...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 275-284
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 56
Download: 19
Download PDF
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Developing An Academic Administration Guideline of Private Schools Under The Office Private Education Commission
ผู้แต่ง
ชยาสิริ เรืองสุวรรณ ทิพย์โภชนา, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
Author
Chayasiri Ruangsuwan Thipphochana, Pacharawit Chansirisira

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน เพื่อศึกษาการพัฒนาและประเมินแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน มหาสารคาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 254 คน โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ โดยมีค่าคุณภาพเครื่องมือดังนี้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ค่าความเชื่อมั่นสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.98 ค่าความเชื่อมั่นสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.99 และแบบสัมภาษณ์ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.28 โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการวางแผนงานวิชาการ

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน มี 12 แนวทาง ค่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract

The objectives of the research are as follows: to study the current condition. desirable condition and Priority need Index for development of guidelines for academic administration of private educational institutions. The sample consisted of 254 educational institute administrators and educational personnel. A 5-level scale questionnaire with  tool quality values as follows:  Index Objectives of Congruence (IOC) between 0.60 – 1.00. The reliability was 0.95. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation and Priority needs Index

The results showed that

1. Current Conditions of academic administration of private educational institutions Overall was high level. Desirable Conditions of academic administration of private educational institutions Overall is at the highest level. the order of needs and necessities in developing guidelines for academic administration of private educational institutions is between 0.21 – 0 .28. needs from greatest to least are as follows: curriculum development in educational institutions, measurement and evaluation, academic planning, and learning process development.

2. Guidelines for the development of academic administration of private educational institutions, there are 12 guidelines, suitability possibility Overall, it's at a high level

คำสำคัญ

แนวทาง, งานวิชาการ, โรงเรียนเอกชน, การบริหารงานวิชาการ

Keyword

Guidelines, Academic, Private schools, Academic Administration

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036