...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 114-122
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 82
Download: 31
Download PDF
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
The Effectiveness of Using Information Technology in School Administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
ธนพล สำเภา, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ธวัชชัย ไพใหล
Author
Tanapon Samphao, Penphaka Panjana, Tawatchai Pailai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 369 คน จำแนกเป็นกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 89 คน และครูผู้สอน จำนวน 280 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือแบบสอบถามประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.43 - 0.95 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลการสัมภาษณ์เป็นความเรียง

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครู โรงเรียนใช้ระบบการบันทึกข้อมูล คะแนน และเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความรวดเร็ว และความเสถียรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ Hardware ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน 2) ด้านประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนโรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึก จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีความเป็นปัจจุบัน มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

The objectives of this study were to compare the effectiveness of using information technology in school administration by asking the opinions of school administrators and teachers who were differentiated by working position, experience, and school size, and to develop the guideline of using information technology in school administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Office Area 1. The research procedure was divided into 2 phases. In phase 1, to study of effectiveness in using information technology in school administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Office Area 1 in academic year 2021, the total participants were 396 people consisting of 89 school administrators and 280 teachers. The sample size was determined by using Krejcie and Morgan Table. The participants were chosen by using multi-stage sampling. The instrument used to collect the data was 5-Likert scale questionnaire in order to ask the effectiveness of using information technology in school administration. The discrimination value of the questionnaire was 0.43 - 0.95. Moreover, the reliability value of the questionnaire was 0.97. The statistics used in data analysis was percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. In phase 2, to develop the guideline of using information technology in school administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Office Area 1, ten experts were interviewed by using structured interview form created by the researcher. The data from the interview were collected to analyze and conclude into text.

The research findings indicated that:

1. The overall effectiveness of using information technology in school administration was considered at a high level.

2. The comparison of effectiveness in using information technology in school administration based on the opinions of school administrators and teachers who had different working position, experience, and school size was overall significantly different at the statistical level of .05

3. This study presented the guideline in developing the effectiveness in using information technology in school administration into 2 aspects. First, in the aspect of the effectiveness in using information technology in school academic administration, school ought to conduct a workshop about the usage of information technology for teachers so that teachers can record students’ data, scores, and attendance online. Furthermore, the internet should be high-speed and stable. The modern hardware and technological devices should be also provided and stored up enough according to school’s requirement. Second, in the aspect of the effectiveness in using information technology in school general administration, schools should apply technology to record, store, and recall students’ information. In addition, schools were considered to open channels for public relation that easily accessed and kept up to date. Besides, the schools should conduct the seminar for school personnel so that they would be knowledgeable in using information technology.

คำสำคัญ

ประสิทธิผล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโรงเรียน

Keyword

Effectiveness, Information Technology, School Administration

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036