...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 283-292
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 103
Download: 44
Download PDF
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The role of Basic Education Board Affecting the School-Based Management for Local Development of Schools Under Department of Local Administration, Phra Nakhon si Ayutthaya Province
ผู้แต่ง
พงศธร เหมะจันทร, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, อัจฉรา นิยมาภา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  2) เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริหารจัดการศึกษาในระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตร การกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน สามารถทำนายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมร้อยละ 72.4 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Abstract

ABSTRACT

The objectives of this research were to: 1) study the role of basic education board of schools 2) study school-based management for local development of schools and 3) study the role of basic education board affecting the school-based management for local development of schools. A sample of 171 persons work under basic education board. The instrument was a questionnaire constructed by the researcher.  The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression
The research results found as follows.
1. The role of basic education board of school was overall at the high level, from which the approval of the annual performance report was in the highest level.
2. School-based management for local development of schools was overall at the high level, from which formal education was in the highest level.
3. The approval of the preparation of course material, Supervision and monitoring of the implementation of the plans of educational institutions and promotion of resources to enhance student development prophecy the school-based management for local development of schools was overall 72.4 percent with statistically significance at a level 0.01

คำสำคัญ

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น, สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Keyword

The role of basic education board, School-based management for local development, Schools under department of local administration
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 261

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,700


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093