...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 9-19
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 366
Download: 98
Download PDF
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
The Model Development of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary
ผู้แต่ง
บดินทร์ นารถโคษา, ฐปนีย์ นารี
Author
Bodin Nardkosa, Thapanee Naree

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ สภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศภายในโรงเรียน ในยุคศตวรรษที่ 21 และยกร่างรูปแบบพัฒนา ระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบ และระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ โดยการทดลองใช้ เป็นการนำรูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ (D1: Duty) 2) การได้รับการพัฒนา (D2: Development) 3) ความมุ่งมั่นในการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning (D3: Do) 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S: Share) 5) การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (M: Modern) 6) การสร้างสื่อนวัตกรรม (I: Innovation) 7) การทำงานแบบกัลยาณมิตร (L: Love) และ 8) การทำงานแบบกัลยาณมิตร (E: Encouragement)

2. การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เมื่อผ่านใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D SMILE เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม ระหว่างหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D-SMILE สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบ 3D-SMILE อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

            The research aimed to developing a Model of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office. This research was a Research and Development (R&D) divided in to 3 phases, Area Office, Phase 2: Checking and improving the 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Phase 1:Studying the component of Model of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary Education Service Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office and Phase 3: Assessing the drafted Model of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office.

The research findings were as followed:

1. Model of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office consisted of 8 components: (1) Duty (D1) (2) Development (D2) (3) Do (D3) (4) Share (S) (5) Modern (M) (6) Innovation (I) (7) Love (L) และ (8) Encouragement (E)

2. The result of assessing model found that all components of model were at a high level of suitability and feasibility

3. The potential of learning administrator in the 21st century of administrators, Teachers and Educational Personnel after using the Model of 3D-SMILE Internal Supervision to Enhance the Potential of Learning Administration in the 21st century at SakonNakhon PattanaSuksa School, Sakon Nakhon Secondary Education Service Area Office higher at the .01 level of significance.

คำสำคัญ

การนิเทศภายใน, 3D-SMILE

Keyword

Internal Supervision, 3D-SMILE

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036