...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 293-304
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 150
Download: 42
Download PDF
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Effectiveness of Private Schools in Pravate District, Bangkok Metropolis
ผู้แต่ง
รัตนวรรณ เลิศไกร, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านโรงเรียน และระดับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านโรงเรียน กับประสิทธิผลโรงเรียนดังกล่าว และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนดังกล่าว การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากครูโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 165 คน ใน 16 โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและทำการคำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรแยกตามโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมาจากทุกโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในเขตประเวศกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. สามารถทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ในเขตประเวศ ในภาพรวม ได้ร้อยละ 75.00

Abstract

ABSTRACT

This research focuses on the factors affect the effectiveness of private schools in Pravate District, Bangkok. The purposes are 1) to study the factors level of executives, teachers, schools, and the effective level of private schools in Pravate District, Bangkok 2) to study the relationship between the factors of executives, teachers, schools, and the effectiveness of such schools 3) to study the factors of executives, teachers, and schools affecting the effectiveness of such schools. This research uses quantitative research which has sample 165 teachers from 16 private schools in Pravate District, Bangkok. The sample is selected by using random sampling and divided as proportion of population in order to have the sample from such schools. It uses questionnaire for collecting data and analyzes data by finding the frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and multiple regression.
The results show that
1. the factors level of executives, teachers, and schools affecting the effectiveness of administration the private schools in Pravate District, Bangkok in terms of the overall and the individual aspects which have mean at high level.
2. The effective level of private schools in Pravate District, Bangkok in terms of the overall and the individual aspects have mean at high level.
3. The relationship between the factors of executives, teachers, schools, and the effectiveness of private schools in Pravate District, Bangkok have positively related and found that the teachers' motivation in working factor has significantly related to the effectiveness of private schools in Pravate District, with the significance of 0.787 at 0.01 level.
4. It could predict the factors affecting the effectiveness of private schools in Pravate District in the overall which account for 75.00%.

คำสำคัญ

ปัจจัย, ประสิทธิผล, โรงเรียนเอกชน

Keyword

Factors, Effectiveness, Private Schools
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 16

วันนี้: 300

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,739


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093