...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 305-316
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 49
Download: 24
Download PDF
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Leadership Development Program for Administrators on High Land School Attached to the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3
ผู้แต่ง
ชัยณรงค์ สร้างช้าง, สุวดี อุปปินใจ, พูนชัย ยาวิราช

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ 3) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 466 คน การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง 3) การสร้างรายละเอียดของโปรแกรม และ4) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Ralph W.Tyler, Taba, Saylor, Alexander, Lewis, Oliva และสุเทพ อ่วมเจริญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนโปรแกรม 2) การออกแบบโปรแกรม 3) การจัดโปรแกรม 4) การประเมินโปรแกรม

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

2.1 ด้านภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ ลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาคือ ผู้บริหารสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

2.2 ด้านภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาคือ ผู้บริหารให้ความไว้วางใจมาก และเชื่อถือครู ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ

2.3 ด้านภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาคือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และความสำเร็จได้อย่างถูกต้องชัดเจน

2.4 ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาคือ ผู้นำมุ่งไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ที่วางไว้ร่วมกัน

2.5 ด้านภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาคือ ผู้บริหารให้คำชมเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานดี

3. ผลการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า มีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผล และมีความถูกต้องแม่นยำ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก

Abstract

The purposes of this research were : (1)To study the Theoretical Framework of Leadership Development Program for Administrators on High Land School attached to the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 (2) To study the Current Conditions and Desirable Conditions of Leadership Development Program for Administrators on High Land School attached to the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 and (3) To develop the Leadership Program for Administrators on High Land attached to the Office of  Chiang Rai Primary Education Area 3. Population and sample were 466 administrators and teachers of High Land Schools attached to the Office of Chiang Rai  Primary Education Area 3. The researcher has designed the Program into 4 Steps. Step 1: Examine the theoretical framework of school administrators leadership. Step 2: Study the Current Condition and Desirable Condition of leadership of high land school administrators. Step 3: Create a Program Description. And step 4: Monitoring and Developing the program.
The result of the study revealed that

1. The result of the study of the theoretical Framework of the Leadership Development Program found that the experts provided the feedback. that development Program based on Ralph W.Tyler, Taba, Saylor, Alexander, Lewis, Oliva and Suthep Aum-Jaroen should be 4 steps as  followed 1. Program Planning 2. Program Design 3. Program Management and 4. Program Evaluation
2. The Current Conditions and Desirable Conditions of Leadership Development Program for Administrators on High Land School attached to the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 were :
2.1 Traits of Leadership: The most essential requirement in development leadership traits is; The Leaders can handle and solve the problems quickly and flexibly in each situation.
2.2 Behavioral Leadership: The most essential requirement in the development is, The Leaders trust and believe in their teachers and always accept their opinions. Executives pay attention to the work and the morale of their subordinates.
2.3 Situational Leadership: The most essential requirement in the development is, The Leaders can analyze the situation and also the way to success accurately.
2.4 Transformational Leadership: The most essential requirement in the development is, The Leaders can achieve the goals and the visions which set together with their colleagues.

2.5 Transactional Leadership: The most essential requirement in the development is, The Leaders should praise his staff when they perform well.
3. The results of The Leadership Development Program for Administrators on High Land Under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 found that The experts agree that the Leadership Development Program was useful, possible benefits. Reasonable and accurate. The result of the evaluated was at a high. level.

คำสำคัญ

โปรแกรมการพัฒนา, ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง

Keyword

Development Model; Leadership; Administrators on High Land School
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 13

วันนี้: 324

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,763


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093