...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 (2565) เมษายน - มิถุนายน 2565
...
ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 (2565) เมษายน - มิถุนายน 2565

Published: 25 มิถุนายน 2565

รายการบทความ

ปกวารสาร


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


ศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ : การปรับตัวต่อความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลง
(Modern Supervisors: Adapting to challenges in a changing world)

เอกชัย อ้ายม่าน, กรรณิการ์ นารี, สุวดี อุปปินใจ
(Ekkachai Ai – man, Kannikar Naree, Suwadee Ouppinjai)

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(The Model Development of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary )

บดินทร์ นารถโคษา, ฐปนีย์ นารี
(Bodin Nardkosa, Thapanee Naree)

ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
(Motivation Factors Affecting Transformational Leadership of School Administrators Under The Primary Educational Service Area Office in Sakon Nakhon Province)

เปรมทิพย์ คำทะเนตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Pramtip Khamtanet, Watana Suwannatrai, Theprungsan Chantarungsri)

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
(The Effectiveness of School Administration According to The Philosophy of Sufficiency Economy in The Basic Education Schools Under the Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1)

ประไพ มีแก้วรัตนกุล, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Prapai Meekeawrattanakun, Surin Phusing)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูและประสิทธิผลงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(The Relationship Between Teacher Leadership and Effectiveness of Academic Affairs in Schools Under the Bueng Kan Primary Educational Service Area Office)

ศิรินันท์ ทองป้อง, สายันต์ บุญใบ, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
(Sirinun Tongpong, Sayan Boonbai, Ruethaisap DokKhom)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตไปใช้ของ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Factors Affecting the Success of Implementing the Anti-Corruption Curriculum Of Upright School: The Office of The Basic)

กิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา, ผัสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, ปัญญา อัครพุทธพงศ์
(Kittikhunkitsadakorn Sukpanya, Phasphan Thanompongchart, Panya Akkaraputtapong)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
(The Relationship between School Administrators’ Leadership Practices and the Effectiveness of Teacher Performance in Educational Opportunity Extension Schools in Nakhon Phanom Primary Educational Area Office)

ปริศนา เขียนชาติ, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, วิจิตรา วงอนุสิทธิ์
(Prisana Khiancha, Ploenpit Thummarat, Vijittra Vonganusith)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
(Administrative Factors Affecting Effectiveness of Schools under Mukdahan Primary Educational Service Office)

ฐิดาภา จันปุ่ม, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ไชยา ภาวะบุตร
(Thidapa Chanpum, Penphaka Panjana, Chaiya Pawabutra)

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
(Administrative Factors Affecting Successful Administration Practices Based on Good Governance Principles in Schools under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office)

แก้วกาญจน์ กิมานุวัฒน์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, จินดา ลาโพธิ์
(Kaewkan Kimanuwat, Ploenpit Thummarat, Jinda Lapho)

การศึกษาภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
(Leadership Studies and Innovative Leadership Development Approaches of School Administrators Under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 2)

กนกวรรณ จันทรนิมะ, อมร มะลาศรี, สุพจน์ ดวงเนตร
(Kanokwan Juntaranima, Amorn Malasri, Supot Duangnet)

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
(The Relationship Between School Administrator’ Leadership Styles and The Effectiveness of Teachers’ Work Performance In Educational Institutions Under Vocational Education Sakon Nakhon)

ประชา เสริมสกุล, สุมัทนา หาญสุริย์, ไชยา ภาวะบุตร
(Pracha Sermsakul, Sumattana Hansuri, Chaiya Pawabutra)

การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นครชัยบุรินทร์
(A Study of Management Under General Education Department Of Phrapariyattidham Schools Of Nakhonchaiburin)

พระณัฐพงศ์ คงเพชร, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Pranattapong kongphet, Surin Phusing)

การพัฒนาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
(The Development of Strategic Management Guidelines for Educational Institutions In Secondary Educational Service Area Office 32)

บุญทิพย์ ใหญ่เลิศ, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
(Boonthip Yailerd, Suwat Julsuwan)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(The Relationship Between The Good Governance Of The School Of The School Administrators And The Organizational Commitment Of School Teachers Under The Secondary Educational Service Area 23)

ลักษณาวดี บุญพบ, สุรัตน์ ดวงชาทม, เพ็ญผกา ปัญจนะ
(Laksanavadee Boonpob, Surat Duangchatom, Penphaka Panjana)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(Factors Affecting the Efficiency of Supply Management in Schools Under the Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1)

สุภารัตน์ บาลนาคม, สายันต์ บุญใบ, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
(Suparat Bannakhom, Sayan Boonbai, Yaovalak Sutacort)

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The Relationship Between The Power Usage Of School Administrators And School Administrators Effectiveness Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3)

เอกวิทย์ วิเศษสา, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ชรินดา พิมพบุตร
(Aekkawit Wisessa, Sikan Pienthunyakorn, Charinda Pimpabud)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
(The Creative Leadership of School Administrators Affecting the Organizational Atmosphere of Schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 1)

สุพัตรา ภิรมย์ชม, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
(Supatra Piromchom, Penphaka Panjana, Sikan Pienthunyakorn)

การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
(Development of Participatory Academic Administration Guideline for Schools under The Municipality in Nonthaburi Province)

เทพยุดา เสนาฤทธิ์, ธัชชัย จิตรนันท์
(Tepyuda Senarith, Thatchai Chittranun)

ปัจจัยความเครียดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Stress Factors Affecting of Teachers’ Performance in Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

สุรเชษฐ สุวรรณมาลี, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, เทพรังสรรค์ จันทรังษี
(Surachet Suwanmalee, Sikan Pienthunyakorn, Theprangsan Jantharangsee)

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
(The Relationship between Culture Factors and the Effectiveness of Human Resources Administration in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon)

สิริยาพร พรหมดิเรก, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
(Siriyaporn Promdirek, Yaovalak Sutacort, Sikan Pienthunyakorn)

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
(The Innovative Leadership of School Administrators According to Teacher Opinions Under The Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2)

เบญจมาศ ขวาไทย, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Benjamat Khwathai, Surin Phusing)

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(Effectiveness Of Public Colleges’ Management Under Chaiyaphum Vocational Colleges )

ปรีชา อารีวงษ์, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Preecha Areecha, Surin Phusing)

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
(Strategic Leadership of World-Class Standard Schools Under the Office of Chaiyaphum Secondary Educational Service Area )

เทพบดินทร์ ปานอีเม้ง, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Thepbodin Panemeng, Surin Phusing)

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี
(Relationship between Roles of Administrators and Inclusive Education in Extra Large Secondary Schools, Nonthaburi Province )

ว่าที่ร.ต.หญิงนารีนารถ ศุขโรชณี, สุดารัตน์ สารสว่าง, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
(Nareenarth Sookrochaneel, Sudarat Sarnswang, Prompilai Buasuwan)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
(Relationship between the Information and Communication Technology Administration and Online Learning during the COVID-19 Pandemic of Schools under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2)

วรพล ดิลกทวีวัฒนา, สุชาดา นันทะไชย, มีชัย ออสุวรรณ
(Worapon Diloktaweewattana, Suchada Nanthachai, Meechai Orsuwan)

การศึกษาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(A Study of English Communication Competencies of Teachers of Chokchai Hathairaj School Under the Office of the Private Education Commission)

กนกรัตน์ ช่องสมอ, สนั่น ประจงจิตร, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
(Kanokrat Chongsamore, Sanan Prachongchit, Wisut Wichitputchraporn)

การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
(Needs Assessment for Welfare Provision of Private School Teachers in Bangkok)

อรฉัตร ผ่องสุวรรณ, สุชาดา นันทะไชย, มีชัย ออสุวรรณ
(Orachat Phongsuwan, Suchada Nanthachai, Meechai Orsuwan)

สภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Problems and Effectiveness of Student Affairs Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

ณัฐพล แสงงาม, เพ็ญผกา ปัญจนะ, ไชยา ภาวะบุตร
(Natthapon Saengngam, Penphaka Panjana, Chaiya Pawabutra)

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Competencies of school administrators affecting the effectiveness of schools Under the Office Of Nakhon Phanom Primary Education Service Area office 2)

เกรียงไกร แสนสุข, สุรัตน์ ดวงชาทม, ชรินดา พิมพบุตร
(Kriangkrai Sansook, Surat Duangchatom, Charinda Pimpabut)

ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(Recommendations for Developing a Dual Vocational Education Management of Vocational Colleges under Chaiyaphum Vocational Colleges )

อารีรัตน์ อารีวงษ์, สุรินทร์ ภูสิงห์
(Areerat Areewong, Surin Phusing)

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะในยุคชีวิตวิถีใหม่หลังการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(The Health School Guidelines In New Normal After The Spread Of Covid-19 Under The Secondary Educational Service Area 3 Office)

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น., มีชัย ออสุวรรณ, สุดารัตน์ สารสว่าง
(Acting Sub. L. T Rattanai Ruenkamol Rtn., Meechai Orsuwan, Sudarat Sarnswang)

การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
(The School Administrator’ Competencies of Education Bangkok Metropolitan Administration)

ละมัย ใจดี, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
(Lamai Jaidee, Wisut Wichitputcharaporn, Kanda Sakulthanasak Moore)

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(Personnel Management In Public School Under The Secondary Education Service Area Office 25)

ศิริวัสส์ ปิยกุลมาลา, อาคม อึ่งพวง
(Siriwas Piyakulmala, Arkom Eungpuang)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The Development of Management Strategies of Professional Learning Community For Schools Under the Office of The Basic Education Commission)

อัมพันธ์ ดอกเตย, ดวงใจ ชนะสิทธิ์, อรพรรณ ตู้จินดา
(Amphan Doktoey, Duangjai Chanasit, Oraphan Toujinda)

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัย โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Teacher Development in Learning Management for Safe Agricultural Methods at Chumchon Chiang Khruea Ratrangsan School Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)

สิทธิศักดิ์ พุ้ยมอม, สายันต์ บุญใบ, สุมัทนา หาญสุริย์
(Sitthisak Puimom, Sayan Boonbai, Sumattana Harnsuri)

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รูปแบบการเขียนบทความ


แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093