...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 223-231
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 117
Download: 40
Download PDF
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามรูปแบบ 2 (CPA) ร่วมกับการใช้เกม ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในหัวข้อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร
Effect of 2(cpa) Model With Game on Critical Thinking in Nursing Student The Topic of Nursing, Pediatric Patients With Gastrointestinal Disorders.
ผู้แต่ง
มารศรี ศิริสวัสดิ์, วรรษมน ปราพรม, อมรรัตน์ แสงใสแก้ว

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาถึงผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามรูปแบบ2(CAP)ร่วมกับการใช้เกมต่อการคิดอย่าวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง A วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกราย จำนวน 80 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ประเมินความคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความแตกต่างโดยใช้ pair t-test(p<0.05)
ผลการวิจัย พบว่า
ก่อนเรียนนักศึกษามีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ระดับปานกลางที่ 2.71 หลังเรียนนักศึกษามีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นที่คะแนน 3.61 และเมื่อทดสอบรายคู่ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.05 เมื่อประเมินความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจสูงมากทุกด้าน โดย 1) ด้านบรรยากาศ พบว่าบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสูงมากที่สุดจำนวน ร้อยละ 68.8 2) ด้านกิจกรรมการเรียน พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักศึกษากล้าคิดกล้าตอบสูงมากที่สุดจำนวน ร้อยละ 70 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นสูงมากที่สุดร้อยละ 80

Abstract

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the effects of the integrated learning model 2 (CPA) and the use of games on critical thinking of nursing students and study student satisfaction after learning activities. Research format quasi-experimental study was used as a nursing student. Boromarajonanni College of Nursing, Nakhon Phanom Nakhon Phanom University second year. The samples was 80 students room A, enrolled nursing school children and adolescents. The first semester of academic year 2017. The instrument used in the research was Satisfaction evaluation form and critical thinking assessment form before and after the activity. The data were analyzed by, using percentage, mean, standard deviation and paired t-test(p<0.05)
The result of this study revealed that:
Findings form this study revealed that at before the study, students had a moderate level of critical thinking. 2.71, after the student has a higher critical thinking score on the score. 3.61, and the statistically significant difference was statistically significant at P <0.05. Satisfaction was found to be highly satisfactory in all aspects. 1) Atmosphere 68.8% of the students were engaged in the activities. It was found that 70% of the students dared to think and answer the highest question. 3) Benefits It was found that 80% of the learning activities were done by others.

คำสำคัญ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักศึกษาพยาบาล รูปแบบ 2(CPA), การสอนโดยการใช้เกม

Keyword

Critical thinking, Nursing students, 2(CPA) Model, Teaching by using games
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 275

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,714


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093