...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 332-341
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 204
Download: 38
Download PDF
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Development of Management Strategies of Professional Learning Community For Schools Under the Office of The Basic Education Commission
ผู้แต่ง
อัมพันธ์ ดอกเตย, ดวงใจ ชนะสิทธิ์, อรพรรณ ตู้จินดา
Author
Amphan Doktoey, Duangjai Chanasit, Oraphan Toujinda

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 383 โรงเรียน งานวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ระยะที่ 2 วิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ ยกร่างกลยุทธ์โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ และร้อยละ การแจกแจงทวินาม และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพของการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารมีดังนี้ 1) การบริหารการทำงานเป็นทีม 2) การบริหารการเรียนรู้ร่วมกัน 3) การมีวิสัยทัศน์ค่านิยม และเป้าหมายร่วม 4) ภาวะผู้นำและภาวะผู้นำร่วม 5) การบริหารชุมชนแห่งมิตรและ 6) สภาพแวดล้อมสนับสนุน

2. กลยุทธ์การบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 1) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพ 2) กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เสริมสร้างชุมชนทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 3) กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 4) กลยุทธ์การกระจายอำนาจทางวิชาชีพ

Abstract

The objectives of this research were to 1) study and analysis the conditions of professional learning community of school under the office of the basic education commission; 2) to develop the strategies of professional learning community of school under the office of the basic education commission. The samples consisted of 383 schools. It has two steps. The first step is to study the documents and interview the directors of the school where the professional learning community were used. The second step is to analysis and built the strategies by using questionnaire and formulate strategies by using TOWS Matrix. It sets strategy by a focus group discussion with 9 experts for developing the strategies. The research instruments were semi-structured interview and questionnaire. The statistics for data analysis were frequencies, percentage, Binomial Test and content analysis.

The results were as follows:

1. The management’s conditions of professional learning community of school under the office of the basic education commission are based on 6 compositions of professional learning community; 1) Teamwork management 2) Collaborative Learning management 3) Shared Vision, Value and Purpose 4) Leadership and Shared Leadership 5) Amity Community management and 6) Supportive condition

2. The management strategies of professional learning com-munity of school under the office of the basic education commission consist of 4 strategies as follows: 1) Professional Collaborative Culture strategy 2) Professional database development strategy 3) Professional network collaboration strategy and 4) Professional Decentralization strategy

คำสำคัญ

กลยุทธ์, การบริหาร, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Keyword

Strategies, Management, Professional Learning Community

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036