...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 11-20
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 204
Download: 57
Download PDF
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแบบออนไลน์สำหรับครูในยุคนิวนอร์มอล
A Model of Managing Online Activity of Virtue, Merit and Professional Ethics for Teachers in New Normal Period
ผู้แต่ง
ดวงกมล บางชวด, อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร, กมลชนก สกนธวัฒน์
Author
Doungkamol Bangchuad, Ub onwan hongwityakorn, Atsawanonthapakorn Thanetweeraphat, Kamonchanok Sakondhawat

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,452 คน เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามข้อกำหนดของคุรุสภา โดยออกแบบกิจกรรมบนฐานคิดของทฤษฎีเรื่องเล่า (Narrative Theory) และแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์เสียงออดิโอดิจิทัล (Podcast) เป็นบทสนทนาจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริง ระหว่างการฟังจะมีประเด็นคำถามเชิงวิพากษ์เพื่อให้นิสิตได้สะท้อนคิดจากเหตุการณ์นั้นโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นฐาน จากนั้น เป็นการสรุปโดยอาจารย์ที่ความสอดคล้องกับตามกรอบแนวคิดของวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากการประเมินความพึงพอใจพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นใหม่ หากแต่เสนอให้เพิ่มระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงท้ายให้มากขึ้น

Abstract

The objective of this article is to propose a model of managing online activity for 1,452 undergraduate students of the Faculty of Education, Chulalongkorn University. The topics are the virtue, merit and professional ethics development for teachers which is a part of teacherless reinforcement activity under the Teacher Council requirement. The activity was the dialogue via Podcast (audio episode) based on true story under the Narrative theory and the concept of moral enhancement. The dialogue was interrupted by the criticize questions for the students to reflect from their own point of view, then summarized the activity objective by teachers. After the activity, the student satisfaction survey showed that they satisfied this initiate online activity but recommend to expand the discussion time at the end of the activity

คำสำคัญ

รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมแบบออนไลน์, คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ, ยุคนิวนอร์มอล

Keyword

A Model of Managing Online Activity, Virtue, Merit and Professional Ethics, New Normal Period

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036