...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 315-324
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 99
Download: 39
Download PDF
กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Academic Affaire Administration Strategies for School in Highland Areas Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2
ผู้แต่ง
อุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ, ไพรภ รัตนชูวงศ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ เหตุและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 3) ประเมินและนำเสนอกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ เหตุและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการศึกษาเอกสาร โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการร่างกลยุทธ์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน ได้ร่างกลยุทธ์ที่ 1 จากนั้นทำการตรวจสอบและปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน โดยการ Delphi 2 รอบ ได้ร่างกลยุทธ์ที่ 2 ระยะที่ 3 ประเมินและนำเสนอกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการประเมินโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินกลยุทธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 9 คน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการ ในปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า โดยรวมมีคุณภาพในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2. เหตุ และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า เหตุและปัจจัยสำคัญภายนอก โดยรวม และเหตุ และปัจจัยสำคัญภายใน โดยรวม เป็นปัจจัยที่ส่งผลในระดับมากทุกด้าน
3. กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบ่งออกเป็น 9 กลยุทธ์หลัก 22 กลยุทธ์รอง และ 24 โครงการ กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาการนิเทศภายในอย่างมีส่วนร่วม กลยุทธ์หลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน กลยุทธ์หลักที่ 3 การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน กลยุทธ์หลักที่ 4 การส่งเสริมให้ครูมีการผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรม กลยุทธ์หลักที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพครูให้นำผลการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน กลยุทธ์หลักที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณบริหารวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์หลักที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารวิชาการภายใต้ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์หลักที่ 8 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบรรยากาศที่เอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ และกลยุทธ์หลักที่ 9 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำผลงานวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC

Abstract

ABSTRACT

This study aims at 1)study the conditions and important factors affecting the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2 2) develop the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2 and 3) assess and propose the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2.  The method of conducting research is divided into 3 phases: Phase 1, study the conditions and important factors affecting the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2, by study documents by using the document analysis form, survey research by using questionnaires and interview form, Phase 2, develop the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2, by drafting a strategy Interviewing 8 experts, drafted strategy 1, then examined and improved by 8 experts by delphi 2 rounds, drafted strategy 2, phase 3, assess and propose the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2, by Focus Group Discussion and assessment using questionnaires to evaluate strategies from the academic administration experts in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2, 9 persons. The population used in this research were administrators and academic heads in the academic year 2015 of high schools in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2, 90 persons. The research instruments were the document analysis form. questionnaires and interview. Data analysis using statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.
Findings of this study were as follows:
1. The conditions academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2 found that the overall quality of practice was at a high level. By the development of school curriculum in the development of learning processes for measuring, evaluating and transferring academic results in the development of media, innovation and technology for education and the development of learning resources there is a high level of quality in practice.  As for the research to improve the quality of education, the quality of practice is at a moderate level.
2. The important factors affecting the academic affaire administration for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2 found that the overall external factors and internal factors are overall factors that result in a high level in all aspects.
3. Academic affaire administration Strategies for school in highland areas under Chiang Rai primary educational service area office 2 is divided into 9 main strategies, 22 secondary strategies and 24 strategic projects. The main strategy is the main strategy 1: Participatory internal development. The main strategy 2: Creating a collaborative network with individuals and external agencies in research to develop learning management for learners. The main strategy 3: Promotion of learning resources and Local wisdom to develop learning management for learners. The main strategy 4: Encourage teachers to produce and procure innovative media. The main strategy 5: Strengthen teachers' potential to bring results evaluation of learning process management is used as a guideline for learners development. The main strategy 6: Development of academic budget management system to be effective. The main strategy 7: Development of academic administration efficiency under National Education act be 1999 by allowing local participation in educational management. The main strategy 8: School environment development has an atmosphere that encourages and promotes learning and the main strategy 9: Development of teachers' potential in academic performance or with academic standing by using the research process to improve the quality of education by PLC process.

คำสำคัญ

กลยุทธ์การบริหารวิชาการ, โรงเรียนในพื้นที่สูง

Keyword

Academic affaire administration strategies, School in highland areas
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 16

วันนี้: 299

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,738


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093