...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 302-311
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 30
Download: 22
Download PDF
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrative Factors Affecting the Learning Organization of Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
กนกเนตร คำไพ, ไชยา ภาวะบุตร, รัชฎาพร งอยภูธร
Author
kanoknate kampai, chaiya phawabut, Rutchadaporn Ngoipoothon

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ อำนาจพยากรณ์และแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 363 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 89 คน และครูผู้สอน จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที (t – test) ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ (F - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One - Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation)และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 2. ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 3. เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม ความแตกต่างกัน อย่างมีวินัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และจำแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 4. เปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาดโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับสูง (r×y = 0.788) 6. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณ/ทรัพยากร 2) ด้านการติดต่อสื่อสาร 3) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และ 4) ด้านการจูงใจ 7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดังนี้ 1) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองด้านการบริหารและพัฒนาผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของครูและผู้ปกครอง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 2) ด้านการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ครูและผู้ปกครองอย่างทั่วถึง 3) ด้านงบประมาณ/ทรัพยากร ได้แก่ บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ 4)ด้านการจูงใจ ได้แก่ เปิดโอกาสในการทำงานส่งเสริมให้กำลังใจ ส่งเสริมให้กำลังใจและทุ่มเทเสียสละต่อองค์กร

Abstract

This research aims to study to compare the relationships, powers, forecasts and ways to develop administrative factors affecting being a learning organization of schools under the jurisdiction of Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 1. The sample used in This research consisted of 363 school administrators, teachers under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2022, comprising 89 school administrators and 274 teachers. The research tool was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. t - test, Independent Samples, F – test (F - test), One - Way ANOVA, Pearson's Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis.  The findings were as follows: 1. Level of school administrative factors under the jurisdiction of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1 overall was at the highest level. 2. Level of being a learning organization of the school under the jurisdiction of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1 overall was at the highest level. 3. Comparison of school administrative factors under the jurisdiction of the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1, classified by position and overall operational experience difference Discipline was statistically significant at the .01 level and classified by school size was not different. 4. Comparison of being a learning organization of schools under the jurisdiction of the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1, classified by position status and school size Overall there is a difference. with statistical significance at the .01 level and classified by operational experience no difference 5. The relationship between the administrative factors and the school's learning organization in the jurisdiction of the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1 was at a high level (R×y = 0.788) 6. Being a learning organization of the school Under the jurisdiction of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1, there were 4 aspects: 1) budget/resources, 2) communication, 3) executive leadership, and 4) motivation. 7. Guidelines for the development of administrative factors affecting the school's learning organization in Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1 as follows: 1) The leadership side of administrators includes: Educational institution administrators should develop themselves in management and student development. Have good and appropriate human relations and be accepted by teachers and parents. Be a good role model for your co -workers. 2) Communication, including publicizing relationships and various movements. of the school to teachers and parents thoroughly. 3) Budget/resources include managing work with transparency according to the principles of good governance. and 4) Motivation aspect, including opening opportunities for work, promoting encouragement. Promote encouragement and dedication to the organization.

คำสำคัญ

ปัจจัยทางการบริหาร, องค์กรแห่งการเรียนรู้

Keyword

Administrative Factors, Learning Organization

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093