...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 285-294
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 108
Download: 19
Download PDF
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
Ethical Leadership of School Administrators According to the Attitude of Teachers Under Trang Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
ชุติดา ศิริมาตยาพันธุ์, ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
Author
Chutida Sirimattayapant, Saruthipong Bhuwatvaranon

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.979 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่า t - test แบบ Independent Samples Test และค่า F-test สำหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านค่านิยมทางจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านจิตสาธารณะ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความยุติธรรม

2. เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา ส่วนครูที่มีเพศและประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีทัศนะต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the ethical leadership of school administrators according to the attitude of teachers under Trang Primary Educational Service Area Office 1; 2) to compare the ethical leadership of school administrators according to the attitude of teachers under Trang Primary Educational Service Area Office 1 as perceived by teacher who differed in gender, work experience, education level, and school size. The sample were 291 school teachers. They were drawn using the simple random sampling by drawing lots. The research instrument used in this study was a questionnaire divided into two sections. Section 1 enquired into demographic data. Section 2 comprised the number of questions on school administrators’ ethical leadership with reliability of .979. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test: Independent Samples Test, and F-test: One-Way ANOVA analysis and if statistically significant, the difference is tested by pairs using Schefft’s method.

The research findings were as follows:

1. Ethical leadership of school administrators according to the attitude of teachers under Trang Primary Educational Service Area Office 1 overall was at high level when considered for aspects, it could be described in descending orders as 1) Ethical Value 2) Responsibility 3) Honest 4) Public Consciousness and 5) Justice.

2. The results of comparing ethical leadership of school administrators under the office of Trang Primary Educational Service Area 1 according to the attitude of teachers who differed in gender and work experience found that no difference but differed in education level found that the significant difference at .01 and differed in the school size found that the significant difference at .05.

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, การบริหารการศึกษา

Keyword

Leadership, Ethical Leadership, Educational administration

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036