...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 73-83
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 75
Download: 35
Download PDF
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Administrative Factors Affecting to the internal supervision of the schools in primary Education service area office Sakon Nakhon 3
ผู้แต่ง
เจนภพ ชาไมล์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, วรกัญญาพิไล แกระหัน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหาร และการนิเทศภายในของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหาร และการนิเทศภายในของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและการนิเทศภายในของโรงเรียน ศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการนิเทศภายในของโรงเรียน และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 335 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 90 คน และครูผู้สอน จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน และการนิเทศภายในของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples สถิติทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. การนิเทศภายในของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. การนิเทศภายในของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่าง จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
5. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน กับการนิเทศภายในของโรงเรียน โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การนิเทศภายในของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X3) และด้านการจูงใจ (X2) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ (X5) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X6) สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y’ = 0.819 + 0.363 X4 + 0.206 X3 + 0.104 X5 + 0.047 X2 + 0.089 X6 และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  Z’ = 0.450 ZX4 + 0.221 ZX3 + 0.145 ZX5 + 0.091 ZX2 + 0.130 ZX6
7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีจำนวน 6 ด้าน ที่ต้องได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำ ด้านการจูงใจ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านโครงสร้างองค์การและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Abstract

ABSTRACT

The purposes of this research were to: 1) examine the level of administrative factors and internal school supervision; 2) compare administrative factors and internal school supervision, classified by different work position, school sizes, and work experience; 3) investigate the relationship between administrative factors and internal school supervision; 4) find out the predictive power of administrative factors affecting internal school supervision; and 5) establish the guidelines for developing administrative factors affecting internal school supervision. The samples consisted of a total of 335 participants, including 90 administrators and 245 teachers in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3 in the 2017 academic year. The instrument for data collection was a set of questionnaires concerning school administrative factors and internal school supervision. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t – test (Independent Samples), F – test (One – Way ANOVA), Pearson Product - Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The findings were as follows:
1. The school administrative factors as a whole and each aspect were at a high level.
2. The internal school supervision as a whole and each aspect were at a high level.
3. The school administrative factors, classified by position as a whole were significantly different at the .05 level. In terms of school sizes, it was found different at a statistical significance of .01 level in overall, except working at different sized schools showed no difference.
4. The internal school supervision, classified by position as a whole was different at a statistical significance of .01 level. However, school sizes and work experience, as a whole showed no difference.
5. School administrative factors and internal school supervision as a whole had a positive relationship at a high level at a statistical significance of .01 level
6. School administrative factors comprised five aspects. Three aspects were able to predict internal school supervision at a statistical significance of .01 level. The said factors were: communication (X4), school atmosphere and culture (X3), and motivation (X2). The two aspects which were found reaching a statistical significance of .05 level comprised organizational structure (X5) and information technology (X6) The equation could be summarized in raw scores as follows; Y’ = 0.819 + 0.363 X4 + 0.206 X3 + 0.104 X5 + 0.047 X2 + 0.089 X6. The predictive equation standardized scores were Z’ = 0.450 ZX4 + 0.221 ZX3 + 0.145 ZX5 + 0.091 ZX2 + 0.130 ZX6
7. The guidelines for developing administrative factors affecting internal supervision of schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area involved six aspects: leadership (X1), motivation (X2), atmosphere and organizational culture (X3), communication (X4), organization structure (X5) and information technology and communication (X6).

คำสำคัญ

ปัจจัยทางการบริหาร, การนิเทศภายในโรงเรียน

Keyword

Administrative Factors, Internal School Supervision
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 314

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,753


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093