...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 323-333
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 55
Download: 22
Download PDF
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันที่มีต่อทักษะทางสังคม และพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Effects of Cooperative learning with Learning together Technique on Social Skills and Learning Behavior in Social Studies of First Grade Students
ผู้แต่ง
อาภัสรา จอนพุ่ม, ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, พีชาณิกา เพชรสังข์
Author
Apassara Johnpoom, Teerasak Sukhsantikamol, Peechanika Pechsung

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พัฒนาการของทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน และ 2) พัฒนาการของพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่ามะริด ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 - 1.00 2) แบบประเมินทักษะทางสังคม มีความเที่ยงเท่ากับ 0.95 และ 3) แบบวัดพฤติกรรมการเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา มีความเที่ยงเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. พัฒนาการของทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน จากการประเมิน 4 ครั้ง มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.84, 3.63, 3.87, 4.35 ตามลำดับ  2. พัฒนาการของพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน จากการวัด 4 ครั้ง มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.95, 3.36, 3.76, 4.09 ตามลำดับ

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the development of social skills of students being taught cooperative learning with learning together Technique, and 2) study the development of learning behavior in social studies of students being taught cooperative learning with learning together Technique. The target group consisted ten of First grade student, Ban Tha Marid school, in the second semester of academic year 2023. Research instruments were 1) lesson plans (Ioc= 0.67 - 1.00), 2) social skill assessment form (Reliability = 0.95), and  3) learning behavior in social studies test (Reliability = 0.93) The data were analyzed by using mean score, standard deviation and content analysis. The results of the study revealed that: 1. Development of social skills of students being taught cooperative learning with learning together technique from 4 assessments showed a trend of improvement with means of 2.83, 3.64, 3.89, and 4.37, respectively. 2. Development of learning behavior in the social studies, of students being taught cooperative learning with learning together Technique from 4 measurements showed a trend of improvement with means of 2.95, 3.36, 3.76, and 4.09, respectively.

คำสำคัญ

ทักษะทางสังคม, พฤติกรรมการเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคการเรียนร่วมกัน

Keyword

Social Skills, Learning Behavior, Cooperative Learning, Learning Together Technique

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093