, สุรัตน์ ดวงชาทม, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Apichai Comburan, Surat Duangchatom, .Yaovalak Sutacort)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The Relationship between Transformational Leadership and the Effectiveness of Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3)

สุทาวัลย์ ถาวงค์กลาง, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Suthawan Thawongklang, Sawat Pothivat, Vijitra Vonganusith)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(The Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Student Affairs in Schools Under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office)

พุฒิพงษ์ ศิลาแยง, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
(Phuttiphong Silayaeng, Yaovalak Sutacort, Sikan Pienthunyakorn)

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
(Reationship Between The Use Of Administrator’s Power And Motivation Of Teachers In Surasakmontree School)

วิสุทธิ์ อ่างคำ, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, สุดารัตน์ สารสว่าง
(Wisut Angkam, Prompilai Buasuwan, Sadarat Sarnsawang)

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของครู ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(Ethical Leadership of School Administrators Affecting the Organizational Commitment of Teachers under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 3)

จิรพล ภูขมัง, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Jirapon Phukhamang, Ploenpit Thummarat, Theprangsan Chantarangsi)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Creative Leadership of School Administrators Affecting Teacher’s Performance Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2)

ณัฐพล ทองมุล, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Natthaphon Thongmul, Ploenpit Thummarat, Theprangsan Jantharangsee)

สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร
(Operational Conditions, Problems, and Effectiveness of OBEC Moral Schools under the Office of the Basic Education Commission in Sakon Nakhon Province )

ยอดเพชร ฮังกาสี, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Yodpech Hangkasee, Ploenpit Thumarat, Vijittra Vonganusita)

สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
(Administrators’ Competencies Affecting the Effectiveness of School Administration Under Nakhon Phanom Secondary Educational Service Area Office)

หทัยรัตน์ บุญแสง, วัฒนา สุวรรณไตรย์, วรกัญญาพิไล แกระหัน
(Hathairat Boonsang, Watana Suwannatrai, Worakanyapilai Kaerahan)

แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(Guidelines For Academic Administration In Small–Sized Schools Under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2)

ปองคุณ พวงปัญญา, สาโรจน์ เผ่าวงศากุล, นิพนธ์ วรรณเวช
(Pongkhun Puangpanya, Saroch Pauwongsakul, Nipon Wonnawed)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
(The Relationship Between the Leadership of The School Administrators and The Effectiveness of Schools Under Kanchanaburi Primary Educational Area Office 3)

ธรรมรัตน์ บุปผาชาติ, มิตภาณี พุ่มกล่อม, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
(Thammaras Buppachat, Mitparnee Pumklom, Pongsak Ruamchomrat)

ภาวะผู้นำใฝ่ใจบริการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
(Servant Leadership of School Administrators Affected to Child -Centered Learning Management in School under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1)

ชฎาพร ชูเมืองล, นพรัตน์ ชัยเรือง, วันฉัตร ทิพย์มาศ
(Chadaporn chumuang, Nopparat Chairueang, Wanchat Thippamas)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
(The Academic Leadership of School Administrators that Affecting Teacher’s Inspiration to Perform Under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 1)

อัมพิกา สุธาโพชน์, นพรัตน์ ชัยเรือง, วันฉัตร ทิพย์มาศ
(Umphika Suthaphot, Nopparat Chairueang, Wanchat Tippamas)

แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(Guidelines For The Internal Supervision Of Schools Under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 1)

โสภณ ลำเภา, มิตภาณี พุ่มกล่อม, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
(Sopon Lumpao, Mitparnee Pumklom, Pongsak Ruamchomrat)

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
(The Relationship Between Administrative Skills and Personnel Management of Administrators In Basic Education Schools Under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 3)

วีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
(Veerapong Thawonggrang, Pongsak Ruamchomrat)

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและบึงกาฬ
(The Relationship between Administrators’ Exercise of Power and Motivation in Teacher Performance Under Nong Khai and Bueng Kan Secondary Educational Service Area Offices)

ยุภามาศ คำเมืองโม้, ไชยา ภาวะบุตร, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Yupamas Kammuengmo, Chaiya Pawabutra, Penphaka Panjana)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสุขภาวะ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
(The Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Healthy Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1)

อดิศักดิ์ ลาศรีทัศน์, สายันต์ บุญใบ, ชรินดา พิมพบุตร
(Adisak Lasritas, Sayan Boonbai, Charinda Pimpabud)

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของครูกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The Relationship between Teachers’ Motivation and Performance Based on the Teacher Professional Standards under Sakon Nakhon Primary Education Area Office 3)

กันตพัฒน์ ลัทธ์พิพัฒนดล, สุมัทนา หาญสุริย์, สายันต์ บุญใบ
(Kantapat Lattpipattanadol, Sumattana Hansuri, Sayan Boonbai)

ความต้องการจำเป็นในพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามแนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการ
(The Priority Needs in Developing Management toward Excellence of Secondary Schools in The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 According to The Concept of Entrepreneurial Characteristics)

กิตติพศ ไชยคำภา, ชญาพิมพ์ อุสาโห
(Kittipot Chaikhampa, Chayapim Usaho)

ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
(Transformational Leadership of School Affecting Teacher’s Team Working in Small Sized Secondary Schools Under the Office of The Secondary Educational Service Area Office 5, Angthong Province)

กัชกร เลิศภูมิชัยวรรณ, สุดารัตน์ สารสว่าง, มีชัย ออสุวรรณ
(Katchakorn Lertpoomchaiwan, Sudarat Sarnswang, Meechai Orsuwan )

การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(Development Guidelines of Knowledge Management of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 26)

วรัญญา โพธิ์สุวรรณ, ธัชชัย จิตรนันท์
(Waranya Phosuwan, Thatchai Chittranun)

การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนกาเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(The Guideline Development of Academic Administration in Learning Process Development for School in Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization)

สกุลรัตน์ นาคบุญตัน, ธัชชัย จิตรนันท์
(Sakulrut Nakboontun, Thatchai Chittranun)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
(The Administrative Factors Affecting the Administrative Effectiveness of World–Class Standard Schools under the Secondary Educational Service Office in the Regional Education Office No. 11)

ศิริยากรณ์ จันทะราช, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Siriyakorn Jantarach, Sikan Pienthunyakorn, Penphaka Panjana)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21
(The Development a Learning Management Model Based on a Blended Learning To the Enhance Students Performance in The 21st Century)

ธัญเทพ สิทธิเสือ
(Thanyathep Sitthisua)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
(The Relationship Between Transformational Leadership of School Administrators and Organization Commitment of Teacher in School Under the Vocational Education Commission in Saraburi Province)

ศิริกมล มณีฉาย, สุดารัตน์ สารสว่าง, วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง
(Sirikamol Manichay, Sudarat Sarnswang, Wanwisa Suebnusorn Klaijumlang)

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
(The Satisfaction of Parents Towards the Management of The School Under the Secondary Educational Service Area Office Ubon Ratchathani Amnat Charoen)

จารุพรรณ พิมพานิช, ธิดารันตน์ จันทะหิน, พงษ์ธร สิงห์พันธ์
(Jarupan Pimpanich, Thidarat Jantahin, Pongthorn Singpan)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093