...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 126-137
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 132
Download: 44
Download PDF
การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Developing Student Learning Environment at Bongtainonrungpattana School Under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2
ผู้แต่ง
วนิดา ปุณปิตตา, ละม้าย กิตติพร, ชรินดา พิมพบุตร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) สภาพและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 2) หาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 31 คน  กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมวิจัย โดยใช้กระบวนการวิชัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดำเนินการ 2 วงรอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นการสะท้อนกลับ(Reflection)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละความก้าวหน้าและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ปรากฏดังนี้ ด้านสภาพเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขจุดเสียต่างๆ ยังน้อยโดยภาพรวมด้านบริเวณโรงเรียนยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหลายด้าน ส่วนด้านปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา พบว่า ครูผู้รับผิดชอบสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนยังขาดการมอบหมายงานที่เป็นขั้นตอน รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือของเสียยังไม่เป็นระบบ ขาดการวางแผนด้านความปลอดภัยและมาตรการ การป้องกันความปลอดภัยทำให้ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 5ส 2) การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 4 บริเวณ คือจุดพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียน จุดพัฒนาห้องเรียน และอาคารเรียน จุดพัฒนาห้องสุขา และจุดบริการน้ำดื่ม 3) ศึกษาดูงานนอกสถานที่จากโรงเรียนต้นแบบ และ 4) การมอบหมายงานและการนิเทศติดตาม
3. ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า
3.1 จุดพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียน มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่ ทำให้รู้สึกปลอดภัย มีการกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและของเสียที่ถูกวิธี มีการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและครบวงจร
3.2 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จุดพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน มีการจัดห้องเรียนและอาคารเรียนได้ดีมาก มีการจัดทำความสะอาด 5ส และการจัดทำความสะอาด Big Cleaning Day ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือ ดีมากทำให้สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและอาคารเรียนสะอาดดีมากทำให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
3.3 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จุดพัฒนาห้องสุขา โรงเรียนมีห้องสุขาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการควบคุมกำกับดูแลรักษาความสะอาดของส้วมและบริเวณโดยรอบ มีการกำจัดกลิ่นภายในห้องสุขาและบริเวณโดยรอบ รวมถึงวิธีการปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง
3.4 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จุดการบริการน้ำดื่ม มีการจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ การจัดเก็บภาชนะเก็บน้ำและภาชนะดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนฝุ่นละออง แมลง พาหนะนำโรค มีการจัดหาที่เก็บสำรองน้ำ และมีการรักษาสภาพมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม

Abstract

ABSTRACT

The purpose of this research were 1) to investigate states and problems of the learning environment of students at Bongtainonrungpattana School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2, 2) to find out guidelines for developing learning environment, 3) to monitor the results of developing learning environment of students. The target group consisted of 15 research participants and 31 informants. The participatory action research of two-spirals comprising 4 stages; planning, action, observation, and reflection was applied. The instruments were a form of interview, a questionnaire, a pre-test a post-test, a form of meeting recorded and a form of supervision. Quantitative data were analyzed by mean, standard deviation and percentage of progress.
The findings of this research were as follows:
1. The states and problems states and problems of the learning environment of students as shown that:
1.1 The condition regarding the development of the learning environment of the students in Bongtainonrungpattana School found that the environment was safe. Hygienic and organized items. Including improvements and repairs. Little by little the school grounds. There are many changes to be made.
1.2 The Problems related to the development of the learning environment of students in Bongtainonrungpattana School revealed that the teachers were responsible for the various places in the school area. Still, the assignment is a step. Including disposal of solid waste and sewage or waste is not systematic. Lack of safety planning and safety precautions are not conducive to teaching and learning.
2. The guidelines for developing student learning environment at Bongtainonrungpattana School comprised of: 1) Participatory workshop 2) Implementation of Activities to Improve Student Learning Environment 3) Study of field trips from the prototype schools and 4) assignment and supervision
3. The effects of developing students learning environment at Bongtainonrungpattana School
3.1 The development of the learning environment of students at Bongtainonrungpattana School Development of the area around the school. The environment is clean and pleasant to feel safe. There is Sewage disposal. Solid waste and waste. School-based waste management is systematic and comprehensive.
3.2 The results of the development of learning environment of students in ongtainonrungpattana School. Development of classroom and school buildings. The classroom and the school building are very good. There are 5S and cleaning and Big Cleaning Day The students also cooperate. Very good environment in classrooms and school buildings is very good for learning.
3.3 The results of the development of learning environment of students in ongtainonrungpattana School WC Development Point The school has standard toilets. Supervise the cleanliness of the toilet and the surrounding area. Removal of odors in the toilet and surrounding areas. Include how to cultivate and encourage students to have proper toilet habits.
3.4 The development of learning environment of students in Bongtainonrungpattana School. Drinking water service Supply of drinking water Clean and sufficient water. How to care for water containers and hygienic drinking water containers Storage of water containers and drinking water containers to prevent contamination of dust, insecticides, transport vehicles, provision of water storage tanks. The school has an excellent standard of drinking water.

คำสำคัญ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

Keyword

Learning Environment, Developing Student Learning Environment
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 496

เมื่อวานนี้: 406

จำนวนครั้งการเข้าชม: 229,727


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093