...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 175-184
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 342
Download: 134
Download PDF
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
Development of Participatory Academic Administration Guideline for Schools under The Municipality in Nonthaburi Province
ผู้แต่ง
เทพยุดา เสนาฤทธิ์, ธัชชัย จิตรนันท์
Author
Tepyuda Senarith, Thatchai Chittranun

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี 2) พัฒนาแนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 330 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีลำดับความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เรียงลำดับตามความต้องการจำเป็นจากมากไปน้อย ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร   

2. แนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล ผลการพัฒนาแนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

Abstract

The purposes of this research were of: 1) study the current state and the desirable state of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province 2) study the guideline for the development of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province.The research was divided into two phases. The first phase was studying of the current state, the desirable state, and the modified priority needs state of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province. The sample were 330 people who were the administrators, the teachers; selected by Stratified Random Sampling method. The research instrument used for collecting the data was the questionnaires. The second phase was the studying the guideline for the development of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province. In this phase, were interviewed. The respondents were 5 of educational experts, sampling by purposive method. The research instrument used for collecting the data was suitability and possibility's evaluation form. The statistic used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.

The results are as follow:

1. the current state of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province was at moderate level in overall. The desirable state of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province was at a high level in overall So, the mean of the modified priority needs index was Academic Planning, Measurement and evaluation, Learning management and Curriculum development in order.

2. The result of the Guideline for the development of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province, which including 4 elements 1) Curriculum development 2) Academic Planning 3), learning management, 4) measurement and evaluation. The results of the Guideline for the development of Participatory Academic Administration for School Under The municipality in Nonthaburi Province were suitability at a high level and the possibility was at the high level

คำสำคัญ

แนวทางการพัฒนา, การบริหารงานวิชาการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Keyword

The Guideline Development, Academic Administration, Participatory in Academic Administration

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093