...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 234-242
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 274
Download: 132
Download PDF
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี
Relationship between Roles of Administrators and Inclusive Education in Extra Large Secondary Schools, Nonthaburi Province
ผู้แต่ง
ว่าที่ร.ต.หญิงนารีนารถ ศุขโรชณี, สุดารัตน์ สารสว่าง, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
Author
Nareenarth Sookrochaneel, Sudarat Sarnswang, Prompilai Buasuwan

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ศึกษา จำนวน 104 คน เป็นครูที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ทำการตรวจสอบตรงตามเนื้อหา โดยการหาค่า IOC (index of item objective congruence) และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .967 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.46 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                        

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา กับ ด้านเครื่องมือ รองลงมา คือ ด้านการเป็นผู้อำนวยความสะดวก กับ ด้านนักเรียน และด้านการเป็นผู้อำนวยความสะดวก กับ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

Abstract

The purpose of this study was 1) to study the roles of administrators in a special large secondary school Nonthaburi Province 2) to study the Inclusion Education in a special large secondary school Nonthaburi Province and 3) to study the relationship between roles of administrators and Inclusion Education in a special large secondary school Nonthaburi Province. The population consisted of 104 teachers who were teachers of Inclusion Education in a special large secondary school Nonthaburi Province. Educational tools Is a five level rating estimation questionnaire created by the researcher Content validation was performed by finding the IOC (index of item objective congruence) and finding the Cronbach's Alpha coefficient. The confidence value of the questionnaires was equal to .967. The complete questionnaires returned 92 copies, representing 88.46%. Data were analyzed by using basic statistics such as percentage, average, standard deviation

The study found that

1. the roles of administrators in a special large secondary school Nonthaburi Province overall, it is at a high level.

2. the Inclusion Education in a special large secondary school Nonthaburi Province overall, it is at a high level

3. The relationship between roles of administrators and Inclusion in a special large secondary school Nonthaburi Province overall, it is at a medium level. Which is according to the study hypothesis that has the highest relationship is educational technology promotion with tools followed by facilitators with students and facilitators with activities.

คำสำคัญ

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การจัดการเรียนร่วม, โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

Keyword

Roles of Administrators, Inclusive Education, Extra Large Secondary Schools

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093