...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 202-210
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 81
Download: 31
Download PDF
การพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Development of Public Mind of the Youth Group in Mathayomsombounsavanschool, Savannakhet Province, Lao people’s Democratic Republic
ผู้แต่ง
นิคม แก้วมณี, สุเทพ การุณย์ลัญจกร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน แขวงสะหวันนะ เขต 2) พัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน 3) ศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน เลือกโดยวิธีการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดแบบมีโครงสร้าง และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหาในการพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวันแขวงสะหวันนะเขต พบว่า โรงเรียนเคยมีกิจกรรมจิตอาสา เช่น การนำนักเรียนออกไปบำเพ็ญตนช่วยเหลือวัด สถานที่ราชการ ภัยน้ำท่วม และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน แต่กิจกรรมจิตอาสาขาดความต่อเนื่องเพราะเป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น ส่วนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนใช้กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้อื่น 2) กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม และ 3) กิจกรรมด้านการเสียสละเพื่อสังคม
2. การพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต มีลักษณะเป็นชุดฝึกอบรมกิจกรรม ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้อื่นมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมาเรียนรู้การเป็นผู้มีจิตอาสากันเถอะพวกเรา และกิจกรรมการมีหัวใจจิตอาสานำพาสู่ความสุข 2) ชุดฝึกอบรมด้านการเสียสละต่อสังคม มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเสียสละและการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน และ 2) กิจกรรมมาช่วยกันรักษาความสะอาดกันดีกว่า และ 3) ชุดฝึกอบรมด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างวินัยสร้างจิตอาสา และกิจกรรมความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างพลังจิตอาสา
3. ผลการทดสอบการเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมัธยมสมบูนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต พบว่า พลังจิตอาสาของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรม

Abstract

ABSTRACT

The aims of this study were: 1) to investigate the problem state of and a guideline for arranging the activities according to the plan to develop public mind of the youth group in Mathayom Somboonsavan School, Savannakhet province, 2) to create a plan to develop public mind of the youth group in MathayomSomboonsavan School, and 3) to examine the results of implementing the plan to develop public mind of the youth in Mathayom Somboonsavan School before and after getting trained of public mind development. A sample of 35 Persons. The tools used in collecting data were a structured interview guide and a test of public mind. Statistics used in study were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
The findings were as follows:
1. The problem state of developing public mind of the youth group in Mathayom Somboonsavan School, Savannakhet province, showed that the school used to provide public mind activities to students in various aspects of helping the temples, government places, flood victims and their own school with big cleaning. However, the public mind activities lacked continuity. The activities employed as guidelines for developing public mind of the youth group covered the following: 1) activities for helping others, 2) activities for social development, and 3) activities for making sacrifices for society. In aspect of group management, it must be in the form of committee including consultant group for achieving the activity success.
2. The created activity plan to develop public mind among the youth group in Mathayom Somboonsavan School, Savannakhet province, comprised 3 training packages: training package 1 for helping others comprised 2 activities: learning activity for helping others and activity of having a heart for public mind leading to happiness. Training package 2 for marking sacrifices for society comprised 2 activities: activity of sacrifices making as well as having generosity to each other, and activity of ‘let’s help keep cleaning’. Training package for 3 comprised 2 activities: activity of creating discipline including public mind, and activity of collaboration in creating volunteer mind.
3. The result of implementing the activity arrangement plan to develop public mind of the youth group in Mathayoml Somboonsavan School, Savannakhet province, Public Mind of sample showed that after getting trained the youth group had significantly higher public mind to the public, others and society than that before

คำสำคัญ

การพัฒนาจิตอาสา, กลุ่มเยาวชน

Keyword

Development of Public Mind, Youth Group
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 278

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,717


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093