...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (2562) เมษายน - มิถุนายน 2562
...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (2562) เมษายน - มิถุนายน 2562

Published: 25 กรกฎาคม 2562

รายการบทความ

ปกวารสาร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(Strategic Planning of Child Development Center)

พันธ์วิรา จินดาธรรม

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน)
(The Guidelines for The Best Practice in The Administration of Bilingual Schools under Local Administrative Organization in Provincial Cluster 16 (the Upper Northern))

รชยา สร้อยวงค์, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สุวดี อุปปินใจ

การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล
(The Management of Private Vocational Educational Based on the Concept of International Standards Quality)

ธนภัทร มั่นคง, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช, สุวดี อุปปินใจ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

จีราวัจน์ จันทสิทธ์

แนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จังหวัดเชียงราย
(Professional Learning Community.For Teachers Tonyang Municipality Schools Chiang Rai Province.)

บุญชอบ จันทาพูน, สุวดี อุปปินใจ, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, ไพรภ รัตนชูวงศ์

ภาวะผู้นำกับการบริหารธุรกิจกีฬาสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในประเทศไทย

ชีวิน อ่อนละออ, สวิตา อ่อนละออ, วรากร จิตเที่ยง

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(The Development of Student Desired Characteristics at Ban Bawa School Under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area )

บดินทร์ เสวาภพ, สุรัตน์ ดวงชาทม, รัชฎาพร พิมพิชัย

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี
(Administrative Factors the Effectiveness of Private School Administration under the Basic Education Commission in Udon Thani Province Administrative Organization)

สุนทรีกร วรรณรส, สุรัตน์ ดวงชาทม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(Administrative Factors Affecting to the internal supervision of the schools in primary Education service area office Sakon Nakhon 3)

เจนภพ ชาไมล์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, วรกัญญาพิไล แกระหัน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(Expectations of Stakeholders on the Desire of School Administrators in Educational Reform. Under the Office of the Secondary Education Service Area 21)

ฐิติมา ทะเริงรัมย์, ไชยา ภาวะบุตร, เทพรังสรรค์ จันทรังษี

สมรรถนะของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(Teacher Performance that Affects Learning Skills. School Students Under the Office of the Secondary Education Service Area 21)

ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า, ไชยา ภาวะบุตร, เทพรังสรรค์ จันทรังษี

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(Performance Of School Administrators That Affects The School Effectiveness Under The Secondary Educational Service Area Office 20)

วัชพงษ์ อุ้ยวงค์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, สุรพล บุญมีทองอยู่

สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
(Status, Problems and Guidelines for Developing Management in Private Schools Under Bungkhan Provincial Education Office)

ขนิษฐา เผิ่งจันดา, วัฒนา สุวรรณไตรย์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
(Developing Student Learning Environment at Bongtainonrungpattana School Under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)

วนิดา ปุณปิตตา, ละม้าย กิตติพร, ชรินดา พิมพบุตร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(Desirable Characteristics of Schools Administrators Follow the Educational Reform Guidelines in Primary Schools Under BuengKan Primary Education Service Area Office)

วสันต์ บัวชุม, สุรัตน์ ดวงชาทม, ระภีพรรณ ร้อยพิลา

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Personnel Management in Schools under the Office of Secondary Education Service Area 22)

วาทิตยา ราชภักดี, ละม้าย กิตติพร, เทพรังสรรค์ จันทรังษี

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(The Development of Learning Resource at Ban Thanongpanta School under the Office of NongkhaiPrimary Educational Service Area 2 )

ครองสิทธิ์ บุตรสุวรรณ์, สุรัตน์ ดวงชาทม, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งมั่นในการ ทำงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The Development of Practical skills with Graphic Organizer Technique Affecting Analytical Thinking working Commitment and Learning Achievement in Computer Subjects for Students in Mathayomsuksa 1 Students.)

เพชราภรณ์ แก้วพรม, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์

ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
(Management Effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality Akat Amnuai District Sakon Nakhon Province )

พิสมัย ผาอินดี, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(The Guideline Development of the Quality Assurance in Education in Udonthani Primary Educational Service Area Office 2)

ดวงรัตน์ สายแดงคำ, ดวงรัตน์ ธารดำรงค์

การพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Development of Public Mind of the Youth Group in Mathayomsombounsavanschool, Savannakhet Province, Lao people’s Democratic Republic)

นิคม แก้วมณี, สุเทพ การุณย์ลัญจกร

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศของสถานศึกษา จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ
(Criteria for Performance Quality Education Excellence of Schools in Nong Khai and Bueng Kan)

กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย, พา อักษรเสือ, มนูญ ศิวารมย์

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามรูปแบบ 2 (CPA) ร่วมกับการใช้เกม ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในหัวข้อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร
(Effect of 2(cpa) Model With Game on Critical Thinking in Nursing Student The Topic of Nursing, Pediatric Patients With Gastrointestinal Disorders. )

มารศรี ศิริสวัสดิ์, วรรษมน ปราพรม, อมรรัตน์ แสงใสแก้ว

แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.0 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Guidelines for Classroom Management in Learning Management for Quality Development of Learners 4.0 of Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University)

ไพรภ รัตนชูวงศ์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช, หาญศึก เล็บครุฑ, สุวดี อุปปินใจ

แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอพยุหะคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
(The Guidelines for Student Assistance System of Schools in Phayuha Khiri District under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 1 )

ศิริพร สุจาดึก, นิเวศน์ คำรัตน์

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงระบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นครชัยบุรินทร์
(The Development of Systematic Academic Administration Model of Prapariyattidham Schools under General Education Department, Nakhonchaiburin)

พระมหากายสิทธิ์ เคลื่อนแก้ว, สุรินทร์ ภูสิงห์, ประมุข ศรีชัยวงษ์, สิริศักดิ์ อาจวิชัย

บรรยากาศขององค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
(The Organizational Climate of School In Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2)

ปรีชา น้อยปัญญา, เพ็ญนภา สุขเสริม

การพัฒนารูปแบบพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
(The Development of Desirable characteristics Development Model of the Students)

สัมฤทธิ์ สมนาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The role of Basic Education Board Affecting the School-Based Management for Local Development of Schools Under Department of Local Administration, Phra Nakhon si Ayutthaya Province)

พงศธร เหมะจันทร, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, อัจฉรา นิยมาภา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
(Factors Affecting the Effectiveness of Private Schools in Pravate District, Bangkok Metropolis)

รัตนวรรณ เลิศไกร, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
(The Leadership Development Program for Administrators on High Land School Attached to the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3)

ชัยณรงค์ สร้างช้าง, สุวดี อุปปินใจ, พูนชัย ยาวิราช

กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(Academic Affaire Administration Strategies for School in Highland Areas Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2)

อุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ, ไพรภ รัตนชูวงศ์

Book Review “Educational Leadership at 2050 Conjectures, Challenges, and Promises” Fenwick W. English, Rosemary Papa, Carol A. Mullen, and Ted Creighton

ไชยา ภาวะบุตร, พนัสเทพ กุลวงศ์

คำแนะนำในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

รูปแบบการเขียนบทความ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 171

เมื่อวานนี้: 380

จำนวนครั้งการเข้าชม: 249,526


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093