...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 93-102
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 85
Download: 27
Download PDF
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษากับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
A Study of Relationship between Administrative Selected Factors and Education Quality of School under Bangkok of Metropolitan Administration
ผู้แต่ง
เรณู รื่นยุทธ, ธีระวัฒน์ มอนไธสง
Author
Raynoo Ruenyoot, Teerawat Montaisong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษากับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 205 คน วิธีการได้มาโดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นด้านปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษา เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำผู้บริหาร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ คุณภาพด้านผู้เรียน

3. ปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพด้านผู้เรียน รองลงมา คือ คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ

Abstract

The objectives of the study were to 1) study the level of administrative selected factors 2) study the education quality of school 3) study the correlation between administrative selected factors and education quality of school. A sample was selected from administrators of school total of 205 people, the method was obtained by selecting a stratified random sampling. The research instrument was an estimation scale questionnaire with the reliability questionnaire on the school administrative selected factors equal to 0.94, the reliability of education quality questionnaire was 0.87. The data were analyzed by statistical, mean, standard deviation, and correlation coefficient.

The results of the study were as follows: 

1. School administrative selected factors had the overall at highest level and the area with the highest average was leadership of administrator, followed by organizational climate of the school and the area with the lowest average was community participation.

2. The overall education quality were at highest level, and the areas with the highest average were  the quality of administrative, followed by the quality of instructional, and the areas with the lowest average were the quality of learners.

3. School administrative selected factors was associated with the education quality of school was significantly higher statistically correlated at the .01 level. The field with the highest average was the quality of learners, followed by the quality of instructional, and the lowest average was the quality of administrative

คำสำคัญ

ปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษา, คุณภาพการศึกษา, ความสัมพันธ์

Keyword

School administrative selected factors, Education quality, Relationship

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036