...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 312-320
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 74
Download: 11
Download PDF
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
The Priority Needs to Developing Academic Supporting Staff of The Faculty of Law, Chulalongkorn University Based on The Concept of International University Quality Criteria
ผู้แต่ง
มูนา เก็นตาสา, สุกัญญา แช่มช้อย
Author
Muna Kentasa, Sukanya Chaemchoy

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยการเก็บข้อมูล จากบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 26 คน (เลือกแบบเจาะจง) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการจัดลำดับความต้องการจำเป็นโดยใช้ดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified)

ผลการวิจัย พบว่า

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติทั้ง 3 ด้าน พบว่า 1) ด้านความรู้ มีลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุด คือ ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 2) ด้านทักษะ มีลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและ 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุด คือ การทำงานในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Abstract

This research aims to study needs for developing academic supporting staff of the faculty of law, Chulalongkron University, based on the concept of International University Quality Criteria. Information collecting from academic supporting staff of the faculty of law, Chulalongkron University, in total of 26 people. Tools used in this research were questionnaire. Analyze the qualitative data by Mean, and Standard Deviation. Grading needs by using Priority Needs Index.

The results showed that:

Grading needs for developing according to 3 of competencies consist of 1) Knowledge that have the highest needs is knowledge of international university quality criteria 2) Skill that have the highest needs is analysis of international university quality criteria data and 3) Trait that have the highest needs is working in cultural diversity.

คำสำคัญ

การพัฒนา, บุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการ, เกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

Keyword

Developing, Academic Supporting Staff, International University Quality Criteria

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036