...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 262-271
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 86
Download: 56
Download PDF
บรรยากาศขององค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
The Organizational Climate of School In Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2
ผู้แต่ง
ปรีชา น้อยปัญญา, เพ็ญนภา สุขเสริม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน 3) ศึกษาข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 327 คน กำหนดขนาดโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน แล้วทำการการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .891 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนมาตรฐานที สำหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการแบบ LSD และใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมผู้บริหาร และรองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมครู ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมเป็นแบบรวบอำนาจ
3. ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                    
5. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่สำคัญ คือ ควรส่งเสริมให้ครูมีรายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเพื่อลดภาระหนี้สิน ควรจัดให้มีสวัสดิการในการดูแลครูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกระบบ การพิจารณาให้ความดีความชอบต้องมีความเที่ยงธรรมและเหมาะสมกับสมรรถนะการทำงานของครู ควรเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน ควรเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ในการทำงานหลายๆ แบบ และสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารควรเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนให้มากขึ้น โดยผู้บริหารควรรับฟังและยอมรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะของครูให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

Abstract

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) study the organizational climate of schools under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2 (CPM PESAO 2), 2) compare the teachers’ opinions toward the organizational climate categorized by school size and work experience, 3) study the recommendation for developing the organizational climate of the schools under CPM PESAO 2. The research samples were 327 teachers of the schools under CPM PESAO 2 in the academic year of 2018. The sample size was determined by Krejcie and Morgan table and then employed the stratified random sampling. The research instruments were 5-rating scale questionnaires with the reliability of .891 and the structured interview. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, standard deviation, and T-score. The hypothesis research was tested by using t-test (independent sample), One-way ANOVA, the Least Significant Difference (LSD) and the interviewing data were manipulated by content analysis.
The results revealed that:
1. The organizational climate of the schools under CPM PESAO 2 in overall aspect was at a moderate level. When considering each aspect, it found that the administrators’ behavior was at the highest mean scores and teachers’ behavior respectively.
2. The result of content analysis on the organizational climate of the schools under CPM PESAO 2 in overall was the centralized power organization.
3. The comparison result on the organizational climate of the schools under CPM PESAO 2, categorized by the school sizes revealed that the overall is not different.
4. The comparison result on the organizational climate of the schools under CPM PESAO 2, classified by work experiences indicated that the overall is significantly different at the statistical level of .01.
5. The significant suggestions for the administrators in developing the organizational climate of schools under CPM PESAO 2 are as follows: support the teachers an extra income to overcome their extravagant expenses and debt burden; provide them the welfare cover all systems; consider their work competencies fairly for their promotion; enhance the harmony among the administrators, teachers, parents, and communities; enhance them for learning the various type of works; encourage them to always develop their own profession and support them the budget for supplying the materials, equipment and modern technologies; develop the school learning resources to contribute the teachers' teaching and learning activities. The administrators should implement the participative management style in their work, participate the teachers in defining school policies and operational plan, listen to and accept the teachers’ opinions to promote a good atmosphere of working together.

คำสำคัญ

บรรยากาศองค์การของโรงเรียน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

Keyword

Organizational climate of school, Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2.
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 267

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,706


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093