...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 266-274
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 81
Download: 31
Download PDF
ความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
The need assessment of the Sustainable Leadership of School Administrators Under The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office
ผู้แต่ง
สุขวิเลิศ คำอุ่นสาร, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง, เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
Author
Sukwilert Khamunsan, Suphap Phoorungrueng, Petsuda Phumiphan

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความลุ่มลึก ความทนทานการกระจาย ความยุติธรรม ความหลากหลาย ความพร้อมด้านทรัพยากรและการอนุรักษ์อย่างสมดุล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จำนวน 297 คน เครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert Scale หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาด้วยวิธี Face validity นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของ Cronbach ได้ค่า 0.94  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งและรับแบบสอบถามทางไปรษณีย์และส่งโดยผู้วิจัย  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า PNI โดยวิธี Modified priority needs index (PNImodified)

ผลการวิจัย พบว่า

ความต้องการจำเป็นของรูปแบบภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา มีค่า PNI อยู่ระหว่าง 0.11 - 0.06 โดยเรียงลำดับจากค่ามากที่สุดไปค่าน้อยที่สุด ได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากร การอนุรักษ์อย่างสมดุล ความลุ่มลึก ความหลากหลาย ความทนทาน การกระจายและความยุติธรรม ตามลำดับ

Abstract

The purposes of this research were to study the need assessment of the Sustainable Leadership of School Administrators under The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office.  The variables studied were depth, endurance, breadth, justice, diversity resourcefulness and conservation. The sample group was the director of School Administrators under The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office were 297 people. The tool was a 5-level Likert’s Scale estimator. The tool quality was assessed by 5 experts to verify content validity by face validity method. The questionnaire to try out not a sample of 30 people. Reliability by finding the alpha coefficient of the whole questionnaire according to Cronbach's method was 0.94. Data was collected by sending and receiving questionnaires by post and sent by the researcher. The statistics used were frequency, mean, standard deviation, Priority Index Value of Essential Needs (PNI) Step.

The findings were as follows:

The need assessment of the Sustainable Leadership of School Administrators under The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office, the PNI values were between 0.11-0.06, in order from highest to lowest, were resourcefulness, conservation, depth, diversity, endurance, breadth and Justice.

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำแบบยั่งยืน, ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Keyword

Sustainable Leadership, School Administrators, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036