...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 181-191
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 93
Download: 41
Download PDF
ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
Management Effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality Akat Amnuai District Sakon Nakhon Province
ผู้แต่ง
พิสมัย ผาอินดี, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 12 คน และประชาชน จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
2. ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนสามารถสรุปผล ได้ดังนี้
2.1 จำแนกตามคุณลักษณะด้านสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Abstract

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) to investigate management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province, 2) to compare management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province according to the personal background. A sample used in data collection consisted of 12 child-care teachers and 380 citizens. The instrument used was a 5 point rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.
Findings of the study were as follows:
1. Management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province as a whole and each aspect was at high level. The aspects as arranged in descending order were: academic affairs and curriculum activity, personnel and management, facilities/ environment and safety, and participation and community support.
2. Management effectiveness of the Child Development Center under the Bawah Sub-district Municipality, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province according to the opinions of child-care teachers and citizens can be concluded as follows:
2.1 As classified by status, the opinion of child-care teachers and citizens as a whole or each aspect was found not different.
2.2 As classified by educational attainment, the opinion of both teachers and citizens as a whole or each aspect was found significantly different at the .01 level.

คำสำคัญ

ประสิทธิผลการบริหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลตำบลบะหว้า

Keyword

Management Effectiveness, Child Development Center, Bawah Sub-district Municipality
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 491

เมื่อวานนี้: 406

จำนวนครั้งการเข้าชม: 229,722


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093