...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 313-322
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 200
Download: 40
Download PDF
การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
The School Administrator’ Competencies of Education Bangkok Metropolitan Administration
ผู้แต่ง
ละมัย ใจดี, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
Author
Lamai Jaidee, Wisut Wichitputcharaporn, Kanda Sakulthanasak Moore

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 205 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการศึกษา

1. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รายสมรรถนะพบว่า สมรรถนะในงานมีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือสมรรถนะหลัก

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศและประสบการณ์การทำงาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Abstract

The purposes of this research were to 1) to study the competency of a school administrator of Education Bangkok Metropolitan Administration. 2) to compare the administrator competencies classified by gender, educational Background and working experience. A sample of 205 was randomly. The research instrument was a questionnaire about the competency of a school administrator of Education Bangkok Metropolitan Administration. The data was analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.

Study Results

1. competence of school administrators under Bangkok Overall and each aspect had the highest level of practice. The performance found that Performance on the job was performed with the highest average. followed by core competencies

2. Comparative results of educational institution administrators' competency Classified by gender and work experience It was found that the difference was statistically significant at 0.05 parts according to educational background. There was no statistically significant difference at 0.05

คำสำคัญ

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา

Keyword

Academic administration, Administrators

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036