...
...
เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2565
หน้า: 1-10
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 136
Download: 53
Download PDF
การสื่อสารการศึกษาด้วยรูปแบบการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์เพื่อแก้ปัญหา จำนวนนักศึกษาลดลงของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Communicating Education Through Online Word of Mouth To solve The Problem of Declining Student Of Rajabhat Universities Grope
ผู้แต่ง
ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน, ทอมมี่ เจนเสน
Author
Patipan Kittinanthawat, Tommy Jensen

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ คณะผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการสื่อสารการศึกษาด้วยรูปแบบการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลงของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปัจจุบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างได้รับผลกระทบจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้สวนทางกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น การเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดี ตรงผู้เรียน และน่าเชื่อถือ จึงเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญของการแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร (S) สามารถจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าสาร (M) ของมหาวิทยาลัยผ่านพฤติกรรมการบอกต่อของนักศึกษาตามช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (C) ไปยังผู้รับสาร (R) ให้เกิดความประทับใจ และเมื่อผู้รับสารเกิดความพึงพอใจ จะเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ ๆ กันไปในรูปแบบการโพสต์ แชร์ กดไลค์ หรือสนทนาบนสื่อออนไลน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้เกิดการกระจายข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง เป็นการสื่อสารที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูง มีพลังของความน่าเชื่อถือมากกว่าที่มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เอง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมากขึ้นและนำไปสู่ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏต่อไป

Abstract

The objective of this academic article is to present the educational communication through online word-of-mouth format to solve the problem of falling student population at Rajabhat University. Rajabhat University has been affected by the steadily declining student population. As a result, incomes are counter productive and increased expenditures. By choosing a good communication strategy which targets the audience and reliable, this is another important factor in solving the problem of declining student numbers. Rajabhat University group, who act as messenger (s) can create an advertisement promoting the university image known as the University message (M) through the referral behaviour of students through online media channels (C) to the audience (R) as appropriate and when the recipient is satisfied, there will be a behaviour of telling each other inform of posting, sharing, hitting or chatting on online media endlessly causing a wide distribution of news and image of the university. It is of low cost but highly efficient communication, there is more power of credibility than the university itself promotes. This will result in more students deciding to apply for admissions at Rambhaibarni Rajabhat University and it will lead to the survival of the university

คำสำคัญ

นักศึกษา, การบอกต่อ, สื่อออนไลน์, ราชภัฏ

Keyword

Student, word of mouth, online media, Rajabhat

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036