...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 74-81
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 65
Download: 15
Download PDF
หลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
Good Governance’s Principle of The Abbot in Bo Phloi District Kanchanaburi Province
ผู้แต่ง
พระวัชรธร (ญาณฐิโต) พุ่มใจดี, มิตภาณี พุ่มกล่อม, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
Author
Phra.Watcharathon (Yanathito) Pumjaidee, Mitparnee Pumklom, Pongsak Ruamchomrat

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามอายุพรรษา ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 206 รูป โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

ผลการวิจัย พบว่า

1. หลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ ค่าเฉลี่ย คือ ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักภาระความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักประสิทธิภาพ

2. การเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามอายุพรรษา ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่มีอายุพรรษา น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 พรรษา มีการปฏิบัติมากกว่า พระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่มีอายุพรรษามากกว่า 10 พรรษา

Abstract

The purposes of the research were to study and compare the good governance’s principle of the abbot in Bo Phloi district Kanchanaburi Province, classified by ages. The samples used in the research were abbots, monks and novices consisted of 206 people, obtained by stratified random sampling. The research instrument was a 5

level estimation scale questionnaire the content validity is between 0.67-1.00 and the reliability is 0.98. The statistics used in data analysis is the percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance and test the difference of the mean of the pairs the Scheffe’ method at statistical significance of 0.01. 

The research findings were as follows:

1. The good governance’s principle of the abbot in Bo Phloi district Kanchanaburi Province, Overall and in all aspects, There is a high level of practice, Sort in order of mean is: consensus oriented, rule of law, responsiveness, equity, decentralization, accountability, transparency, effectiveness, participation and efficiency.

2. The good governance’s principle of the abbot in Bo Phloi district Kanchanaburi Province, classified by ages, overall, there was a statistically significant difference, when testing the mean difference of the pairs to found that the abbots, monks and novices the less than or equal to 5 years, the have more practiced than abbots, monks and novices the are age more than 10 years

คำสำคัญ

หลักธรรมาภิบาล

Keyword

good governance

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036