...
...
เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2565
หน้า: 82-92
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 125
Download: 33
Download PDF
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Administrative Factors Affecting Successful Administration Practices Based on Good Governance Principles in Schools under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office
ผู้แต่ง
แก้วกาญจน์ กิมานุวัฒน์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, จินดา ลาโพธิ์
Author
Kaewkan Kimanuwat, Ploenpit Thummarat, Jinda Lapho

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพันธ์ ศึกษาอำนาจพยากรณ์และหาแนวทางการพัฒนา ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 376 คน ได้มาโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอนจำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 2 ด้าน คือด้านที่ 1 ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .893 ด้านที่ 2 ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าความเชื่อมั่น .980 และแบบสัมภาษณ์การหาแนวทางพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Praduct – Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน และความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. ปัจจัยการบริหารจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนได้คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน เสนอแนะไว้จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร

Abstract

The purposes of this research were to explore, compare, determine the relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for developing administrative factors affecting successful administration practices based on good governance principles in schools under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office. The sample, obtained through multi-stage random sampling and Krejcie and Morgan’s table for sample size determination, consisted of 376 participants, including 110 school administrators and 266 teachers at primary schools under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office in the 2020 academic year. The tool for data collection was a set of 5-point rating scale questionnaires, comprising Section 1 administrative factors with the reliability of .893 and Section 2 successful school administration practices based on good governance principles with the reliability of .980, and a structured interview form. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s product moment correlation, and stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. The overall administrative factors of school administrators were at a high level.

2. The overall successful administration practices based on good governance principles in schools were at a high level.

3. The overall administrative factors of administrators in schools, classified by participants’ positions and work experience, were not different. In terms of school sizes, there was an overall difference at the .01 level of significance.

4. The overall successful administration practices based on good governance principles in schools, classified by participants’ positions and work experience, were not different, whereas in terms of school sizes, there was an overall difference at the .01 of significance.

5. The administrative factors and the successful administration practices based on good governance principles in schools had positive relationship with the .01 level of significance overall.

6. The four administrative factors were able to predict the successful administration practices based on good governance principles in schools, including leadership, personnel development, administrative management, and information technology.

7. The guidelines for developing administrative factors affecting the successful administration practices based on good governance principles in schools involved four aspects, including leadership, personnel development, administrative management, and information technology.

คำสำคัญ

ปัจจัยทางการบริหาร, ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

Keyword

Administrative Factors, Successful Administration Practices, Good Governance Principles

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0036