...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 123-133
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 82
Download: 25
Download PDF
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Roles of School Administrators Affecting the Operational Effectiveness of the OBEC Moral Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
ผู้แต่ง
กฤติเดช สมตน, สายันต์ บุญใบ, สุมัทนา หาญสุริย์
Author
Krittidech Somton, Sayan Boonbai, Sumattana Hansuri

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับ เปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพันธ์ และศึกษาอำนาจพยากรณ์ของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และหาแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 187 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 17 คน และครูผู้สอน จำนวน 170 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 และประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product- Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

3. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

4. ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

5. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ (r=.26) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. บทบาทของผู้บริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตร (X2) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม (X3) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการนิเทศและการสอน (X4) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ร้อยละ 84 สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ Y’ = 3.59 + 0.10 X2 + 0.09 X3 + 0.07 X4 และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z’ = 0.19 Zx2 + 0.18 Zx3 + 0.14 Zx4

7. แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เสนอแนะไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดหลักสูตรควรบูรณาการณ์วิชาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใน 8 กลุ่มสาระ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม โรงเรียนควรมีพระพุธรูปประจำโรงเรียน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการนิเทศและการสอน ควรมีการกำหนดแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ไว้อย่างชัดเจน

Abstract

The purposes of this research were to examine, compare, identify the relationship, determine the predictive power of school administrators’ roles and the operational effectiveness of the OBEC moral schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office, as perceived by school administrators and teachers, and establish guidelines for developing school administrators’ roles affecting the operational effectiveness of the OBEC moral schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office. The samples, obtained through multi-stage random sampling, consisted of a total of 187 participants, including 17 school administrators and 170 teachers working in schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office in the 2021 academic year. The instrument for data collection was a set of questionnaires concerning school administrators’ roles with the reliability of 0.83 and the operational effectiveness of OBEC moral schools with the reliability of 0.81. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, One–Way ANOVA, Pearson product-moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. The school administrators’ roles as a whole and each aspect were at the highest level.

2. The operational effectiveness of the OBEC Moral Schools as a whole and each aspect was at the highest level.

3. The operational effectiveness of the OBEC Moral Schools as a whole and each aspect, classified by positions and work experience, as a whole showed no differences.

4. The operational effectiveness of the OBEC Moral Schools, classified by positions and work experience, as a whole showed no differences. 

5. The school administrators’ roles as a whole had a positive relationship with the operational effectiveness of the OBEC Moral Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office at a low level (r=.261) with the .01 level of significance.

6. The school administrators’ roles, which were able to predict the operational effectiveness of the OBEC Moral Schools, consisted of three aspects: the curriculum management (X2) and the environmental management (X3) were at the .01 level of significance, whereas the supervision and instruction (X4) was at the .05 level of significance. The said aspects were able to predict the operational effectiveness of the OBEC Moral Schools at 84 percent. The equation could be summarized in raw scores and standardized scores as follows: Y’ = 3.59 + 0.10 X2 + 0.09 X3 + 0.07 X4, and Z’ = 0.19 Zx2 + 0.18 Zx3 + 0.14 Zx4

7. The guidelines for developing school administrators’ roles affecting the operational effectiveness of the OBEC Moral Schools proposed three aspects needing improvement: In terms of curriculum management, the integration of moral and ethical subjects into eight substance groups is required. School administrators are required to study the Basic Education Core Curriculum. In terms of environmental management, schools should have the Buddha statutes, and provide learning resources to enhance morals and ethics. In terms of supervision and instruction, the plans for supervision and monitoring should be clearly defined

คำสำคัญ

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน, ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

Keyword

School Administrators’ Roles, Operational Effectiveness of the OBEC Moral Schools

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036