...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 196-205
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 87
Download: 36
Download PDF
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Relationship between Administrators’ Institutional Leadership and The Promotion of Learning Management of Teachers in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
พีรวัฒน์ ทองเพชร, ธวัชชัย ไพใหล, เพ็ญผกา ปัญจนะ
Author
Peerawath Tongpeth, Tawatchai Pailai, Penphaka Panjana

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 356 คน จำแนกเป็นกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 89 คน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จำนวน 89 คน และครูผู้สอน จำนวน 178 คนจากโรงเรียน 89 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F – test (One - Way ANOVA), ใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

4. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

5. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูใน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ .964

6. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน เสนอแนะไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจและจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับองค์กร มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารควรมีความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และสนับสนุนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม 3) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

Abstract

The purposes of this descriptive research were: to compare, identify the administrators’ instructional leadership and the promotion of learning management of teachers as perceived by school administrators, heads of academic affairs groups, and teachers classified by different positions, work experience, and school sizes, and to establish guidelines for developing administrators’ instructional leadership affecting the promotion of learning management of teachers in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. The sample size was determined using the Krejcie and Morgan table and multi-stage random sampling, which yielded a total of 356 participants consisting of 89 school administrators, 89 heads of academic affairs groups, and 178 teachers in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1, in the academic year 2021. The data collection was carried out through a set of 5- rating scale questionnaires on administrators’ instructional leadership and the promotion of teachers’ learning management. The statistics for data analysis were percentage, means, standard deviation, One-Way ANOVA, and Pearson’s product-moment correlation coefficient.

The findings were as follows.

1. The instructional leadership of administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 as perceived by participants was overall at a high level.

2. The promotion of learning management of teachers in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 as perceived by participants was overall at a high level.

3. The overall instructional leadership of administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 as perceived by participants classified by positions, work experience, and school sizes was different at the 0.01 level of significance.

4. The overall promotion of learning management of teachers in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 as perceived by participants classified by positions, work experience, and school sizes was different at the 0.01 level of significance.

5. The administrators’ instructional leadership and the promotion of learning management of teachers in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 had a positive relationship at a high level with the 0.01 level of significance and a correlation coefficient of 0.964.

6. The guidelines for developing administrators’ instructional leadership and the promotion of learning management of teachers in schools proposed three aspects as follows: 1) Creating Vision, Mission, and Goals: Administrators must develop themselves to build a body of knowledge, create motivation, and provide resources allocation to be consistent within organizations. The supervision, monitoring, and assessment must be implemented: 2) Curriculum Administrative Management and Instructional Activity Management: Administrators should have knowledge of curriculum administrative management, promote modern curriculum development and support work participation; and 3) Teacher Professional Development: Administrators should raise awareness about the importance of teacher professional development and knowledge sharing through the PLC process.

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำทางวิชาการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

Keyword

Instructional Leadership, Promotion of Learning Management

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036