...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 292-301
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 36
Download: 21
Download PDF
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการทำงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
The Relationship Between Administrative Behavior of School Administrators and Teachers’ Work Happiness In Small Size Schools Under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2
ผู้แต่ง
อัญชนา พลายละหาร, มิตภาณี พุ่มกล่อม
Author
Anchana Plailahan, Mitparnee Pumklom

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ความสุขในการทำงานของครู และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการทำงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีจำนวน 194 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามพื้นที่จัดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลการวิจัย พบว่า 1. พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านพฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ ด้านพฤติกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลง และด้านพฤติกรรมที่เน้นงาน 2. ความสุขในการทำงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้สึกกระตือรือร้น ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความรื่นรมย์ในการทำงาน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการทำงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

This research aimed to study of administrative behavior of school administrators, teachers’ work happiness, and the relationship between administrative behavior of school administrators and teachers’ work happiness in small size schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. The samples consisted of 194 teacher in small size school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, obtained by stratified random sampling according the study area. The research instrument was a five - level rating scale questionnaire with content validity between 0.67 - 1.00 and a reliability of 0.93. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient with a statistical significance level at 0.01. The findings were as follows: 1. Administrative behavior of school administrators under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, was overall and in each individual aspect were a high level, ranking in the order of mean from high to low as relations-oriented, change-oriented, and task - oriented. 2. Teachers’ work happiness in small size schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, was overall and in each individual aspect were a high level, ranking in the order of mean from high to low as self-validation, pleasure, and arousal. 3. The relationship between administrative behavior of school administrators and teachers’ work happiness in small size schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, in overall had a high positive correlation of statistical significance.

คำสำคัญ

พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา, ความสุขในการทำงานของครู

Keyword

Administrative Behavior of School Administrators, Teachers’ Work Happiness

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093