...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 (2565) ตุลาคม - ธันวาคม 2565
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 (2565) ตุลาคม - ธันวาคม 2565

Published: 19 ธันวาคม 2565

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การสื่อสารการศึกษาด้วยรูปแบบการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์เพื่อแก้ปัญหา จำนวนนักศึกษาลดลงของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Communicating Education Through Online Word of Mouth To solve The Problem of Declining Student Of Rajabhat Universities Grope)

ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน, ทอมมี่ เจนเสน
(Patipan Kittinanthawat, Tommy Jensen)

รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแบบออนไลน์สำหรับครูในยุคนิวนอร์มอล
(A Model of Managing Online Activity of Virtue, Merit and Professional Ethics for Teachers in New Normal Period)

ดวงกมล บางชวด, อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร, กมลชนก สกนธวัฒน์
(Doungkamol Bangchuad, Ub onwan hongwityakorn, Atsawanonthapakorn Thanetweeraphat, Kamonchanok Sakondhawat)

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Relationship Between Information Technology Competency of Administrators and the Effectiveness of Academic Affairs Administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

พรภวิษย์ อุ่นวิเศษ, สายันต์ บุญใบ, สุมัทนา หาญสุริย์
(Pornpawit Ounwised, Sayan Boonbai, Sumattana Hansuri)

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(Competencies of School Administrators Affecting the Effectiveness of Teacher Performance in schools under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office)

สุกฤตา ประจง, สุรัตน์ ดวงชาทม, ชรินดา พิมพบุตร
(Sukritta Prajong, Surat Duagchatoem, Charinda Pimpabutr)

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(Guidelines For the Management of Leaning Resources the Philosophy of The Sufficiency Economy, Wan Yai Prachakom School, Under Primary Educational Service Udonthani Area Office 3)

ยงยุทธ สิมสีพิมพ์
(Yongyoot Simseephim)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Personnel Management in Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area Sakon Nakhon)

ธำรงเดช ธำรงรัชพงษ์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ธวัชชัย ไพไหล
(Thumrongdej Thumrongratchapong, Yaovalak Sutacort, Tawatchai Pilai)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic Administration in Schools Under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office)

ศุภมาส ราชวัตร, ไชยา ภาวะบุตร, รัชฎาพร งอยภูธร
(Supamas Rachawat, Chaiya Pawabutra, Rachadaporn Ngoiphutorn)

หลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
(Good Governance’s Principle of The Abbot in Bo Phloi District Kanchanaburi Province)

พระวัชรธร (ญาณฐิโต) พุ่มใจดี, มิตภาณี พุ่มกล่อม, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
(Phra.Watcharathon (Yanathito) Pumjaidee, Mitparnee Pumklom, Pongsak Ruamchomrat)

แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ตามแนวคิดทักษะทางพฤติกรรม
(Approaches for Developing Academic Management of Secondary Schools in Chainat Province Based on The Concept of Non-Cognitive Skills)

เรวัตร อยู่เกิด, สุกัญญา แช่มช้อย
(Rawat Yukerd, Sukanya Chaemchoy)

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษากับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(A Study of Relationship between Administrative Selected Factors and Education Quality of School under Bangkok of Metropolitan Administration )

เรณู รื่นยุทธ, ธีระวัฒน์ มอนไธสง
(Raynoo Ruenyoot, Teerawat Montaisong)

การบริหารตามแนวทศพิธราชธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(School Administration According to the Ten Royal Virtues of the Righteous King of Administrators Affecting the Schools’ Effectiveness under Mukdahan Primary Educational Service Area Office)

ณัฐมน สมตน, สายันต์ บุญใบ, สุมัทนา หาญสุริย์
(Nathamon Somton, Sayan Boonbai, Sumattana Hansuri)

ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Effectiveness of Using Information Technology in School Administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

ธนพล สำเภา, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ธวัชชัย ไพใหล
(Tanapon Samphao, Penphaka Panjana, Tawatchai Pailai)

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(The Roles of School Administrators Affecting the Operational Effectiveness of the OBEC Moral Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office)

กฤติเดช สมตน, สายันต์ บุญใบ, สุมัทนา หาญสุริย์
(Krittidech Somton, Sayan Boonbai, Sumattana Hansuri)

ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(Selected Factors Affecting an Operation of the Student Assistance System in Schools Under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office)

อรรถพล สุนทรพงศ์, วัฒนา สุวรรณไตรย์, จินดา ลาโพธิ์
(Attapon Suntarapong, Watana Suwannatrai, Jinda Lapho)

ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตลาดการค้าปลีก ในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Public-Private Partnership Affecting Achievement of Retail Market in Municipality Area in Surat Thani Province)

ชัยยศ เอกนิธิวัฒนา, รักเกียรติ หงษ์ทอง, ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
(Chaiyod Aeknitiwatthana, Rakkiat Hongtong, Supanut Subnawin)

