...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 132-141
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 288
Download: 162
Download PDF
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
The Relationship Between The Good Governance Of The School Of The School Administrators And The Organizational Commitment Of School Teachers Under The Secondary Educational Service Area 23
ผู้แต่ง
ลักษณาวดี บุญพบ, สุรัตน์ ดวงชาทม, เพ็ญผกา ปัญจนะ
Author
Laksanavadee Boonpob, Surat Duangchatom, Penphaka Panjana

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ F-test (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

4. ความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจำแนกตามขนาดโรงเรียน  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. แนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาและความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน เสนอแนะไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านหลักความคุ้มค่า ควรมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) ด้านหลักการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการยอมรับและศรัทธากันและกัน และร่วมรับความสำเร็จของงานที่ได้ทำร่วมกัน 3) ด้านการคงความเป็นสมาชิกในองค์กร ควรมีการเสริมแรงบวกให้แก่ครูในทุก ๆ ด้าน และมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กรอยู่เสมอ

Abstract

This research is aimed at comparing and looking for a correlation. And to find guidelines for the development of administration according to the good governance of the school administrators and the engagement with the organization of the school teachers. Under the Office of the Secondary Educational Service Area 23 samples used in the research. It consists of the school administrators, teachers and the chairman of the basic education institution committee. Under the Office of the Secondary Educational Service Area 23 for the Academic Year 2019, a total of 331 people. The tool used for data collection was a 5-level estimation scale questionnaire which obtained the questionnaire's confidence. The whole version was 0.89. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. Using F-test (One way ANOVA) analysis. In the case of finding mean differences, a double test was performed using the LSD method and a Pearson's Product Moment Correlation coefficient analysis.

The results were as follows:

1. Administration according to the good governance of the school administrators According to the opinions of the administrators, teachers and the chairman of the basic education institution committee Overall and each side at the highest level.

2. Organizational commitment of school teachers According to the opinions of the administrators, teachers and the chairman of the basic education institution committee Overall and each side at the highest level.

3. Administration according to the good governance of the school administrators According to the opinions of the school administrators, teachers and the chairmen of the basic education institution committee Classified by position, found that the overall difference was statistically significant at level 0.01 and classified by school size. And operating experience found that overall and in all aspects were not different.

4. Organizational commitment of school teachers According to the opinions of the school administrators, teachers and the chairmen of the basic education institution committee Classified by position Found that overall there was no difference When considering each side It was found that the loyalty to the organization was statistically significant at the 0.05 level and classified by school size. Operational experience It was found that overall and in each aspect were no different.

5. The relationship between the governance of the school administrators and the organizational commitment of the school teachers. According to the opinion of the school administrators, teachers and the chairmen of the basic education committee as a whole, they found that there was a moderately positive relationship. Statistically significant at the level of 0.01

6. Guidelines for administration according to the good governance of the school administrators and the organizational commitment of the teachers in the school were suggested in 3 areas: 1) the value principles. Action goals should be planned and defined in accordance with the available resources for maximum benefit 2) the principles of accepting the goals and values of the organization. All parties should be involved in every process and in the same direction. Created mutual acceptance and faith and share in the success of the work that has been done together 3) Membership retention in the organization there should be positive reinforcement in all areas of teachers and there should be a good relationship with each other in the organization

คำสำคัญ

หลักธรรมาภิบาล, ความผูกพันต่อองค์กร

Keyword

Good governance, Organizational Commitment

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093