...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 171-180
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 126
Download: 63
Download PDF
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งมั่นในการ ทำงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Practical skills with Graphic Organizer Technique Affecting Analytical Thinking working Commitment and Learning Achievement in Computer Subjects for Students in Mathayomsuksa 1 Students.
ผู้แต่ง
เพชราภรณ์ แก้วพรม, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 3) เปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการทำงาน 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และ 5) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งมั่นในการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก จำแนกตามระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ำ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก 2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดความมุ่งมั่นในการทำงาน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และ 5) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t–test for Dependent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One–Way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (One–Way MANCOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One–Way ANCOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 81.74/81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผังกราฟิก มีการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งมั่นในการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สูง ปานกลาง และต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

ABSTRACT

The purposes of this study were to 1) development of practice skill with graphic organizer technique for Mathayomsuksa 1 students with efficiency of 80/80 2) compare analytical thinking, 3) compare working commitment 4) compare learning achievements in computer subjects and 5) compare analytical thinking, working commitment and learning achievements in computer subjects using of practice skill with graphic organizer technique by the achievement motives of students in the high, medium and low between pretest and posttest. The sample consisted of 27 Mathayomsuksa 1 students of the of 2017 academic year at Ban Huaysai school under the office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3. by using cluster random sampling. The instruments were composed of: 1) practice skill with graphic organizer technique 2) test of analytical thinking, 3) test of working commitment 4) test of learning achievements in computer subjects, and 5). Achievement motives. The statistics use to analyze data were percentage, comprised mean, standard deviation, t–test (Dependent Samples), Analysis of Variance (ANOVA), Multivariate Analysis of Variance (MANCOVA), and Analysis of Covariance (ANCOVA)
The findings of this study were as follows:
1. The efficiency of practice skill with graphic organizer technique for Mathayomsuksa 1 students were 81.74/81.78 respectively obtained efficiency of 80/80.
2. The students’ analytical thinking after using of practice skill with graphic organizer technique was higher than before using science skill packages at the .05 level of significance.
 3. The students’ working commitment after using of practice skill with graphic organizer technique was higher than before using science skill packages at the .05 level of significance.
4. The students’ learning achievements in computer subjects after using of practice skill with graphic organizer technique was higher than before using science skill packages at the .05 level of significance.
5. Students with achievement motive after using of practice skill with graphic organizer technique. Analytical thinking, working commitment and learning achievements in computer subjects. Are different statistically significant at the .05 level.

คำสำคัญ

ทักษะปฏิบัติ, ผังกราฟิก, การคิดวิเคราะห์, ความมุ่งมั่นในการทำงาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Keyword

practice skill, graphic organizer technique, analytical thinking, working commitment and learning achievements.
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 492

เมื่อวานนี้: 406

จำนวนครั้งการเข้าชม: 229,723


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093