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(A Model of Characteristic Development of School Administrators towards Administrators of Schools Center according to the Philosophy of Sufficiency Economy under the Jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area)

ชุติกาญจน์ น้อยวงษ์, วินัย ทองภูบาล, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
(Chutikan Noiwong, Winai Thongpuban, Suphap Phoorungrueng)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
(Factors Affecting Learning Organization of Schools under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1)

ณัฐกิตติมา วงศ์สุขสิน, ปณิธาน วรรณวัลย์
(Nattakittima Wongsuksin, Panithan Wannawan)

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำด้านดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
(The development guidelines of digital leadership for school administrators Under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5)

ภานุเดช แสงลุน, ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
(Phanudet Saenglun, Chayakan Ruangsuwan)

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Characteristics of Professional Administrators Affecting the Effectiveness of Schools Administration Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

กฤษณพงษ์ ศรีทรัพย์, สุรัตน์ ดวงชาทม, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Kritsanapong Srisap, Surat Duagchatoem, Penpaka Panjana)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Relationship between Administrators’ Institutional Leadership and The Promotion of Learning Management of Teachers in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

พีรวัฒน์ ทองเพชร, ธวัชชัย ไพใหล, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Peerawath Tongpeth, Tawatchai Pailai, Penphaka Panjana)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Administrators’ Desirable Characteristics Affecting School Effectiveness Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

จตุพล จั่นกัน, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Jatupon Jankan, Ploenpit Thummarat, Yaovalak Sutacort)

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
(The 21st Century Administration Skills of The School Administrators Under Chaiyaphum Educational Service Area Office 3)

มัลลิยา คุณอุตส่าห์, ปณิธาน วรรณวัลย์
(Mulliya Kunutsa, Panithan Wannawan)

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
(The development guidelines of information technology competence for school administration Under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2)

มุกดา อันศิริ, ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
(Mukda Ansiri, Chayakan Ruangsuwan)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรคของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
(The Creative Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness Of schools under the Office of Primary Education Nakhon Si Thammarat district Service Areas Office 2)

อารีรัตน์ ราชนาวี, จุติพร อัศวโสวรรณ, สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
(Areerat Rachanawee, Jutiporn Assawasowan, Surapong Aursiripornrit)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
(The Relati0nship Between Transformational Leadership and Decision - Making Behavior of The School Administrators Under Chaiyaphum Educational Service Area Office 3)

อธิชา มีศักดิ์, ปณิธาน วรรณวัลย์
(Aticha Meesak, Panithan Wannawan)

รูปแบบแนวคิดการจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
(Conceptual Model for New Public Service Provision Affecting Success in Development of Sub-district Administrative Organizations in Mueang District in Phetchaburi Province)

ประทิว ปังขำ, ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
(Prathio Pangkham, Supanut Subnawin)

ความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
(The need assessment of the Sustainable Leadership of School Administrators Under The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office)

สุขวิเลิศ คำอุ่นสาร, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง, เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
(Sukwilert Khamunsan, Suphap Phoorungrueng, Petsuda Phumiphan)

การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(Developing An Academic Administration Guideline of Private Schools Under The Office Private Education Commission)

ชยาสิริ เรืองสุวรรณ ทิพย์โภชนา, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
(Chayasiri Ruangsuwan Thipphochana, Pacharawit Chansirisira)

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
(Ethical Leadership of School Administrators According to the Attitude of Teachers Under Trang Primary Educational Service Area Office 1)

ชุติดา ศิริมาตยาพันธุ์, ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
(Chutida Sirimattayapant, Saruthipong Bhuwatvaranon)

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(The Relationship between The Emotional Intelligence and The Power School Administrators Under The Office of Samut Sakhon Primary)

เดือนนภา แป้นแหลม, ชวน ภารังกูล
(Duannapha Panlam, Chuan Parangkul)

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
(The Relation between Roles of Small Schools Administrators and the Students Quality Development with in The Secondary Educational Service Area Office 11)

ญาณวัฒน์ แก้วสองดวง, จุติพร อัศวโสวรรณ, สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
(Yanawat Kaewsongduand, Jutiporn Assawasowan, Surapong Auesiripornrit)

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
(The Priority Needs to Developing Academic Supporting Staff of The Faculty of Law, Chulalongkorn University Based on The Concept of International University Quality Criteria)

มูนา เก็นตาสา, สุกัญญา แช่มช้อย
(Muna Kentasa, Sukanya Chaemchoy)

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและบึงกาฬ
(The Administrative Factors Affecting School Administration Effectiveness in Secondary Schools Under the Secondary Educational Service Area Office, Bueng Kan, and Nong Khai)

สุพัตรา ดีท่าโพธิ์, วัฒนา สุวรรณไตรย์, รัชฎาพร งอยภูธร
(Supattha Deethapo, Watana Suwannatrai, Ratchadaporn Ngoipoothon)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093