...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 155-164
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 201
Download: 158
Download PDF
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
A Model of Characteristic Development of School Administrators towards Administrators of Schools Center according to the Philosophy of Sufficiency Economy under the Jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area
ผู้แต่ง
ชุติกาญจน์ น้อยวงษ์, วินัย ทองภูบาล, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
Author
Chutikan Noiwong, Winai Thongpuban, Suphap Phoorungrueng

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ตัวแปรต้น คือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 6 องค์ประกอบ ตัวแปรตาม คือ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 248 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของ Cronbach เท่ากับ 0.98 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งและรับแบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย์และด้วยผู้วิจัยเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี Modified priority needs index (PNI modified) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  มีค่า PNI มีค่าอยู่ระหว่าง -0.01 - 0.34 โดยชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่า ยอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา มีค่า PNI สูงที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ความสามารถในการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา (ชุมชน/สถานศึกษาอื่น) และการถ่ายทอดประสบการณ์นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตามลำดับ

Abstract

The purpose of this research was to study the necessity of developing the characteristics of educational institute administrators to become administrators of educational institutes and learning centers according to the philosophy of sufficiency economy in education in primary education areas. Chaiyaphum variables was a feature of the education center, learning philosophy of sufficiency economy to education in the area of primary education in Chaiyaphum 6 features variable was the need to develop a feature administrator. Study towards being an administrator of an educational institute, a learning center according to the philosophy of sufficiency economy in education in the primary education area of Chaiyaphum Province. The sample group consisted of 248 school directors. The sample size was determined according to the finished table of Crazy and Morgan and simple randomization with the method of drawing labels, tools as questionnaires It was a rating scale of 5 levels, with the IOC (the The Index was Of the Item was Objective Congruence: the IOC) between 0.60 to 1.00, and the reliability (Reliability function) by a coefficient alpha (Manufacturer Alpha Coefficient) of the questionnaire and the method. the Cronbach equal to 0.9 8 data were collected by questionnaires sent and received both by mail and by the researchers themselves. Data were analyzed using Modified priority needs index method (PNImodified) The statistics used were mean and standard deviation.

The results showed that

Needs in the development features educational administrators to executive education learning centers based on the philosophy of sufficiency economy to education in the area of primary education offense has the PNI was between -0.01 - 0.34 by the community. or external agencies to see the value Accept and cooperate in expanding the driving results. The philosophy of sufficiency economy outside the educational institution had the highest PNI value, followed by the ability to follow the sufficiency economy philosophy and apply it to school management. Management of educational institutions according to the philosophy of sufficiency economy in educational institutions. The ability to expand the drive of the Sufficiency Economy Philosophy outside the school (community/other educational establishments) and the transfer of experience, applying the Sufficiency Economy Philosophy in educational institutions and striving to drive the Sufficiency Economy Philosophy in the educational institutions, respectively.

คำสำคัญ

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

Keyword

characteristics of educational institute administrators, learning center based on the philosophy of sufficiency economy, Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093