...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 142-152
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 105
Download: 23
Download PDF
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
Factors Affecting the Efficiency of Supply Management in Schools Under the Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
สุภารัตน์ บาลนาคม, สายันต์ บุญใบ, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร
Author
Suparat Bannakhom, Sayan Boonbai, Yaovalak Sutacort

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์ และหาแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 318 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 85 คน หัวหน้างานพัสดุ จำนวน 85 คน และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ปัจจัยในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .965 ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ มีค่าความเชื่อมั่น .877 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์ t-test, F-test (One-way ANOVA) ใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยทางการบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ปัจจัยทางการบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ปัจจัยทางการบริหาร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

4. ปัจจัยทางการบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัสดุแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. ปัจจัยทางการบริหาร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ด้านการบริหารองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านการกำหนดความต้องการ และด้านการวางแผน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจการพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ร้อยละ 61.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±.29240

7. ปัจจัยทางการบริหาร ที่ควรได้รับการพัฒนา มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการวางแผน โรงเรียนควรจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2) ปัจจัยด้านงบประมาณ โรงเรียนควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตหรือโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3) ปัจจัยด้านการกำหนดความต้องการ ต้องมีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุจากผู้ใช้งานจริง และดำเนินการจัดหาพัสดุให้มีอยู่อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และ 4) ปัจจัยด้านการบริหารองค์กร ควรมีการประชุมจัดตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการของงาน 4 ฝ่าย ร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมในแต่ละงาน

Abstract

 The purpose of this research is to study, compare, find correlation. find the power of prophecy and find ways to develop factors affecting the efficiency of school procurement in schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. The sample, obtained through Multi-Stage Sampling, were Administrators, 85 Procurement Supervisors, and 148 Procurement Officers, yielding a total of 318 participants form Schools Under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 in the academic year 2020. The research instrument for data collection was a rating scale questionnaire containing two aspects: Aspect 1: Factors in Schools with the reliability of .965; 2 Efficiency of school procurement with the reliability of .877. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was done through t-test, F-test (One-way ANOVA), Pearson’s product-moment correlation, and Stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. Administrative factors and Efficiency of school procurement, as perceived by participants were at a high level in overall.

2. Administrative factors and Efficiency of school procurement, as perceived by participants was a statistically significant difference at the .01 level.

3. Administrative factors in schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 according to opinions of school administrators. Procurement Supervisor and parcel workers. The overall performance of the school of different sizes was statistically significant at the .05 level, whereas the overall school administration efficiency was not different.

4. Administrative factors and Efficiency of school procurement in Schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office, District 1, according to the opinions of the school administrators. Procurement Supervisor and parcel workers. Who have experience in operating the parcel is different, overall there is no difference.

5. Relationship between administrative factors and the efficiency of school procurement in schools under the Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 were significantly positive and statistically significant at the .01 level.

6. Administrative factors in school under the Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, organizational management, budget, demand determination and planning there was statistically significant forecasting power of overall parcel management efficiency at the .01 level, with the forecasting power of 61.60% of the parcel management efficiency and the standard forecast error of ± .29240.

7. There are four factors that should be developed as follows: 1) Planning factors. Schools should keep up-to-date with a procurement and procurement action plan. 2) Budget factors. Schools should develop a budget expenditure plan. According to the output or project specified in the annual government action plan. 3) Demand determination factors. There must be a survey of the demand for parcels from real users. And procurement of supplies that are sufficient to meet the needs and 4) Organizational management factors. There should be a meeting to establish a budget for each project of the four parties together. To conduct appropriate procurement in each job

คำสำคัญ

ปัจจัยการบริหารงานพัสดุ ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ

Keyword

Administrative Factors, Efficiency of school procurement

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036